Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı

Uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen; toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürütebilen ve geliştirebilen aynı zamanda tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan; temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen; değişen ve gelişen toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak araştırma ve hizmet üretebilen; iyi iletişim kurabilen, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

 

ERÜTF MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİMİZİN HEDEFLERİ

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı

·         Uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen

·         Toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürüten, geliştiren ve danışmanlık hizmeti verebilen,

·         Mevzuata hakim,

·         Tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan,

·         Temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen,

·         Değişen ve gelişen teknolojiye, toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak ekip çalışması yapabilen,

·         Araştırma ve hizmet üretebilen; iyi iletişim kurabilen, sosyal yönü güçlü, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

 

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin hedefleri

Bilgi hedefleri:

Organ Yapı ve Fonksiyonları

1.        Normal vücut yapısını (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) tanımlayabilmeli,

2.        Normal fizyolojik işlevleri (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) açıklayabilmeli,

3.        Yaşa ve cinsiyete bağlı oluşacak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikleri kavrayabilmeli,

 

Hastalıklar ve Oluş Mekanizmaları

4.        Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilmeli ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilmeli,

5.        Hücresel düzeyde patolojik yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını (genetik, metabolik, toksik, gelişimsel, neoplastik, oto immün, dejenaratif, travmatik) tanımlayabilmeli,

6.        Sağlığı bozan sosyal, ekonomik, kültürel, travmatik ve stres ile ilgili faktörleri tanımlayabilmeli,

 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

7.        Sık kullanılan ilaçların etkilerini sayabilmeli ve farmasötik etkileşimlerini açıklayabilmeli

8.        Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tanımlanması ile ilgili klinik, laboratuvar, görüntüleme ve patolojik bulguları sıralayabilmeli,

9.        Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel yöntemleri sayabilmeli,

10.    Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri sayabilmeli,

 

Sağlık Hizmet Kaynakları ve Sunumu

11.    Sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve sunum modellerini açıklayabilmeli

12.    Acil, afet durumlarında neler yapılabileceğini sayabilmeli

13.    İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklayabilmeli

 

Sağlık ve hastalığın sosyal ve kültürel belirleyicileri

14.    Sağlık mevzuatı dışında sağlık hizmetleri ile ilgili olabilecek yasal düzenlemelerdeki temel uygulamaları açıklayabilmeli

 

Etik prensipler

15.    Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri sayabilmeli,

 

Öğrenci değişimi

Uluslararası düzeyde öğrenci değişimi için yeterli mesleki bilgi sahibi olmalıdır.

 

Beceri hedefleri:

1.        Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı, güvenilir hikâye alabilmeli, sistem sorgusu yapabilmeli,

2.        Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı fizik muayene yapabilmeli,

3.        Güncel UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı)’te tanımlanan laboratuvar tetkikleri ve temel girişimsel işlemleri yapabilmeli,

4.        Güncel UÇEP’te tanımlanan laboratuvar tetkiklerini yorumlayabilmeli,

5.        Toplumda öncelikle sık görülen hastalıkları tanıyabilmeli ve tedavi edebilmeli,

6.        Bireyleri bütüncül yaklaşımla ele alabilmeli, hem ailenin hem de toplumun bir parçası olarak değerlendirebilmeli,

7.        Toplum ve bireyin sağlığını korumak için bireye, yaşa ve cinse özel takip prosedürlerini yürütebilmeli,

8.        Toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirebilmek için çözüm üretebilmeli,

9.        Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için mesleki uygulamalar ile ilgili üretilmiş verileri uygun şekilde kullanabilmeli,

10.    Hastaların ve toplumun sağlık sorunlarını kanıta dayalı uygulamalar ile çözebilmeli,

11.    Bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmesini yapabilmeli

12.    Kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmalı,

13.    Toplumun sağlık sorunlarına yönelik bilimsel araştırma planlayabilmeli, yürütebilmeli, değerlendirebilmeli ve rapor edebilmeli,

14.    Sağlık hizmeti sunumunda ekip çalışması yapabilmeli ve kendi ekibini yönetebilmeli,

15.    Uluslararası düzeyde yeterli mesleki beceri sahibi olabilmeli,

16.    Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri yapabilmeli, gerektiğinde meslektaşlarına danışabilmeli veya sevk edebilmelidir.

 

Tutum hedefleri:

1.        Sağlığından sorumlu olduğu bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunabilmeli,

2.        Meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastaları ve diğer toplum bireyleri ile iyi iletişim içinde olabilmeli,

3.        Sağlıklı ve hasta bireylerin yararını gözetebilmeli,

4.        Sağlıklı ve hasta bireylere adaletli davranabilmeli,

5.        Sağlıklı ve hasta bireylerin mahremiyetine saygı gösterebilmeli,

6.        Sağlıklı ve hasta bireylerin özerkliğine saygı gösterebilmeli,

7.        Mesleki ve toplumsal değer yargılarına uygun davranabilmeli,

8.        Hastaları, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık personeli ve toplumsal ilişkilerinde açık, dürüst, özgüveni yüksek ve tutarlı olabilmeli,

9.        Toplumsal kurum, kuruluş ve bireylere karşı kişinin hakkını savunma tutumu geliştirebilmeli,

10.    Toplumun ve bireylerin sağlığını geliştirme ile ilgili olarak, gerekli kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapma sorumluluğunu taşıyabilmeli,

11.    Sağlıkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrayabilmeli,

12.    Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınları ile ilişkilerinde tıbbi etik kuralları doğrultusunda davranabilmeli,

13.    Araştırma ve hizmet uygulamalarında maliyet etkin davranmayı benimsemeli

14.    Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemelidir.

 

DÖNEM I

AMAÇ: Bu dönemde öğrencilerin tıp eğitimine uyum sağlamaları ve temel tıp bilgilerini almaları amaçlanmaktadır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  Bu dönemin sonunda öğrenciler;

1. Hücre ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
2. Işık mikroskobunu kullanabilecek,
3. Kalıtımın hastalıklar üzerine etkisini sayabilecek,
4. Organik kimya ve biyokimyanın temel bilgilerini açıklayabilecek,
5. Biyomoleküllerin biyokimyasal temel özelliklerini tanımlayabilecek,
6. İyonik ve kimyasal bağ kavramını tanımlayabilecek,
7. Aminoasitlerin, enzimlerin temel özelliklerini açıklayabilecek,
8. Biyomoleküllerin sentezini, yıkımını ve metabolik yollarını özetleyebilecek,
9. Bilimsel araştırma verilerine göre uygulanacak istatistiksel temel testleri seçebilecek,
10. Bilgisayar yardımıyla rapor yazabilecek, hesap yapabilecek ve sunu hazırlayabilecek,
11. Temel anatomik terminolojiyi doğru telaffuz edebilecek,
12. Vücuttaki kas ve eklemleri sayabilecek,
13. Kas ve eklemleri maket ve kadavra üzerinde gösterebilecek,
14. Ekstremitelerin damar ve sinirlerini kadavra ve maket üzerinde gösterebilecek,
15. Damar içi girişim, intramüsküler enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi temel tıbbi girişimleri maket üzerinde yapabilecek,
16. Ruh sağlığı ve ilkelerini tanımlayabilecek,
17. Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini tanımlayabilecek,
18. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurallarını açıklayabilecek,
19. Stresle başa çıkma mekanizmalarını sayabilecek,
20. Kanserin biyolojik ve kalıtsal temellerini sayabilecek,
21. Bağışıklıkta genlerin rollerini tanımlayabileceklerdir.

 
TEMEL BİLİMLER I DERS KURULU KONULARI
 
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda Dönem I öğrencileri; medikal fiziğin temelleri, temel organik kimya kavramlarını ve biyoistatistik ve tıp bilişimi ile ilgili temel kavramları öğrenmiş olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu ders kurulu sonunda dönem 1 öğrencileri;
1.          Biyomedikal fizikte kullanılan SI-temel birimleri, türetilmiş birimleri ve operatörlerin niçin gerekli olduğunu kavrayabilecek
2.          Sağlık bilimlerinde biyofizik biliminin niçin gerek olduğunu kavrayabilecek,
3.          Biyolojik sistemlerin fiziksel-matematiksel modellemeleri açıklayabilecek,
4.          Elektrostatik, Manyetostatik kavramlarını ayırabilecek ve kaynaklarını belirleyebilecek
5.          Elektrik akımını, elektro-manyetik alanları, alternatif akımları birbirinden ayırabilecek,
6.          Elektrik ve manyetik potansiyel farklarını birbirinden ayırabilecek
7.          İndüksiyonla potansiyelin nasıl meydana geldiğini kavrayabilecek
8.          Sağlık bilimlerinde direnç, indüktör ce elektrik kapasitenin niçin gerek olduğunu kavrayabilecek
9.          Elektromanyetik spektrumu, kaynaklarını ve fotoelektrik olay açıklayabilecek,
10.       Elektromanyetik enerjinin hangi dokuya, nasıl zarar verdiğini açıklayabilecek
11.       Periyodik çizelgede hidrojen ve argon arasındaki herhangi bir elementin atom numarası verildiğinde, nötr atomun veya iyonun elektron dizilişini yazabilmek.
12.       İyonik ve kovalent bağ arasındaki farklılıkları belirtebilmek.
13.       Oktet kuralını ifade ederek önemini tartışabilmek.
14.       Elektronegatiflikleri farklı atomları bağlayıp, oluşturduğunuz bir kovalent bağın polarizasyon yönünü belirleyebilmek.
15.       Levvis yapısındaki atomların formal yüklerini hesaplayabilmek.
16.       Organik moleküllerin kapalı ve bağ çizgi formüllerini yazabilmek.
17.       İzomerik maddelerin Levvis yapılarını yazabilmek.
18.       Moleküllerde ve iyonlarda elektronların delokalizasyonunu gösterip, izomeri ile rezonans arasındaki farklılığı açıklayabilmek.
19.       Basit moleküllerin şeklini tahmin etmek için değerlik kabuğu elektron çiftlerinin itme modelini kullanabilmek.
20.       Şekli bilinen bir molekülün polaritesini gösterebilmek.
21.       sp3, sp2 ve sp hibritleşmelerini bağlanma modelleriyle anlatabilmek.
22.       Kovalent, İyonik, Van Der Waals, Peptit Bağları gibi kimyasal bağların oluşumu ve etkilerini tanımlayabilecek.
23.       Hidrokarbonların sınıflarını, alkanların fonksiyonel grup sübstitüeli türevlerini ve kar­bonil grubu içeren bileşiklerin sınıflarını tanıyabilecek.
24.       Yirmiye kadar karbon atomu içeren dallanmamış alkanların IUPAC adlarını yazabil­mek.
25.       Verilen bir alkan veya sikloalkanın IUPAC adını yazabilmek.
26.       IUPAC adı verilen bir alkan veya sikloalkanın yapı formülünü yazabilmek.
27.       Dört karbona Kadar karbon atomu içeren alkil gruplarının genel adı ve yapısını bile­bilmek.
28.       Belirli moleküllerin konformasyonlarının kama ve çizgi formülünü, testere formülünü ve Nevvman izdüşüm şekillerini tanıyıp gösterebilmek.
29.       Bir sikloheksan türevi için bir sandalye konformasyonunu çizip, sübstitüentlerin uy­gun şekilde aksiyal veya ekvatoryal yönlenmelerini açıkça gösterebilmek.
30.       Karartılmış konformasyon, zikzaklı konformasyon, anti konformasyon ve çarpık kon-formasyon terimlerinin anlamlarını bilebilmek.
31.       Açı gerginliği, burulma gerginliği ve van der VVaals gerginliği terimlerinin anlamlarını bilebilmek.
32.       Bir sikloheksan türevi için verilen sandalye konformasyonunun halka dönüşümü şek­linin yapı formülünü çizebilmek.
33.       Yapı izomerleri ve stereoizomerler arasındaki farkları anlayabilmek.
34.       Uygun bir katalizörün varlığında hidrojen, Hidrojen halojenür (klorür, bromür, iyodür), Klor veya brom gibi reaktiflerle herhangi bir alkenin katılma reaksiyonlarını yazabilecek.
35.       Markovnikov kuralını, örnek vererek açıklayabilecek.
36.       Yerseçimli bir su katılması reaksiyonu ile, alkenlerin alkollere nasıl dönüştürüldüğü­nü gösterebilmek.
37.       Konjuge dienlere bir hidrojen halojenürünün 1,4-katılmasını ve 1,2-katılmasını karşılaştırabilmek.
38.       Bir alkini saf olarak bir cis-alkene veya bir trans-alkene dönüştürebilmek ve her iki dönüşümün uygun kimyasal eşitliğini yazabilmek.
39.       Rezonansı kullanarak, benzenin yapılarını açıklayabilmek.
40.       Orbital melezleşme modelini kullanarak benzendeki bağlanmayı açıklayabilmek.
41.       Sistematik IUPAC adına göre, bir aromatik bileşiğin yapı formülünü yazabilmek.
42.       Bir aromatik bileşiğin yapı formülüne göre, doğru IUPAC adını yazabilmek.
43.       Benzenin elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimesini açıklayan kimyasal eşitlikle­ri yazabilmek.
44.       Aktifleştirici, orto, para yönlendirici grupların etkilerini mekanizma ile açıklayabilmek.
45.       Pasifleştirici, meta yönlendirici grupların etkilerini mekanizma ile açıklayabilmek.
46.       Halojenlerin neden pasifleştirici fakat, orto-para yönlendirici gruplar olduklarını açıklayabilmek.
47.       Disübstitüe aromatik bileşiklerin sentezini açıklayan kimyasal eşitlikleri yazabilmek.
48.       Aromatik yan zincirlere ilişkin elektrofilik katılma ve yükseltgenme tepkimelerinin eşit­liklerini yazabilmek.
49.       Yapıya ve Hückel kuralına dayanarak, bir maddenin aromatik olup olmadığını tahmin edebilmek.
50.       Bir stereojenik merkezi tespit ederek bir kiral molekülü tanımlayabilmek,
51.       Enantiyomer teriminin ne demek olduğunu açıklayabilmek.
52.       Diastereomer teriminin ne demek olduğunu açıklamak.
53.       Kiral moleküllerin gerçek yapı formüllerini çizebilmek.
54.       Kiral moleküllerin Fischer izdüşüm formüllerini çizebilmek.
55.       Bir molekülün kiral olup olmaması ile bir simetri düzleminin nasıl ilişkili olduğunu ta­nımlayabilmek.
56.       Optikçe aktifliğin ne demek olduğunu açıklayabilmek.
57.       Vücutta meydana gelen moleküllerin birbirleri ile olan etkileşimleri ve meydana gelen ürünleri sayabilecek
58.       Vücutta meydana gelen temel kimyasal reaksiyonları kavrayarak, biyolojik sistemde meydana gelen kimyasal reaksiyonları yazabilecek
59.       Karbonhidratlar, aminoasitler, lipitler, proteinler gibi temel organik bileşikleri tanıyıp yazabilecek ve isimlendirebilecek.
60.       Tıp bilimlerinde biyoistatistik biliminin gerekliliğini kavrayabilecek,
61.       Bilgisayarların çalışmasında işletim sistemlerinin fonksiyonlarını sayabilecek,
62.       Bilimsel bir çalışma için konu seçimi yapabilecek, 
63.       Literatür tarayabilecek, 
64.       Tıp bilimlerinde yayımlanmış makaleleri veri tabanlarından bulabilecek,
65.       Bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyebilecek, 
 
 
TEMEL BİLİMLER II DERS KURULU KONULARI
 
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda Dönem I öğrencileri; bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları, normal insan psikolojisi ile insanın ruhsal gelişimini, yerküredeki tüm canlıların ortak paydası olan hücre ve moleküler biyoloji bazında temel bilgileri,  sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramları öğrenmiş olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu ders kurulu sonunda dönem 1 öğrencileri;
1.          Nöro biyofiziksel olayları, membran potansiyellerini, denge potansiyelini gözleyip değerlendirebilecek,
2.          Difüzyonla moleküllerin kütlelerinin nasıl hesaplanabileceğini kavrayabilecek
3.          Santrifüjle sedimentasyon hızının ve sabitesinin nasıl hesaplanabileceğini kavrayabilecek
4.          Uyarılabilir hücrelerde, eşik altı, eşik ve eşik üstü olaylar birbirinden ayırabilecek,
5.          Membran potansiyeli türlerini blok şema halinde açıklayabilecek,
6.          Birim membranın elektrik eşdeğer devre modellerini çizebilecek
7.          Membran potansiyelinin zaman ve mesafeyle değişimlerini hesaplayabilecek, aksiyon potansiyelini gözleyebilecek
8.          Aksiyon potansiyelinin iyonik temelini şematik şekille gösterebilecek
9.          İyon akımlarının hücre içinden dışına mı yoksa hücre dışından içine mi doğru olduğunu açıklayabilecek
10.       Sodyum kanalı modeli şematik olarak çizebilecek
11.       Vol­taj-klamp yön­te­mi Patch-Klamp yöntemlerini açıklayabilecek,
12.       Sibernetik, kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olacak,
13.       Suyun molekül yapısı ve biyofonksiyonlarını öğrenecek, suyun canlı metabolizmasındaki yerini ve önemini açıklayabilecek, vücut suyu bileşimi ve dağılımını bilecektir.
14.       asit,baz ve pH ‘nın tanımını yapabilecek,
15.       asit-baz dengesini koruyan ve sürdüren sistemler olan tampon sistemleri sayabilecek
16.       vücudun tampon sistemleri dengesinin bozulmasının yol açacağı sonuçları sayabilecek.
17.       Çözeltinin tanımını, çeşitlerini ve çözelti hazırlamasını öğrenecek, konsantrasyon kavramını açıklayabilecek ve bununla ilgili problemleri çözebilecektir.
18.       Doğada bulunan amino asitleri, protein yapısına giren (standart)/girmeyen şeklinde ayırdıktan sonra, standart amino asitleri yan zincirlerinin özelliklerine göre sınıflandırabilecek ve kimyasal yapılarını tanıyacak.
19.       Standart amino asitleri, “polarite ve esansiyel olma” özelliklerine göre de sınıflandırabilecek ve her sınıfta yer alan amino asitlerin polar/nonpolar özelliği, sudaki çözünürlüğü ve protein yapısındaki yeri gibi özelliklerini öğrenecek.
20.       Organizmadaki amino asit havuzu ile amino asitlerin katabolik ve anabolik reaksiyonlarını ana hatlarıyla öğrenebilecek ve amino asitlerin glukojenik ve/veya ketojenik olarak da sınıflandırmalarını yapabilecektir.
21.       Amino asitler için, asimetrik karbon atomunun önemini kavrayacak ve buna bağlı oluşan stereoizomerleri ve optik aktivite gibi özelliklerini tanımlayabilecek.
22.       Amino asitlerin organizmadakine benzer şekilde, sulu ortamlardaki iyonizasyon davranışlarını öğrenerek titrasyon eğrilerini çizebilir ve yorumlayabilir hale gelecek.
23.       Amino asitlerin sahip olduğu fonksiyonel grupları ile verdiği reaksiyonları ve bunların organizmadaki önemini kavrayacak hale gelecektir.
24.       Amino asitlerin, nasıl bir araya gelerek peptid, polipeptid ve proteinleri oluşturduğunu öğrenecek.
25.       Peptid bağının kısmi çift bağ karakteri taşımasının, stabil protein yapıları için önemini kavrayacak.
26.       Peptidlerin genel anlamda fiziksel/kimyasal özelliklerini öğrenecek ve glutatyon gibi fizyolojik olarak aktif bazı peptidler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
27.       Proteinleri yapı, şekil ve biyolojik fonksiyonlarına göre sınıflandırabilecek;
28.       proteinlerin, bir biyomolekül olarak organizmada üstlendiği fonksiyonlar bakımından önemini kavrayacak;
29.       kollajen, hemoglobin, albümin ve lipoproteinler gibi bazı spesifik proteinleri daha yakından tanıyacak.
30.       Hidrojen bağları, elektrostatik ve hidrofobik etkileşimler ile diğer bağ çeşitlerini öğrenecek ve bu bağlar ile primer, sekonder, tersiyer ve quarterner protein yapıları arasında bağlantı kurabilecek ve bu yapıların özelliklerini birbiriyle kıyaslayabilecek.
31.       Proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bu özelliklere dayanan kantitatif tayin yöntemlerini ve denaturasyon/renaturasyon kavramlarını öğrenecektir.
32.       Protein saflaştırma basamakları adı altında homojenizasyon, ekstraksiyon, diyaliz, ultrafiltrasyon, santrifüj/ultrasantrifüj, fraksiyonel presipitasyon, kolon kromatografisi (jel filtrasyonu, iyon exchange, afinite, HPLC vb), elektroforez, PAGE, izoelektrik fokuslama gibi hemen hemen tüm biyokimyasal yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak.
33.       Saflaştırılan bir proteinin, primer yapısının nasıl tayin edilebileceğini, bu amaçla kullanılan enzimatik/kimyasal ajanları ve overlapping yöntemini öğrenecek; hepsinden önemlisi, sekans analizinin önemini tartışabilir hale gelebilecektir.
34.       Hipotezleri kurabilecek, 
35.       Çalışmanın türüne göre örneklem seçimini yapabilecek,
36.       Çalışmadaki örneklem büyüklüğünü belirleyebilecek, 
37.       Verileri toplayabilecek, 
38.       Paket programlara veri girebilecek, 
39.       Veri kontrolü yapabilecek, 
40.       Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri istatistik paket programlarında uygulayabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek, 
41.       Canlılar dünyasına genel bakış ile insanın diğer canlılarla ilişkisini özümseyebilecek,
42.       Hücre zarını, hücre yapı ve organellerini kavrayabilecek,
43.       DNA, RNA ve protein makromoleküllerinin yapısı, sentezi ve yıkımlarını, insan genom yapısını açıklayabilecek, 
44.       Işık mikroskobunu kullanabilecek ve canlı-cansız hücre çeşitlerini mikroskopta tanıyabilecek,
45.       Normal-anormal davranışları ayırt edebilecek,
46.       Biyopsikososyal model çerçevesinde, bütüncül yaklaşımla hasta ve hasta yakınlarıyla ve sağlıklı insanlarla empati kurmanın önemini benimseyecek,
47.       Çocuk ve ergenlerin yaş dönemleri itibariyle aile sistemi içerisinde duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerini tanımlayabilecek,
48.       Kişilik kavramını, kişilik gelişimini ve bozukluklarını tanımlayabilecek,
49.       Birey ve grup kavramlarını, kişiler arası iletişimi, bireyin sosyalleşmesini, içinde bulunduğu toplum ve kültürle etkileşimini değerlendirecek,
50.       Ruh sağlığı ve ilkeleri konusunda genel kavramları tanımlayabilecek, kendisini, hastalarını ve iletişim kurduğu insanları tahlil edebilecek,
51.       Öğrenmeyi tanımlayabilecek,
52.       Öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayabilecek,
53.       Öğrenme stratejilerini sayabilecek,
54.       Öğrenme stillerini sınıflandırabilecek,
55.       Öğrenme stillerinin özelliklerini sayabilecek,
56.       Öğrenme stiline göre çalışma stratejilerini açıklayabilecek,
57.       Bilgiye ulaşma yollarını ve internetteki kanıta dayalı bilgiye ulaşma adreslerini sayabilecek,
58.       Geri bildirimin nasıl verilmesi gerektiğini söyleyebilecek ve önemini kavrayabileceklerdir.
59.       Sağlık açısından çevrenin önemini tanımlayabilecek
60.       Yeterli ve dengeli beslenmeyi tarif edebilecek
61.       Atmosferin ısınmasının sağlık üzerindeki etkilerini sayabilecek
62.       Sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
63.       Ülkemizde uygulanmış sağlık sistemlerini tanımlayabilecek
64.       Aile hekimliği sistemi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
65.       Üreme sağlığını tanımlayabilecek ve temel kavramları sayabilecek
66.       Hasta veya sağlıklı kişiye yaklaşımın ilkelerini sayabilecek
67.       Temel yaşam desteği basamaklarını sayabilecek
 
 
HÜCRE BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS KURULU KONULARI
 
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 öğrencileri; tez ve makale yazım prensiplerini, enzimlerin özelliklerini, etki mekanizmalarını, aktivitelerinin düzenlenmesini öğrenecek; gerek kendilerini gerekse hastalarını ve iletişim kurdukları diğer insanları daha iyi anlamak ve tahlil edebilmek açılarından donanımlı hale gelecektir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu ders kurulu sonunda dönem 1 öğrencileri;
1.          Radyoaktiviteyi, mesafe kuralını, radyasyondan korunum ölçümlerinin, sağlık bilimlerindeki önemini kavrayabilecek,
2.          Radyasyondan korunum ölçümlerini açıklayabilecek
3.          Radyasyonla ilgili SI-birimlerini açıklayabilecek ve eski birimlerle olan ilişkiyi kavrayabilecek
4.          International Commission on Radiological Protection (ICRP) kararlarını açıklayabilecek,
5.          Standart insanın özelliklerini açıklayabilecek
6.          Laser, elektron mikroskobunun temel çalışma prensiplerini açıklayabilecek,
7.          Optiksel kuralları açıklayabilecek
8.          Dalga olayını açıklayabilecek
9.          Enzimin tanımı, kataliz ve katalizörlerin tanımı, enzimlerde kullanılan terminolojiler, enzimlerin özellikleri, enzimlerin adlandırılması, aktif bölge, enzim-substrat bağlanmasındaki modelleri sayabilecek
10.       Michaelis Menten eşitliğinin çıkartılması, michaelis ve menten tarafından türetilen eşitlikte kabul edilen varsayımlar, Km, çift ters grafik, Eadie Hofstee diagramı, sıfırıncı dereceden tepkime, birinci derceden tepkime, turnover sayısı, özgüllük sabiti, enzim aktivitesinin inhibisyonu (kompetatif, nonkompetatif, unkompetatif, karışık inhibisyonlar), allosterik enzim kinetiğindeki modelleri sayabilecek
11.       Enzimlerin nasıl çalıştığı, standart serbest enerji değişimi, biyokimyasal standart serbest enerji değişimi, geçiş durumu, aktivasyon enerjisi, tepkime hızı ve tepkime dengesi, birinci derece tepkime, ikinci derce tepkime, bağlanma enerjisi, aktivasyon enerjisine katkısı bulunan fiziksel ve termodinamik faktörler, özgüllük, katalizin türleri, abzimler,  ribozimler, iki substratlı enzimatik tepkimelerde enzim-substrat ilişkisi, enzimatik bir tepkimenin hızını etkileyen faktörler ve enzim aktivitesinin ölçüm yöntemleri-kullanılan birimleri tanımlayabilecek
12.       Düzenleyici enzimin tanımı, feedback inhibisyon, enzim aktivitesinin kontrolünde rol oynayan değişkenler (substrat değişiminin rolü, allosterik enzimler, kovalent modifikasyon, enzimin indüklenmesi, enzimin baskılanması, hormonal Kontrol), enzimlerin tanı ve prognozda kullanımına örnekler ve izoenzimleri sayabilecek.
13.       Koenzimin tanımı, prostetik grup, kofaktörler ve çeşitli koenzimlerin yapısı, özellikleri, sentezi, öncülleri, katalizlediği reaksiyonlar ve hastalıklardaki rollerini sayabilecek.
14.       Karbonhidratların tanımı, sınıflandırılması, sentezi, biyokimyasal ve yapısal özelliklerini öğrenecek,
15.       Monosakkaritleri tanımlayabilecek, sentezi, sınıflandırması ve biyokimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak,
16.       Disakkaritleri tanımlayabilecek, sentezi, sınıflandırması ve biyokimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak,
17.       Polisakkaritleri tanımlayabilecek, sentezi, sınıflandırması ve biyokimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak, glikoprotein, glikolipit, proteoglikan gibi polisakkaritler ile türev karbonhidratlar ve monosakkarit, disakkarit, polisakkarit metabolizmaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
18.       Karbonhidratların sindirimi ve emilimini açıklayabilecektir.
19.       Karbonhidratlarla ilgili deneylerin amacını, nasıl yapıldığını bilecek ve deneyleri yorumlayabilecektir.
20.       Lipidlerin sınıflandırılmasını yapabilecek yapılarını tanıyabilecek, farklı lipit moleküllerinde bulunabilen fonksiyonel grupları belirleyebilecek,
21.       Fiziksel özelliklerini öğrendikleri lipitlerin insan yaşamında ki fonksiyonlarını anlayacak, biyokimyasal olarak nasıl analiz edilebileceklerini kavrayacak,
22.       Membranların yapılarını ve fonksiyonlarını tanıyarak membranda bulunan transport sistemlerini açıklayabileceklerdir.
23.       Parametrik ve parametrik olmayan testleri istatistik paket programlarında uygulayabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek, 
24.       Tanı testlerini değerlendirebilecek, sağkalım analizleri hastaların hastalık ve beklenen yaşam sürelerini tahminleyebilecek,
25.       Tez ve makale yazım prensiplerini kavrayabilecek,
26.       Çalışmaların hazırlanması, raporlanması ve sunulmasında ofis programlarını kullanabilecek,
27.       Araştırma raporunu oluşturabileceklerdir.
28.       Yayınlanmış makalelerin biyoistatistiksel kritiğini yapabileceklerdir.      
29.       Mutasyonlar, kanser oluşumu, apopitoz ve hücre yaşlanması gibi tüm ökaryotlarda ortak olan temel kavramları açıklayabilecek,
30.       Gen ekspresyonu, gen ifadelerinin düzenlenmesini, DNA yeniden düzenlenimi ve organel genom yapısını kavrayabilecek,
31.       Hücreler arası haberleşmeyi kavrayabilecek, 
32.       Hücre döngüsü, mitoz bölünme ve mayoz bölünmeyi açıklayabilecek,
33.       Mendelyen ve mendelyen olmayan kalıtımı yorumlayabilecek,
34.       Kök hücre ve hücrelerin evrimini kavrayabilecek, Tıbbi biyolojide güncel teknikleri tanımlayabilecek,
35.       Çeşitli osmotik ortamlarda hücre davranışını, kan dokusunu ve mitoz bölünmeyi mikroskopta tanıyabilecek,
36.       Kan gruplarının ne olduğunu açıklayabilecek ve kan grubu tayini yapabileceklerdir.
37.       Psikopatoloji kavramını, insan duygu ve davranışlarının altında yatması muhtemel dinamikleri, savunma mekanizmalarının farkına varabilecek,
38.       Tutum kavramını, ögelerini, tutumun davranışa dönüşme sürecini değerlendirip tutumları tahlil edebilecek,
39.       Motivasyon, engellenme, çatışma, agresyon, emosyon ve stres kavramlarını tanımlayabilecek ve stresle başa çıkma mekanizmalarını yorumlayabileceklerdir.
 
 
HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU I KONULARI
 
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda Dönem I öğrencileri; enerji kavramını, karbohidrat, lipid ve nükleik asitlerin biyokimyasını yapı ve özelliklerini, temel anatomik terminolojiyi öğrenecek; tıp bilimlerinde genetiğin yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olacaklar, mikroorganizmaların yapıları ve sınıflandırılmalarını öğrenecekler, hücresel düzeyde gerçekleşen fizyolojik olaylar ve hücrenin özelliklerini öğrenecekler, bazı temel tıbbi becerileri modeller üzerinde uygulayabileceklerdir
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu ders kurulu sonunda dönem I öğrencileri;
1.          Canlılardaki metabolik olayları kavratmak,metabolik olayların oluşumu ve enerji üretimindeki etkisini biyokimyasal açılardan değerlendirip öğretebilmek,canlı türlerini tanıtarak, canlıları yapısal ve işlevsel olarak verebilmek ve canlıları oluşturan hücre, doku, organ ve organ sistemlerini tanıtmak, işlevlerini kavratmak,anabolizma ve katabolizma tanımlarını ayrıntılı bir şekilde sunabilmek.
2.          Enerjinin tanımını ve canlı için önemini verdikten sonra,termodinamik yasalara göre enerji dönüşümlerini açıklamak,
3.          ATP’nin oluşumunu ve kullanım amaçlarını vererek, termodinamikde geçen temel kavramları (entropi, entalpi, serbest enerji gibi) öğretmek,
4.          kimyasal reaksiyonların gerçekleşeceği uygun şartları kavratmak.
5.          Biyoenerjetik kavramı ve mekanizmaları ile biyoenerjetiklerin prensiplerini ve yüksek enerjili fosfor bileşiklerini ve bunların etki mekanizmalarını kavratmak
6.          yaşamın enerji birimi olan ATP döngüsünü ve moleküler yapısını vererek, ATP’ nin ne şekilde kullanıldığını öğretmek.
7.          Hücre içine glukozun taşınma mekanizmaları ve dokuya özgü örnekler verebilecek
8.          Aerobik ve anaerobik glikolizin tanımını yapabilecek
9.          Glikolizin iki fazında kullanılan/üretilen enerji. Glikolizin enerji yatırım fazında düzenlenen enzimleri sayabilecek
10.       Anaerobik glikolizi kullanan dokular ve laktik asidozu tanımlayabilecek
11.       Glikojenin sentez, yıkım basamakları, kas ve karaciğerde glikojen yıkımından gelen son ürünler ve bunların görevlerini sayabilecek
12.       Glikojen sentez ve yıkımının düzenlenmesini açıklayabilecek
13.       Glikojen depo hastalıklarını sayabilecek
14.       Glukoneogeneze özgü reaksiyonlar ve düzenlenmeleri sayabilecek
15.       Kori döngüsü ve glukoz-alanin döngüsünü tanımlayabilecek
16.       Piruvatın alternatif yolları, piruvat dehidrogenaz reaksiyonunu açıklayabilecek
17.       Krebs döngüsü ve reaksiyonlarını sayabilecek
18.       Hekzos dönüşümleri; fruktoz, galaktoz, maltoz metabolizmasını tanımlayabilecek
19.       Pentoz fosfat yolu, NADPH kullanımı ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz  eksikliğini açıklayabilecek
20.       ATP sentezinin gerçekleştiği hücre elemanı olan mitokondrinin yapı ve fonksiyonunu öğrettikten sonra, solunum zinciri elemanlarının neler olduğunu ve fonksiyonlarını vermek, zincir elemanlarının hangi inhibitörlerden ne şekilde etkilendiğini kavratmak.
21.       Yağ asidi oksidasyonu ve sentezi sırasında gerçekleşen reaksiyonları ve mekanizmalarını sayıp, organizmada kaç tip yağ asidi oksidasyonu ve sentezinin nasıl meydana geldiğini özellikleri ile birlikte açıklayabilecek.
22.       Triaçilgliserol sentezinin basamaklarını kavrayıp, organizmada farklı dokularda meydana gelen sentez reaksiyonları arasında bağlantı kurabilecek.
23.       Glikolipid ve fosfolipidlerinin sentez basamaklarını ve sentezlenen bu lipid türevlerinin organizmadaki işlevlerini açıklayabilecek.
24.       Kolesterolun yapısını, sentez basamaklarını, sentezin kontrol basamaklarını, transportunu yıkım ürünlerini ve mekanizmalarını ve yıkım sonucu oluşan ürünleri klinik önemiyle birlikte tanımlayabilecek.
25.       Kan lipoprotenleri (şilomikron, VLDL, LDL, IDL, HDL) sentez basamaklarını, yerlerini, içerdikleri lipid ve protein tip ve oranlarını görevleri ile birlikte anlatabilecek ve glikoproteinlerin tip, sentez ve yıkım mekanizmalarını görevleriyle birlikte öğrenmiş olacak.
26.       Anatominin tanımı ve önemini kavrayabilecek.
27.       Vücudumuzdaki düzlem ve eksenleri sayarak tarif edebilecek ve eksenlerle hareket tipleri arasındaki bağlantı kurabilecek,
28.       Temel anatomik terminolojinin oluşumundaki komponentlerin anlam ve kurallarını kavrayacak, doğru telaffuz edebilecek ve doğru yazabilecek
29.       İnsan vücudunu oluşturan sistemleri sayabilecek
30.       İnsan vücudunun kısımlarını sayabilecek
31.       İnsan anatomisini oluşturan sistemleri ve organların isimlerini sayabilecek
32.       Hareket sisteminin pasif unsurları olan kemikler için; kemikleşme çeşit ve süreçlerini, kemik tiplerini ve vücudumuzdaki tüm kemiklerin bölüm ve oluşumları sayabilecek
33.       İnsan vücudunda bulunan tüm kemiklerin isimlerini, bulundukları yerleri ve üzerlerinde bulunan anatomik yapıları sayabilecek ve gösterebilecek
34.       Eklemler hakkında genel bilgiyi öğrenerek ve kemikler arasındaki eklem tiplerini ve kemikler, eklemler ve hareket tipleri arasındaki bağlantıları sayabilecek
35.       İnsan vücudunda bulunan tüm eklemlerin isimlerini, bulundukları yerleri ve önemli özelliklerini sayabilecek ve gösterebilecek
36.       Genetiğin tarihçesi ve canlıların bugüne kadar nasıl bir seyir izlediklerini anlatabilecek,
37.       Tıbbi Genetik bilimindeki konuların genel tanımlarını yapabilecek,
38.       İnsan popülasyonlarındaki genetik kural ve denklemleri anlatabilecek,
39.       Kanserin biyolojik ve kalıtsal temellerinin açıklayabilecek,
40.       Bağışıklıkta gen rekombinasyonların nasıl gerçekleştirildiğini anlatabilecek,
41.       Kaç çeşit kan grubu olduğunu bilecek, yaygın olarak kullanılan ABO kan gruplarını tanımlayabilecek ve özelliklerini açıklayabilecek,
42.       İlaçlara karşı oluşan cevaptaki kişisel farklılıkları ve ilaç cevabındaki genetik mekanizmaları tanımlayabilecek,
43.       DNA nın yapısını ve mutasyonları tanımlayabilecek,
44.       Kromozomların yapı ve anomalilerini anlatabilecek,
45.       Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yerini tanımlayabilecek
46.       Bakterilerin, virüslerin, riketsiyaların ve klamidyaların bakteriofajların yapısını açıklayabilecek
47.       Mikroorganizmaların sınıflandırmalarının yapabilecek
48.       Mikroorganizmaların beslenme ve üremelerini tarif edebilecek
49.       Vücut sıvı kompartmanları ve volüm ölçüm yöntemlerini sayabilecek
50.       Aktif ve Pasif taşıma mekanizmalarını tanımlayabilecek
51.       Gibbs-Donnan dengesi ve Denge potansiyeli kavramlarını açıklayabilecek,
52.       Histolojik tekniklerin nasıl uygulandığını, uygulama esaslarının ve amaçlarının ne olduğunu, farklı doku ve hücrelerin hangi tekniklerle takip edilmesi gerektiğini, tekniklerde hangi kimyasal maddelerin ne amaçla kullanıldığını öğrenmiş olacak, gerektiğinde bu teknikleri laboratuarda uygulayabilecek,
53.       Histolojide ve patolojide kullanılan histokimyasal tekniklerin uygulama alanlarını kavrayabilecek,
54.       Tıp bilimlerinde ve tanıda kullanılan mikroskopların teknik özelliklerini ve kullanım amaçlarını öğrenmiş olacak,      
55.       Tıbbi beceri eğitiminin gerekliliği konusunda bilişsel alt yapıya sahip olmaları,
56.       Beceri eğitimi almaları konusunda farkındalık geliştirecek düzeyde bilgi edinmeleri,
57.       Öğrendikleri becerilerin hangi hastalarda, hastalık durumlarında ya da sağlam bireylerde kendi tıbbi uygulamalarına katkı sağlayacağı konusunda bilgilenmeleri,
58.       Cerrahi el yıkama
59.       İnvaziv girişimler için asepsi antisepsi teknikleri,
60.       Kullanılacak malzemelerin sterilizasyon yöntemleri,
61.       İntravenöz / subkütan / intramusküler uygulama yapılacak ilaçların hazırlanması,
62.       İntravenöz girişim yapılması,
63.       Arteryel kan basıncı ölçümü yapabilecektir.
 
 
HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU II KONULARI
 
AMAÇ:
Bu ders kurulu sonunda Dönem I öğrencileri; vücudun majör ve iz elementlerini, hareket sistemini oluşturan kemik eklem ve kas ile ilgili bilgileri öğrenecek, laboratuarlarda kullanılan bazı temel malzemeleri tanıyacak, hücrenin çoğalması ve ölümü sırasında gerçekleşen olayları öğrenecek, hasta veya yaralı üzerinde yapılan bazı işlemleri maket üzerinde uygulayabilecektir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bu ders kurulu sonunda dönem 1 öğrencileri;
1.          Nükleotidlerin yapısı, numaralandırılması, DNA’nın şekillerini sayabilecek
2.          DNA sentezinin prokaryotlarda ve ökaryotlarda nasıl gerçekleştiğini sayabilecek
3.          RNA sentezinin prokaryotlarda ve ökaryotlarda nasıl gerçekleştiğini sayabilecek
4.          Pürinlerin sentezi ve yıkımındaki reaksiyonlar, ilgili enzimlerle ilişkili hastalıklar ve gut hastalığını tanımlayabilecek
5.          Pirimidinlerin sentezi ve yıkımındaki reaksiyonlar, ilgili enzimlerle ilişkili hastalıklar ve gut hastalığını tanımlayabilecek
6.          PCR nedir, bileşenleri nedir? Rekombinat DNA teknojisi nedir? Kullanılan yöntemleri sayabilecek
7.          Elementleri sınıflandırarak genel özellikleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek, gereksinimi ve emilimini etkileyen faktörleri bildirmek, ardından makroelementlerin  (Na, K, Cl, Ca, P, Mg ve S ) özellikleri, dağılımı, emilimi, atılması, fonksiyonları, yetersizliği, fazlalığı, kaynakları ve gereksinimlerini öğretebilmek.
8.          İz elementler için de (Cu, Fe, Zn, B, Co, I, Se, Mn, Mo, Cr ve F)  özellikleri, dağılımı, emilimi, atılması, fonksiyonları, yetersizliği, fazlalığı, kaynakları ve gereksinimleri konularını öğretebilmek.
9.          Vitaminlerin, koenzimlerin tanımını ve sınıflandırılmasını yaparak, fonksiyonlarını vermek, eksiklik ya da fazlalıklarının ortaya çıkardığı hastalıkları ya da bozuklukları tanımlamak, suda çözünen  vitaminlerin Vitamin B1, B2, niasin, Vitamin B6, pantotenik asit, biotin,vitamin B12, folik asit, pantotenik asit, kolin, inozitol, vitamin C ve vitamin benzeri bileşiklerin doğada bulunuşları, özellikleri, kimyasal yapıları, emilimi, depolanması, atılımı, fonksiyonları,kaynakları ve gereksinimi ile koenzim yapılarının biyokimyasal işlevlerini tepkime örnekleriyle birlikte kavratabilmek ve eksikliğinin oluşturduğu sonuçların önemini öğretmek,
10.       Vitamin A, D, E ve K’nın doğada bulunuşları, özellikleri, kimyasal yapıları, emilimi, depolanması, atılımı, fonksiyonları, yetersizliği, kaynakları ve gereksinimi konusunda öğrencinin bilmesi gerekenleri kavratabilmek.
11.       Öğrenciler kolorimetrenin çalışma prensibini öğrenip, cihazı yapılan pratik uygulama ile kullanabilir duruma geleceklerdir.
12.       Anatomik olarak sinir sisteminin parçalarını sayabilecek
13.       Kaslar hakkında terminolojik ve genel bilgiyi öğrenerek, vücuttaki kaslar hakkında topografik ve işlevsel bilgiyi kavrayacak, her bir kas hakkındaki anatomik detayları kavrayacak, sayabilecek ve gösterebilecek
14.       Spinal sinirlerin oluşturduğu pleksuslardan çıkan periferik sinirlerin isimlerini sayabilecek ve gösterebilecek
15.       Ekstremiteleri besleyen damarları ve innerve eden sinirleri sayabilecek ve gösterebilecek
16.       Fossa axillaris ve cubutiyi kadavra ve maket uzerinde sınırları ile beraber gösterebilecek
17.       Elde bulunan kasları gösterebilecek
18.       Ayakta bulunan kasları, trigonum femorale, ve fossa popliteayı maket ve kadavra üzerinde gösterebilecek
19.       Moleküler genetikte kullanılan yöntemleri sayabilecek,
20.       Genetik tanı amaçlı yapılan  testlerin (prenatal,postnatal,moleküler,FISH) her birinin  hangi amaç için kullanılacağını tanımlayabilecek,
21.       Genetik hastalıklarında yöntemleri ve tedavilerini açıklayabilecek,
22.       Genetiğin temel konularından biri olan Mendel kurallarını açıklayabilecek,
23.       Günümüzde Tıp alanındaki Genetik uygulamaları tanımlayabilecek,
24.       Laboratuarda elde edilen kromozomların metafaz plağında kromozomları tanıyabilecek,
25.       Çeşitli dokulardan DNA eldesini yapabileceklerdir.
26.       Bakteri genetiği ve bakteriofajları açıklayabilecek
27.       Etüv, pastör fırını, otoklavın kullanılabilecek
28.       Işık mikroskobunu kullanabileceklerdir.
29.       Membran dinlenim potansiyeli oluşma mekanizmasını açıklayabilecek,
30.       Aksiyon potansiyeli oluşumu ve yayılımı mekanizmasını tanımlayabilecek,
31.       Hücre membran reseptörleri ve sinyal iletim mekanizmasını açıklayabilecek
32.       Hücre içi habercileri ve fonksiyonlarını açıklayabilecek
33.       Teorik olarak verilen bilgilerin pratik uygulamalar ile pekiştirilebileceklerdir.
34.       Hücrenin genel özelliklerini, membran yapılarını, hücre organellerinin ve inklüzyonlarını tanıyacak, bunların işlevlerini bilecek ve histofizyolojik yapıları ile bağlantı kurmasını sağlayacak,        
35.       Hücre döngüsünü, hücre çoğalmasının özelliklerini, hücre ölümü ve apoptozisin gereklerini ve oluşum mekanizmalarını kavrayacaklar, hastalıklarla ilişkisini tanımlayabileceklerdir.   
36.       Öğrenmeleri gerekebilecek ek beceriler konusunda bilgi sahibi olacak düzeyde araştırma yapabilecekler,
37.       Kas içi ve cilt altı enjeksiyon yapabilecek,
38.       Yara bakımı ve kapatılmasında kullanılan temel cerrahi sarf malzemeleri ve cerrahi aletlerin tanıyacak ve kullanabilecek,
39.       Yarayı kapatabilecek,
40.       Yara bakımı yapabilecek,
41.       Lavman ve nazogastrik sonda uygulayabilecektir.
 
 
---------------------------------------------------------------------
 
DÖNEM II
 
AMAÇ:
Dönem II öğrencileri, bu dönemin sonunda insan vücudunu oluşturan sistemlerin ve bu sistemlerle ilgili organların anatomisini, histolojisini, fizyolojisini, biyokimyasını ve bu sistemlerde yerleşen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel teorik bilgileri öğrenecek ve pratik uygulamaları yapacaklardır. Daha sonraki dönemlerde görecekleri klinik derslere temel teşkil edecek olan konuları kavramaları ve konu ile ilgili klinik dersleri anlayabilecek bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmaktadır. 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Bu dönemin sonunda dönem II öğrencileri;
1.        İnsan vücudunu meydana getiren sistemleri, organları ve bu organların yerleşimini sayabilecek,
2.        İnsan vücudu komşuluklarını sayabilecek,
3.        Doku ve hücre düzeyindeki yapısını, işleyişindeki fizyolojik süreçlerini ve biyokimyasal özelliklerini, tıbbi terminolojiye uygun olarak açıklayabilecek,
4.        Organ ve dokuların histolojik yapıların özelliklerini açıklayabilecek ve mikroskopta tanıyabilecek,
 
İnsan vücudundaki değişik sistem ve organlara ait normal florada yer alan ya da hastalık oluşturan mikrobiyal ajanları (bakteri, virüs, mantar, parazit) sayabilecek, bunların mikroskobik ve makroskobik özelliklerini tanıyabileceklerdir.     
 
 
DOKU BİYOLOJİSİ DERS KONULARI
 
AMAÇ:  
“Doku biyolojisi” ders kurulu sonunda dönem iki öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan dokuların anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, özelliklerini ve mikrobiyolojinin temel esaslarını kavrayacaktır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Doku biyolojisi” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; 
Baş ve boyun bölgesine ait yapıları topografik olarak tanıyabilecek, bölgede bulunan anatomik yapıları kadavra ve maket üzerinde tanıyabilecek ve isimlendirebilecek,
Deri ve eklentilerini tanıyabilecek ve ilgili oluşumlara ait yapıları kadavra ve maket üzerinde gösterebilecek ve isimlendirebilecek,
Meme anatomisini tanıyabilecek ve ilgili oluşumlara ait yapıları kadavra ve maket üzerinde gösterebilecek ve isimlendirebilecek,
Dokuların histolojik özelliklerini, görevlerini, sınıflandırabilecek, 
Doku çeşitlerini ve bu dokulara ait hücresel özellikleri tanımlayabilecek,
Kanla ilgili kavramları, kanın şekilli elemanlarının histolojik özelliklerini sayabilecek ve mikroskopta gösterebilecek,
Kıkırdak ve kemik dokusuna ait özelliklerini sayabilecek ve mikroskopta gösterebilecek,
Kas tiplerini, myofibrillerin yapısını, kalp kası ve düz kasın histolojik özelliklerini ayırabilecek,
Sinir hücrelerinin yapısını, tiplerini, görevlerini ve sinir dokusunun rejenerasyonu tanımlayabilecek,
Derinin tabakalarını, epidermisin ve dermisin yapısını, yağ bezleri, ter bezleri ve kılın histolojik yapısını açıklayabilecek ve mikroskopta gösterebilecek,
Erkek ve dişi genital sistemleri, spermatogenez ve oogenezi, döllenmeyi, implantasyon, nidasyonu ve organogenezisi açıklayabilecek,
Kongenital anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
İskelet ve düz kasların kasılması sırasında gerçekleşen mekanik ve moleküler süreçleri yorumlayabilecek,
Kan dokusunun taşıma, savunma ve bağışıklık, düzenleme ve pıhtılaşma işlevlerini açıklayabilecek,
Bakteriyolojik besiyerlerinin çeşitlerini ve klinik önemini açıklayabilecek,
Bakterilerin boyanmasını, morfolojilerini açıklayabilecek ve mikroskopta tanıyabilecek,
Virüslerin genel özelliklerini sayabilecek,
Vücuttaki normal bakteri florasını tanımlayabilecek,
Antimikrobiyal ajanların etki mekanizmalarını bilir ve bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıklarını açıklayabilecek,
Sterilizasyonun tıbbi önemini kavrayacak ve sterilizasyon yöntemlerini açıklayabilecek,
Dezenfeksiyonun nasıl yapılacağını ve antisepside hangi antiseptik maddelerin kullanılacağını uygulayabilecek,
Farklı yapı ve fonksiyonlara sahip dokuların biyokimyasal özelliklerini sayabilecek,
Aminoasit ve protein sentezini açıklayabilecek,
Aminoasit metabolizmasının kalıtsal hastalıklardaki önemini tanımlayabilecek,
Öğrenmeyi tanımlayabilecek,
Öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayabilecek,
Öğrenme stratejilerini sayabilecek,
Öğrenme stillerini sınıflandırabilecek,
Öğrenme stillerinin özelliklerini sayabilecek,
Öğrenme stiline göre çalışma stratejilerini açıklayabilecek,
Bilgiye ulaşma yollarını ve internetteki kanıta dayalı bilgiye ulaşma adreslerini sayabilecek,
Geri bildirimin nasıl verilmesi gerektiğini söyleyebilecek ve önemini kavrayabileceklerdir.
 
DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KONULARI
 
AMAÇ:  
“Dolaşım sistemi” ders kurulu sonunda dönem iki öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan dolaşım sistemine ait anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri sayabilecek ve dolaşım sisteminde yerleşen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Dolaşım sistemi” ders kurulu sonunda dönem iki öğrencileri; 
1.       Kalp ve damarlar (arter, ven ve lenf damarları) hakkında temel kavramları açıklayabilecek,
2.       Kalbin anatomik yapısını tanımlayabilecek, kadavra ve maketler üzerinde gösterebilecek,
3.       Vücuttaki arterlerin, venlerin ve lenflerin dağılımını açıklayabilecek, bölgesel olarak damarları isimlendirebilecek,
4.       Göğüs duvarının anatomik yapısını, beslenmesini, damar ve sinirlerini sayabilecek ve isimlendirebilecek,
5.       Dolaşım sistemi ile ilgili muhtemel varyasyonların önemini kavrayabilecek, 
6.       Arter, ven ve lenf damarlarının genel histolojik yapısını açıklayabilecek ve tiplerini sayabilecek,
7.       Kalbin histofizyolojisini açıklayabilecek, mikroskopta kalp kapaklarının ve kalp duvarlarının histolojisini tanıyabilecek,
8.       Kan damarlarının ve kalbin embriyolojik gelişimini açıklayabilecek,
9.       Fetal kan dolaşımını yorumlayabilecek,
10.    Kalp ve büyük damarların konjenital anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
11.    Lenfoid dokuların histolojisini bilir.
12.    Kan yapımının evrelerini ve yapım yerlerini, eritrosit, granülosit ve trombosit yapımı ve özelliklerini açıklayabilecek,
13.    Kalbin kasılması sırasında gerçekleşen elektriksel ve mekanik süreçleri ve bunları kontrol eden mekanizmaları yorumlayabilecek,
14.    Elektrokardiyografi yönteminin elektriksel temelini ve değerlendirme esaslarını kavrayabilecek,
15.    Dolaşım sisteminin dinamiğini, kan basıncı ve düzenlenme süreçlerini açıklayabilecek,
16.    Kardiyovasküler sistemde oluşabilecek fizyopatolojik değişiklikleri önemini kavrayabilecek,
17.    Kan plazmasının nelerden oluştuğunu ve ilgili hastalıkları sayabilecek,
18.    Biyokimyasal analizlerin tıptaki önemini ve nasıl kullanacağını açıklayabilecek,
19.    Hastalıklarda oluşabilecek metabolik değişiklikleri sayabilecek,
20.    Biyomoleküllerin ölçümlerinin nasıl yapıldığını anlatabilecek,
21.    Mayaların, opportunistik mikoz etkenlerinin ve küflerin izolasyon ve identifikasyonunu yapabilecek ve mikroskopta tanıyabilecek,
22.    Antijenlerin özelliklerini, yapısını ve çeşitlerini sayabilecek,
23.    İmmün sistemde görev alan lenfoid organları, immün sistemde görev alan hücreleri ve bu hücrelerin aktivasyonunu açıklayabilecek,
24.    Mikoorganizma-konak hücre ilişkisini anlatabilecek.
25.    İnfeksiyon etkenlerine karşı çıkan hümoral ve hücresel tip immün cevap ürünlerini sayabilecek,
26.    İmmünoglobulin yapısını ve çeşitlerini sayabilecek,
27.    Aşırı duyarlık reaksiyonlarında görev alan hücreleri, aşırı duyarlık reaksiyonlarında salınan mediatörler ve mediatörlerin salınım mekanizmasını yorumlayabilecek,
28.    İn-vitro antijen-antikor birleşmesi reaksiyonlarından yararlanarak serolojik yöntemleri açıklayabileceklerdir.
 
 
SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KONULARI
 
AMAÇ:
“Solunum sistemleri” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; ileriki dönemlerde görecekleri klinik derslere temel teşkil edecek olan solunum sisteminin anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini ve solunum sisteminde yerleşen mikrobiyal ve paraziter ajanlarla ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Solunum sistemleri” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; 
Solunum yolları (burun, larinks, trakea ve bronşlar), akciğerler, mediastinum, plevra ve thoraks’ın anatomisini ve bu yapılara ait anatomik terminolojiyi açıklayabilecek,
Anatomik yapıları kadavra ve maketler üzerinde tanıyıp isimlendirebilecek,.
Solunum epitelini ve hangi hücrelerden oluştuğunu, hücrelerin sitolojik özelliklerini ve görevlerini sayabilecek,
Burun, larinks ve trakeanın histolojik özelliklerini tanıyabilecek ve mikroskopta gösterebilecek,
Bronş ağacını oluşturan bölümleri, bronşların, bronşiyollerin histolojik özelliklerini ve hücrelerinin görevlerini açıklayabilecek,
Alveoler hücrelerini, pulmoner sürfaktantın yapısını ve görevini anlatabilecek,
Kan-hava bariyerinin yapısını ve elemanlarını tanımlayabilecek,
Solunum sisteminin farklılaşmasını, burun, larinksin, trakea, bronş ve bronşiyollerin gelişimini yorumlayabilecek,
Solunum yollarının gelişim anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
Solunumun mekaniğinin gerçekleşmesi sırasında gerçekleşen süreçleri ve bunları kontrol eden mekanizmaları açıklayabilecek,
Solunum fonksiyon testlerini değerlendirebilecek,
Gaz alışverişi, ventilasyon-perfüzyon süreçlerini yorumlayabilecek,
Solunum sisteminde oluşabilecek fizyopatolojik değişikliklerin önemini kavrayabilecek,
Kan gazı analizi için doğru numune alabilecek ve kan gazı analizi raporunu yorumlayabilecek,
Bakteriyolojik besiyerlerini hazırlayabilecek,
Boğaz kültürünü, koloni morfolojisini ve gram boyanmaları değerlendirebilecek,
Stafilokok, streptokok, pneumokok ve N. meningitidis, N. gonorrhoeae, M. catharralis, Legionella, korinebakteri, hemofil bakterileri, Francisella, Pastörella, Bordetella, Actinomycet ve nokardiaları gram ile boyayarak tanımlayabilecek,
Kültürlerde mikoplazma ve L-form bakterileritanımlayabilecek,
Asit-fast boyama ile mikobakterileri tanımlayabilecek,
Orthomyxovirüslerin, paramyxovirüslerin, adenovirüslerin viral yapısını, subtiplerini ve epidemiyolojik karakterini açıklayabilecek,
Parazitlerin sınıflandırılmasını ve paraziter hastalıklarının epidemiyolojisini açıklayabilecek,
Amipler, Trichomonas sp., Pneumocystis carinii, Giardia intestinalis, Coccidialar, Leishmanialar, Trypanasomalar, Plasmodiumlar ve Toxoplasma gondii parazitlerin farklı hayat evrelerine ait görüntülerini mikroskopta tanıyabileceklerdir.
 
 
SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA DERS KONULARI
 
AMAÇ: 
“Sindirim sistemi ve metabolizma” ders kurulu sonunda dönem iki öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan sindirim sistemine ait anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve sindirim sisteminde yerleşen mikrobiyal ve paraziter ajanlarla ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Sindirim sistemi ve metabolizma”  ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; 
Sindirim kanalı ve sindirim bezleri hakkında temel bilgileri ve terminolojiyi açıklayabilecek,
Sindirim sistemine ait organları, bezleri ve diğer oluşumları kadavra ve maket üzerinde gösterebilecek ve isimlendirebilecek,
Karın ön ve yan duvarı ile inguinal kanalın anatomik yapısını açıklayabilecek ve klinik önemini kavrayabilecek,
Ağız boşluğu ve içindeki yapıları ile farinksin bölümlerini ve histolojisini sayabilecek,
Sindirim kanalının tabakalarını ve her bir tabakanın histolojik özelliklerini açıklayabilecek ve mikroskopta tanımlayabilecek,
Özofagusun histolojisini,  midenin mikroskobik yapısını, tabakalarını ve mide bezlerini ve görevlerini anlatabilecek,
İnce bağırsakların yüzey özelleşmelerini, duvarının histolojik tabakalaşmasını ve hücrelerini açıklayabilecek,
Kalın bağırsağın bölümlerini sayabilecek ve histolojik farklılıklarını yorumlayabilecek,
Karaciğerin sindirim sistemindeki önemini, histolojik organizasyonunu, lobulasyonunu ve görevlerini sayabilecek,
Safra yollarının histolojik yapısını, safra kesesinin  tabakalarını ve histolojik özelliklerini sayabilecek,.
Pankreasın embriyolojisini, kanal sistemini, histolojisini, enzimlerini ve görevlerini anlatabilecek,
Sindirim kanalının embriyolojisini anlatabilecek, foregut, midgut ve hindguttan gelişen yapıları sayabilecek,
Yutak cepleri, kavisleri ve yarıklarından hangi yapıların nasıl geliştiğini anlatabilecek ve sindirim sistemine ait anomalilerin önemini kavrayabilecek,
Ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda gerçekleşen sindirim süreçlerini açıklayabilecek,
Sindirim bezlerinin sindirimdeki rollerini açıklayabilecek,
Vücutta enerji oluşum süreçleri, bazal metabolik hız ve bunları kontrol eden mekanizmaları açıklayabilecek,
Sindirim olayları sırasındaki biyokimyasal işlemleri sayabilecek,
Protein metabolizmasını ve üre döngüsüne ait temel bilgileri açıklayabilecek,
Metabolik hastalıklarda oluşabilecek değişikliklerin önemini kavrayabilecek
Enterobakterilerin mikrobiyolojik özelliklerini sayabilecek ve E. coli, Shigella, Salmonella, Proteus, Pseudomonas bakterilerinin koloni yapılarına tanımlayabilecek,
Sık görülen patojenlerin identifikasyonunu yapabilecek,
Antibiyogram yapabilecek ve değerlendirebilecek,
Bakterileri kültür ve boyanma özelliklerine göre değerlendirebilecek,
Virüslerin tanısında serolojik ve moleküler biyoloik tanı yöntemlerinin önemini kavrayabilecek,
Ascaris lumbricoides, Trichiuris trichiura, Enterobius vermicularis, Kancalı kurtlar, Strongiloides stercoralis, Trichinella spiralis ve Filariaları tanımlayabilecek ve makroskobik ve mikroskobik tanılarını yapabilecek,
Taenialar, Hymenolepis nana, Diphyllobotrium latum ve Echinococcusları tanımlayabilecek, makroskobik ve mikroskobik tanılarını yapabilecek,
Fasciola hepatica, Dicrocelium dentriticum ve Schistosoma’ların mikroskobik tanılarını yapabilecek,
Vektör artropodları, miyaz etkenlerini, uyuz etkenlerini, keneler ve zehirli artropodları açıklayabilecek ve tanıyabileceklerdir.
 
 
 
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KONULARI
 
AMAÇ: 
“Endokrin ve Ürogenital sistemler” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri kavrayabilecek, üreme sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Endokrin ve Ürogenital sistemler” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri;
Endokrin, üriner ve genital organlar hakkında temel terminolojiyi tanımlayabilecek,
Böbrek ve idrarı yollarını oluşturan organları sayabilecek, kadavra ve maket üzerinde isimlendirebilecek,
Erkek-dişi üreme organlarının ve endokrin organların anatomisini kadavra ve maket üzerinde gösterip isimlendirebilecek,
Boşaltım sisteminin temel histolojik özelliklerini, böbreği, nefronu ve nefronun bölümlerinin histolojik özelliklerini sayabilecek,
Üreterin, mesanenin ve üretranın histolojik özellikleri sayabilecek,
Boşaltım sisteminin embriyolojisini anlatabilecek ve gelişim anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
Endokrin organların histolojisini ve gelişimini anlatabilecek,
Erkek genital sistemini, testisin histolojisini, spermiohistogenezin evrelerini ve histolojik özelliklerini ile gelişimini açıklayabilecek,
Dişi genital sistemininin histolojisini ve gelişimini açıklayabilecek,
Genital ve endokrin organların gelişiminde görülen kongenital anomalilerin önemini kavrayabilecek, bu sistemlere ait histolojik yapıları mikroskopta tanıyabilecek,
Böbreklerde süzülme ve geri emilim mekanizmalarını kavrayabilecek,
Vücut sıvı bileşimlerinde oluşabilecek fizyolojik değişikliklerin düzenlenmesinde böbreklerin rolünü kavrayabilecek,
Böbrek fonksiyon testlerini değerlendirebilecek,
Hormonların vücuttaki etkilerini yorumlayabilecek ve üremede hormonların işlevlerini kavrayabilecek,
Böbrek fonksiyonlarını, idrarın özelliklerini, bileşimini, nasıl analiz edileceğini, analiz sonuçlarını yorumlayabilecek,
Hormonların sınıflandırılmasını, sentezini, yıkım ve etki mekanizmalarını sayabileceklerdir.
 
 
SİNİR VE DUYU SİSTEMLERİ DERS KONULARI
 
AMAÇ:  
“Sinir ve duyu sistemleri” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; klinik derslere temel teşkil edecek olan anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri kavrayabilecek ve sinir sistemine yerleşen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Sinir ve duyu sistemleri” ders kurulu sonunda dönem II öğrencileri; 
Sinir sistemi ve duyu organları hakkında temel terminolojiyi tanımlayabilecek,
Sinir sistemine ait temel bilgileri (neuron kavramı, neuron çeşitleri, glia, impuls, innervasyon, sinaps, receptör, tractus, ganglion, akson, dentrit ve ileti vb) tanımlayabilecek, sinir sisteminin kısımlarını, sinir siteminin beslenmesini, zarlarını, BOS dolaşımını açıklayabilecek,
Göz ve kulakla ilgili anatomik yapıları açıklayabilecek, maket ve kadavra üzerinde isimlendirebilecek,
Dış ortamdan alınan duyuları ve bu duyuları taşıyan yolları tanımlayabilecek ve önemini kavrayabilecek,
Merkezi ve periferik sinir sistemini, otonom sinir sistemini ve kısımlarını sayabilecek ve maket ve kadavra üzerinde isimlendirebilecek, 
Medulla spinalis, serebrum ve serebellumun histolojik yapısını tanımlayabilecek,
Beyin zarları ve beyin omurilik sıvısının histolojisini mikroskopta tanıyabilecek,
Sinir sisteminin gelişimini açıklayabilecek ve beynin konjenital anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
Gözün histolojik yapısını ve embriyolojik gelişimini açıklayabilecek ve konjenital anomalilerinin önemini kavrayabilecek,
Kulak histolojisini, kulağın gelişimini açıklayabilecek ve konjenital anomalilerinin önemini kavrayabilecek, yukarıda yazılan dokuları mikroskopta tanıyabilecek,
Duyusal ve motor fonksiyonlarla ilgili olarak bilginin iletilme ve değerlendirme süreçlerini açıklayabilecek,
EEG kaydının temelini ve basit değerlendirme kriterlerini sayabilecek,
Merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarını ve bunlarla ilgili sinir sistemi yapılarını ve işlevlerini açıklayabilecek,
Özel duyuların algılanma, sinyal iletimi ve değerlendirilmesi ile ilgili sinirsel yapıların işlevlerini açıklayabilecek,
Rutin bir biyokimya laboratuvarının klinik önemini kavrayabilecek ve laboratuvara numune gönderirken nelerin önemli olduğunu sayabilecek,
Çeşitli klinik örneklerin (balgam, pü, BOS, idrar) bakteriyolojik incelenmesini yapabilecek,
Spiroketleri karanlık alan mikroskobunda tanımlayabilecek,
Arbovirüsleri ve herpes virüsleri sınıflandırıp laboratuvar tanısını, epidemiyolojik karakterilerini, virüs-konak ilişkileriniaçıklayabilecek,
Bu virüslere ait serolojik ve moleküler tanı yöntemlerini sayabileceklerdir.
 
 
---------------------------------------------------------
 
DÖNEM III

 
AMAÇ: 
Dönem III öğrencileri dönemin sonunda; klinik stajlara temel oluşturmak üzere, ana hatları ile hastalıkların klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi yaklaşımlarını ve tedavide kullanılan ilaçların farmakolojisini öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Bu dönemin sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Hücre-doku zedelenmesi mekanizmalarını açıklayabilecek,
2.        Enfeksiyonlarının etkenleri sayabilecek ve patogenezini açıklayabilecek,
3.        İmmün sistem patogenezini açıklayabilecek,
4.        Radyolojik ve nükleer tıp inceleme yöntemlerini sayabilecek,
5.        Hastalık kaynaklarına, bulaşma yolunu kesmeye ve sağlam insanı korumaya yönelik önlemleri sıralayabilecek,
6.        Dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,
7.        Gastrointestinal ve hemopoetik sistem sistem ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,
8.        Ürogenital ve endokrin sistemler ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,
9.        Sinir sistemi, kas ve iskelet sistemleri ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,
10.     Psikiyatrik hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,
11.     Deontolojik ilkeleri açıklayabilecek,
12.     Adli tıp uygulamalarını açıklayabilecek,
13.     Üriner kateterizasyon, meme muayenesi, göz dibi muayenesi, lumbal ponksiyon, PPD uygulaması gibi tıbbi beceri uygulamalarının maket üzerinde nasıl yapıldığını açıklayabilecek ve yapabilecek,
14.     Farmakolojik ilkeleri açıklayabilecek,
15.     İlaçların etki, etkileşim ve toksik etki mekanizmalarını sayabilecek,
16.     İlaçların farmakokinetik özelliklerini ve klinik kullanımlarını açıklayabilecek,
17.     Akut zehirlenme tedavisinin nasıl yapıldığını açıklayabilecek,
18.     Reçetenin nasıl yazıldığını açıklayabileceklerdir.
 
 
HÜCRE VE DOKU ZEDELENMESİ, KİMYASAL ETKENLER VE İNFEKSİYON MEKANİZMALARI DERS KURULU
 
AMAÇ: 
“Hücre ve doku zedelenmesi kimyasal etkenler ve infeksiyon mekanizmaları” ders kurulu sonunda dönem III öğrencilerinin; hücre-doku zedelenmesi, enfeksiyonlarının etkenleri ve patogenezini öğrenmeleri, farmakolojik ilkeleri bilmeleri amaçlanmaktadır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Hücre ve doku zedelenmesi kimyasal etkenler ve infeksiyon mekanizmaları” ders kurulu sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Hücresel gelişim ve diferansiasyona ilişkin adaptasyonları açıklayabilecek,
2.        Hücre zedelenmesi, ölüm mekanizmaları ve morfolojik özelliklerini tanımlayabilecek,
3.        İmmün sistem patolojisi tanımlayabilecek,
4.        Aşırı duyarlılık reaksiyonları tiplerini sayabilecek,
5.        Klinik örnek alma ve laboratuara yollama usullerini açıklayabilecek,
6.        Mikroorganizma konak ilişkilerini ve mikroorganizmaların virülans ve patojenite özelliklerini sayabilecek,
7.        Kültür antibiyogramın nasıl yapıldığını ve nasıl değerlendirildiğini açıklayabilecek,
8.        Enfeksiyon etkenlerine karşı immun cevabı ve aşıların özelliklerini sayabilecek,
9.        Enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin mikrobiyolojik özelliklerini, laboratuar tanıları ve klinik semptomlarını sayabilecek,
10.     Nükleer tıp ve radyodiagnostik enstrümanları, radyofarmasötikler, kontrast maddeler ile ilgili bilgi sahibi olacak,
11.     Prenatal tanı ve kromozom analizi endikasyonlarını sayabilecek,
12.     Pedigri yapabilecek ve genetik danışmanın önemini kavrayabilecek,
13.     Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili önemli epidemiyolojik kavramları tanımlayabilecek,
14.     Bağışıklama hizmetleri ile ilgili temel prensipleri sayabilecek,
15.     Hastalık kaynaklarına, bulaşma yolunu kesmeye ve sağlam insanı korumaya yönelik önlemleri sıralayabilecek,
16.     Ülkemizdeki enfeksiyon hastalıklarının durumunu ve enfeksiyon hastalıkları ile savaş için yasal düzenlemeleri açıklayabilecek,
17.     Kanserlerin epidemiyolojik özelliklerini sıralayabilecek,
18.     Farmakolojik ilkeleri açıklayabilecek,
19.     Farmasötik şekilleri sayabilecek,
20.     İlaçların nasıl uygulandığını tarif edebilecek,
21.     İlaçların etki mekanizmalarını açıklayabilecek,
22.     İlaç etkileşim mekanizmalarını sayabilecek,
23.     İlaçların istenmeyen etkilerinin oluşum mekanizmalarını bilecek,
24.     Antimikrobiyal ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını özetleyebilecek,
25.     Antineoplastik ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını özetleyebileceklerdir.
 
 
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
 
AMAÇ: 
“Dolaşım ve solunum sistemleri” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Dolaşım ve solunum sistemleri” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Üst solunum yolu obstruksiyonlarının nedenlerini sayabilecek,
2.        Trakeotominin nasıl yapıldığını tarif edebilecek,
3.        Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini anlatabilecek,
4.        Pnömonilerin epidemiyolojisini, bulaşma yollarını, nedenlerini ve korunma yöntemlerini açıklayabilecek,
5.        Tüberküloz enfeksiyonunun fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek,
6.        PPD testi sonucunu yorumlayabilecek,
7.        Tütün ürünlerinin zararlarını ve bu ürünlerin kullanımını bıraktırma yöntemlerini sayabilecek,
8.        Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını sayabilecek,
9.        İnterstisyel akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini ve tanının nasıl koyulduğunu açıklayabilecek,
10.     Astım ve KOAH gibi hava yollarında daralma ile giden hastalıkların fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek,
11.     Bronşektazi, immotil silia hastalıkları ve kistik fibrozisin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini açıklayabilecek,
12.     Yükseklik ve dalma hastalıklarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek,
13.     Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek ve tedavi seçeneklerini sayabilecek,
14.     Perikarditin patolojisi, tanı ve tedavisini anlatabilecek,
15.     Elektrokardiyogram ve değerlendirmesi hakkında bilgiye sahip olacak,
16.     Sık görülen aritmilerin temel prensiplerini açıklayabilecek,
17.     Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını, tedavi seçeneklerini ve korunma yollarını sayabilecek,
18.     İskemik kalp hastalıklarının tanısını, klinik seyrini, morfolojik özelliklerini, tedavisini, epidemiyolojik özelliklerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını sayabilecek,
19.     İnfektif endokarditin patolojisini, tanı, tedavi ve proflaksisinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek,
20.     Akut romatizmal ateşin patolojisi, tanı, tedavi ve proflaksisini açıklayabilecek,
21.     Konjenital kalp hastalıklarını sayabilecek,
22.     Plevral hastalıkların fizyopatolojisini açıklayabilecek,
23.     Vasküler hastalıkların patolojisi, tanı ve tedavisini açıklayabilecek,
24.     Kardiyopulmoner resusitasyon uygulamasının nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
25.     Kalp sesleri için dinleme odaklarını sayabilecek, patolojik kalp seslerinin özelliklerini tarif edebilecek,
26.     Otonom Sinir Sistemini etkileyen ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklayabilecek ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
27.     Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
28.     Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek, otokoidleri ve otokoidlerin fizyolojisini etkileyerek etki oluşturan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabileceklerdir.
 
 
GASTROİNTESTİNAL VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER  DERS KURULU
 
AMAÇ: 
“Gastrointestinal ve Hematopoetik Sistemler” ders kurulu sonunda dönem III öğrencileri; hemopoetik sistem, gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıklarının klinik özellikleri,  tedavileri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir. 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Gastrointestinal ve Hematopoetik Sistemler” ders kurulu sonunda dönem III öğrencileri;
Gastrointestinal sistem ve karaciğer hastalıklarının temel semptomlarını sayabilecek,
Lenf nodunun benign ve malign hastalıklarının klinik ve morfolojik bulgularını sayabilecek,
Hücresel, hümoral immun sistemin çalışma esaslarını açıklayabilecek,
Otoimmün ünitenin oluşmasını ve hastalıklarını açıklayabilecek,
Anemi tiplerini, klinik ve laboratuar özelliklerini sayabilecek,
Kemik iliği benign ve malign hastalıklarının temel klinikopatolojik özelliklerini sayabilecek,
Gastrointestinal ve hemopoetik sistemin radyolojik inceleme yöntemlerini ve nükleer tıp uygulama yöntemlerini sayabilecek,
Kemik iliği transplantasyonu temel prensiplerini açıklayabilecek,
Koagülasyon mekanizmaları, testleri, bozukluklarını ve tedavi prensiplerini açıklayabilecek,
Gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas ve safra yolları inflamatuar benign, malign hastalıklarının patolojisini ve klinik özellikleri açıklayabilecek,
Gastrointestinal Sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
Anemi tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabileceklerdir.
 
 
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU
 
AMAÇ; 
“Endokrin ve Ürogenital Sistemler” ders kurulu sonunda dönem III öğrencileri; endokrin ve ürogenital sistemler ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Endokrin ve Ürogenital Sistemler” ders kurulu sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Sık görülen ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını sayabilecek,
2.        Erkek genital sistem enfeksiyonlarının semptom ve bulgularını sayabilecek,
3.        Ürogenital tüberküloz enfeksiyonunun semptom ve bulgularını sayabilecek,
4.        Üriner sistem taş hastalığının etyolojisini, semptom ve bulgularını sayabilecek,
5.        Üriner obstruksiyonun nedenlerini, semptom ve bulgularını sayabilecek,
6.        Üriner sistem konjenital anomalilerini sayabilecek ve bunların tanısını bilecek,
7.        Üriner kateterizasyonun nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
8.        Üriner sistemin enfeksiyöz, neoplastik hastalıklarının patolojisini açıklayabilecek,
9.        Prostat muayenesinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek, muayene bulgularını sayabilecek,
10.     Hipofiz hastalıklarının patoloji, fizyopatoloji ve tanısını açıklayabilecek,
11.     Tiroid ve paratiroid hastalıklarının patoloji, fizyopatoloji ve tanısını açıklayabilecek,
12.     Böbrek üstü bezi hastalıklarının patoloji, fizyopatoloji ve tanısını açıklayabilecek,
13.     Endokrin sistem ile ilişkili neoplazilerin patoloji, fizyopatoloji ve tanısını açıklayabilecek,
14.     Diyabetes Mellitus’un fizyopatolojisini, tanı ve tedavisini tarif edebilecek,
15.     Pubertal gelişme aşamalarını sayabilecek,
16.     Doğuştan genetik metabolik hastalıkları ve çocukluk çağı hipoglisemileri nedenlerini sayabilecek,
17.     Gebeliğin oluşumu, tanısı, muayenesi, takibi ve doğum sonrası dönem ile ilgili bilgi sahibi olacak,
18.     Jinekolojik muayenenin nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
19.     Doğumun evrelerini ve nasıl gerçekleştiğini tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
20.     Meme hastalıklarının patolojisini açıklayabilecek,
21.     Meme muayenesinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
22.     Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarının morfolojik özelliklerini sayabilecek,
23.     RİA uygulamasının nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
24.     Epizyotomi tamirinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
25.     Sıvı-elektrolit dengesi ve ödem oluş mekanizmasını açıklayabilecek,
26.     Böbrek fonksiyon testlerini sayabilecek, idrar incelemesinin öğelerini sayabilecek, sonuçları yorumlayabilecek,
27.     Nefrotik sendromun, kronik glomerülonefritlerin, interstisyel nefritlerin, renal tübüler hastalıkların patoloji, fizyopatolojisi ve tanısını açıklayabilecek,
28.     Akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğinin fizyopatolojisi, tanı ve tedavisini açıklayabilecek,
29.     Üriner sistem infeksiyonlarının ve intrauterin infeksiyonları etyoloji, patogenez, morfoloji, tanı ve tedavisini açıklayabilecek,
30.     Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
31.     Diyabetes Mellitus tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
32.     Kortikosteroidlerin ve benzeri ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
33.     Diüretikler, sıvı-elektrolit dengesi bozukluğu ve asit baz dengesi bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
34.     Hormonal kontraseptiflerin etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
35.     Böbrek yetmezliğinin ilaçların farmakokinetiğine etkisini açıklayabilecek ve nefrotoksik ilaçları ve nefrotoksisite oluşturma mekanizmalarını sayabileceklerdir.
 
 
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI, PSİKİYATRİ VE KAS-İSKELET SİSTEMLERİ  KURULU 
 
AMAÇ: 
“Sinir Sistemi Hastalıkları, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; sinir sistemi, kas ve iskelet sistemleri hastalıkları ve psikiyatrik hastalıkların klinik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Sinir Sistemi Hastalıkları, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Göz dibi ve kulak muayenesinin basamaklarını sayabilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
2.        Lumbal ponksiyon uygulamasının basamaklarını sayabilecek ve maket üzerinde gösterebilecek,
3.        Merkezi ve periferik sinir sistemi enfeksiyöz, vasküler, neoplastik, dejeneratif , toksik hastalıklarını tanısını, klinik ve morfolojik bulgularını açıklayabilecek,
4.        Merkezi sinir sistemi malformasyonlarını sayabilecek,
5.        Merkezi sinir sistemi travmaları ve kafa içi basınç artışı sendromunu açıklayabilecek,
6.        Çizgili kas hastalıklarının sınıflamasını yapabilecek ve temel hastalık gruplarını sayabilecek,
7.        Kemik yapısını ve kırık iyileşmesini açıklayabilecek,
8.        Kemiğin enfeksiyöz, metabolik, neoplastik hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini sayabilecek,
9.        Konuşma, davranış, dikkat, hafıza, stres, uyku, duygulanım, algılama ve düşünce bozukluklarını sayabilecek,
10.     Genel hekimlikte psikiyatri ve çocuk psikiyatrisinin yerini kavrayabilecek,
11.     Normal insan cinselliği ve cinselliğin fizyolojisini açıklayabilecek,
12.     Kas-iskelet ve sinir sisteminin radyolojik inceleme yöntemlerini sayabilecek,
13.     Görme yolları ve görme kaybı nedenlerini sayabilecek,
14.     Paralitik şaşılıklar, optik sinir ve pupilla hastalıklarını sayabilecek,
15.     Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kavramı ve hareket sisteminin muayenesinin basamaklarını sayabilecek,
16.     Romatizmal hastalıklarını sınıflandırabilecek ve bu hastalıkların klinikopatolojik özelliklerini sayabilecek,
17.     Periferik sinir, kraniyal sinir, piramidal ve ekstrapramidal sistemlerin semiyolojisini ve refleks, bilinç semiyolojisini açıklayabilecek,
18.     Eklem hastalıklarının klinik ve patolojik özelliklerini sayabilecek,
19.     Doğuştan kalça çıkığını özelliklerini açıklayabilecek,
20.     Epilepsinin klinik özellikleri ve tanı yöntemlerini sayabilecek,
21.     Fasiyal sinir ve kokleovestibüler sistem hastalıklarını tanımlayabilecek,
22.     Yumuşak doku enfeksiyon ve inflamatuar hastalıklarını sayabilecek,
23.     Akut zehirlenme tedavisinin nasıl yapıldığını açıklayabilecek,
24.     Sinir kas kavşağı fizyolojisi ve etki eden ilaçları sayabilecek,
25.     Genel anesteziklerin ve lokal anesteziklerin etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
26.     Alkolün ve sigara içerisindeki maddelerin etkilerini, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
27.     Merkezi sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
28.     Madde bağımlılığının belirtilerini ve tedavi seçeneklerini sayabilecek,
29.     Antipiretik-analjezik ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,
30.     Reçetenin nasıl yazıldığını tarif edebileceklerdir.
 
 
HALK SAĞLIĞI, ADLİ TIP VE TIBBİ ETİK DERS KURULU
 
AMAÇ: 
“Halk sağlığı, adli tıp ve tıbbi etik” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının uğraşı alanlarını, bu alanlardaki başlıca sorunları; adli tıp uygulamalarını ve deontolojik ilkeleri bilecek ve halk sağlığının felsefesini benimseyeceklerdir.
 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Halk Sağlığı, Adli Tıp ve Tıbbi Etik” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri;
1.        Halk sağlığının geçirdiği aşamaları ve halk sağlığına katkısı olan bilim adamlarını sayabilecek,
2.        Halk sağlığının temel amaç, ilke ve hedeflerini sayabilecek,
3.        Sağlığı iyileştirmek, yükseltmek ve muhafaza etmek için ilgili komponentleri açıklayabilecek,
4.        Sağlığı korumak ve yükseltmek için birincil, ikincil ve üçüncül korunmayı sayabilecek,
5.        Ülkemizde, sağlık hizmetlerinde günümüze kadar olan değişimleri sıralayabilecek,
6.        Sağlık hizmetlerini sosyalleştiren 224 sayılı kanunun gerekçelerini ve ilkelerini açıklayabilecek,  sağlık ocaklarında verilen hizmetleri ve buralarda çalışan tüm personelin görevlerini sayabilecek,
7.        Gelişmiş ülkelerin demografik göstergelerini ülkemiz demografik göstergeleriyle karşılaştırabilecek,
8.        Sağlık politikası göstergelerini, sosyal ve ekonomik göstergeleri, sağlık bakımı koşullarının göstergelerini, temel sağlık durumu göstergelerini ve diğer sağlık durumu göstergelerini sayabilecek,
9.        Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarını sıralayabilecek,
10.     Sağlık insangücünü oluşturan personeli aldıkları eğitime ve işlevlerine göre tanımlayabilecek,
11.     Çeşitli ülkelere göre hekim istihdam politikasını bilecek ve ülkemizle karşılaştırabilecek,
12.     Sağlık hizmetlerindeki güncel değişiklikleri ve yeni sağlık örgütlenmesinin temel ilkelerini sayabilecek,
13.     Aile planlamasının temel amacını, ana-çocuk sağlığına ve toplum sağlığına yararlarını açıklayabilecek,
14.     Aile planlaması yöntemlerini ve bu yöntemlerin ülkemizde ve dünyada kullanılma oranlarını sıralayabilecek,
15.     Sağlık eğitimi yapabilmek için toplumun gereksinimlerini, sorunlarını ve olanaklarını tanımlayabilecek,
16.     Sağlık eğitiminin aşamalarını, ilkelerini, yöntemlerini ve planlamasını sıralayabilecek,
17.     Epidemiyoloji bilimini ve temel epidemiyolojik kavramları tanımlayabilecek,
18.     Tanımlayıcı ve analitik epidemiyolojinin amaçlarını açıklayabilecek,
19.     Epidemiyolojinin tıp ve sağlık bilimlerinde kulanım alanlarını sayabilecek,
20.     Epidemiyolojik araştırmaların planlama, uygulama, değerlendirme ve sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilecek,
21.  Tanı yöntemlerinin geçerliliğini ölçmek amacıyla kullanılan temel ölçütleri sayabilecek ve hazırlanmış verilerden yararlanarak bu ölçütleri hesaplayabilecek,
22.  Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, yetersiz ve dengesiz beslenme, besin, besin öğesini tanımlayabilecek,
23.     Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık ve bozuklukları sıralayabilecek,
24.     Beslenme durumunu değerlendirmek amacıyla en çok kullanılan antropometrik ölçümleri sayabilecek,
25.     Erişkinlerde vücut ağırlığını; Beden Kitle İndeksini hesaplayarak değerlendirebilecek,
26.     Protein enerji malnutrisyonunun oluş nedenleri, görülme sıklığı ve önlenmesi için yapılması gerekenleri sayabilecek,
27.     Beslenme anemileri açısından risk gruplarını ve bu gruplarda görülme sıklığını ifade edebilecek,
28.     İyot yetersizliğinin nedenleri, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı ve önlenmesi için alınacak önlemleri sayabilecek,
29.     Anne sütünün doğumdan sonra başlanma zamanı, emzirme sıklığı, günlük emzirme sayısını ifade edebilecek,
30.     Gebelikte ve emziklilikte yetersiz ve dengesiz beslenmenin çocuk ve anne sağlığı açısından zararlarını ifade edebilecek,
31.   Ülkemizdeki beslenme yetersizliği sorunlarının çözümlenmesi için hangi besinlerin hangi besin öğeleri ile zenginleştirilmesi gerektiğini ifade edebilecek,
32.     Çevre ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek,
33.     İçme ve kullanma sularının arıtılmasını, dezenfeksiyonunu ve bakteriyolojik analizini tanımlayabilecek,
34.     Gıdaların bozulma sebeplerini ve bozulmaması için yapılması gerekenleri sayabilecek,
35.     İş kazaları ve meslek hastalıklarının ülkemizdeki durumunu tanımlayabilecek,
36.     İşyeri hekiminin görev ve yetkilerini sayabilecek,
37.     Çevre ile ilgili tanımları ve yasal mevzuatı sıralayabilecek,
38.     Katı ve sıvı atıkların toplanması ve zararsız hale getirilmesi yöntemlerini sayabilecek,
39.     Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlık tanımını yapabilecek; sağlık ve hastalık kavramları arasındaki farkı açıklayabilecek,
40.     Sağlığı etkileyen tüm faktörleri birbirleriyle ilişkilendirebilecek,
41.   Toplumu tanıma kapsam ve yöntemini tanımlayabilecek,
42.   Temel sağlık hizmetlerinin içeriğinde yer alan kavramları açıklayabilecek,
43.   Sağlık hizmetlerinin finansmanının temel özelliklerini ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansman sistemini tanımlayabilecek,
44.     Sağlık ocağındaki yönetim hizmetlerini özetleyebilecek,
45.     Sağlık ocağında iyi bir planlama yapabilmek için bilinmesi gerekenleri belirtebilecek,
46.     Denetim kavramını ve denetleme tekniklerini açıklayabilecek,
47.     Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak tedavi edici ve koruyucu hekimlik hizmetlerini sıralayabilecek,
48.     Gebe, loğusa, 15-49 yaş kadın, bebek ve çocuk izlemlerindeki amaçları; izlem sıklıklarını tanımlayabilecek,
49.     Gebelikteki risk faktörlerini sıralayabilecek,
50.     Bebek ve çocuk ölümlerinde kişi, yer ve zaman özelliklerini açıklayabilecek,
51.   Ana ve çocuk sağlığındaki riskleri azaltabilmek için alınması gereken önlemleri sayabileceklerdir.
52.     Olağanüstü durum türlerini ve öncesinde yapılması gereken koruyucu hizmetleri sıralayabilecek,
53.     Olağanüstü durum sırasında sağlık ekiplerinin görevlerini sayabilecek,
54.     Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının sağlık üzerine etkilerini ve bunlardan korunmak için alınması gereken önlemleri sayabilecek,
55.     Ülkemizin önemli sağlık sorunlarını sayabilecek,
56.     DSÖ tarafından daha önceden tanımlanmış sağlık hedeflerini sayabilecek,
57.     Kazaların tanımı ve sınıflandırılması ile kaza türlerine göre kişi, yer ve zaman gibi özellikleri sayabilecek,
58.     Hekimin karşılaşabileceği hukuki sorunlar ve alınabilecek önlemleri tanımlayabilecek,
59.     Ölü muayenesi-defin ruhsatı düzenlenmesi ve adli ölü muayenesi, otopsi işlemlerini açıklayabilecek,
60.     Çocuk istismarı olgularına yaklaşımı ve yasal düzenlemeleri tanımlayabilecek,
61.     Cinsel saldırı olgularına yaklaşımı ve yasal düzenlemeleri tanımlayabilecek,
62.     Gebeliğin sonlandırılmasına yönelik mevzuat ve gebelik sırasında karşılaşılan adli-tıbbi sorunları açıklayabilecek,
63.     Adli raporların nasıl yazıldığını bilecek,
64.     Tıp tarihi, tıbbi deontoloji nizamnamesi, hasta hakları yönetmeliği ve tıp eğitiminin temel konularını açıklayabileceklerdir.


---------------------------------------------------
 
DÖNEM IV

 
AMAÇ:  
Dönem V öğrencileri bu dönemde aldıkları stajların sonunda; bu branşlarla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavisi ile acil müdahalelerini yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Dönem V öğrencileri bu dönemin sonunda;
1.        Toplumda sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının fizik muayenesini yapabilecek, tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini yapabilecek,
2.        Nörolojik muayene yapabilecek, nörolojik hastalıkların birinci basamak düzeyinde tanı ve acil tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
3.        Kas iskelet sisteminin muayenesini yapabilecek, birinci basamak düzeyinde tanı ve tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
4.        Çocuk sağlığı izlenimini yapabilecek, çocukların önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını açıklayabilecek,
5.        Çocuğun psikiyatrik değerlendirmesini yapabilecek, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukları tanıyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavi edebilecek, korunma yollarını açıklayabilecek ve gerekli durumlarda sevk edebilecek,
6.        Hekimlik uygulamaları sırasında uygun şekilde adli rapor yapabilecek, bu konuda yasal düzenlemeleri açıklayabilecek ve adli otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik olarak örnek alabilecek,
7.        Hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimi yapabilecek, hastaları bilgilendirebilecek,
8.        Göz muayenesi yapabilecek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları uygun şekilde sevk edebilecek,
9.        Kulak, burun, boğaz muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen KBB hastalıklarına acil müdahaleyi yapıp, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
10.     Kas ve iskelet sistemi muayenesi yapabilecek, ortopedik taramalı hastalara uygun şekilde sevk edebilecek,
11.     Ürolojik muayene yapabilecek, özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,
12.     Psikiyatrik muayene yapabilecek, psikopatolojileri tanıyıp, sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastaların birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,
13.     Kardiyovasküler muayene yapabilecek, acil hastalara ilk müdahaleyi yapıp uygun şekilde sevk edebilecek,
14.     Tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda eğitim verebilecek, aynı zamanda bıraktırılması tedavilerini uygulayabilecek,
15.     Solunum sistemi muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek,  acil solunum sistemi hastalılarına müdahalede bulunup, uygun şekilde sevk edebilecek,
16.     Santral sinir sisteminin muayenesini yapabilecek, k0njenitali travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının birinci basamak düzeyinde tanısını koyup, acil tedavisini uygulayıp, uygun şekilde sevk edebileceklerdir.
 
 
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ: 
“Deri ve Zührevi Hastalıklar” stajının sonunda dönem V öğrencileri; sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde bu hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Deri ve Zührevi Hastalıklar” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Deri, deri ekleri, oral ve genital mukoza muayenesini yapabilecek, lezyonları tanımlayabilecek, sık görülen deri ve mukozanın viral, bakteriyel, paraziter ve mantar enfeksiyonlarının tanısını gerekirse yardımcı tanı yöntemlerini (nativ preparat gibi) uygulayarak koyabilecek, tedavi edebilecek ve komplikasyonlarını açıklayabilecek,
2.        Bulaşıcı deri ve zührevi hastalıklarının bulaşma ve korunma yollarını, risk altındaki kişilere anlatarak eğitim verebilecek
3.        Yara bakımı ve pansumanı yapabilecek,
4.        Mantar hastalıklarının ayırıcı tanısı için nativ preparat hazırlayıp, değerlendirebilecek,
5.        Akut ürtiker, anjiödem gibi acil müdahale gerektiren hastalıklara anında tedavi uygulayabilecek, 
6.        Alerjik, inflamatuar, prekanseröz, malign, vasküler, bağ doku, istenmeyen ilaç reaksiyonları, Behçet hastalığı, enfeksiyöz deri hastalıkları, otoimmün, kalıtsal deri hastalıklarını tanıyarak, kesin tanı ve tedavinin uygulanabileceği merkezlere yönlendirebileceklerdir.
 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI
 
AMAÇ:   
“Ortopedi ve Travmatoloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri; ortopedik travmalı olguya uygun şekilde ilkyardım yapabilecek, doğumsal ve edinsel ortopedik hastalıkları tanıyabilecek ve cerrahi tedavi seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek, birinci basamak hekimlikte gerkli olan ortopediye özgü girişimleri (sirküler alçı, alçı atel hazırlanması, alçı açılması, traksiyonlar gibi) yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Ortopedi ve Travmatoloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Kas-iskelet sistemi hastalıklarını değerlendirebilecek ve toplumda sık görülenleri tedavi edebilecek,
2.        Gelişimsel kalça displazisi (GKD), Doğmalık çarpık ayak gibi anomalileri yeni doğan ve erken bebeklik döneminde tanıyabilecek, GKD oluşumunu önleme yöntemlerini açıklayabilecek,
3.        Kas ve iskelet sistemi tümörlerinde erken tanı yöntemleri ve tedavi ilkelerini sayabilecek,
4.        El, el bilek, ön kol, dirsek ve brakial pleksusu ilgilendiren hastalıkların muayenesini yapabilecek, hangi durumlarda birici basamak sağlık kuruluşlarında stabilizasyon (alçı atel uygulaması) yapılacağını ve acil olgularda uygun şekilde önlem alarak hastayı üst merkezlere sevk edebilecek,
5.        Sık karşılaşılan kırık ve çıkıkları tanılayabilme ve gerekli olan görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek,
6.        Kırıkların cerrahi tedavi yöntemlerini sayabilecek,
7.        Spor yaralanmalarında sık karşılaşılan bağ ve menisküs fizik lezyonlarının tanı yöntemlerini açıklayabilecek, fizik muayenesini yapabilecek, uygun şekilde sevk edebilecek,
8.        Eklem bölgesi hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecek,
9.        Kalıcı sakatlıklara yol açabilen omurga yaralanmalarında tanı ve tedavi yöntemlerini sayabilecek,
10.     Hastaya hastalığı konusunda açıklama yapabileceklerdir.
                                                                                                       
 
GÖZ STAJI
 
AMAÇ 
“Göz hastalıkları” stajı sonunda dönem V öğrencileri; göz hastalıkları konusunda temel bilgileri öğrenerek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek, görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları doğru şekilde yönlendirebilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Göz hastalıkları” stajı sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Temel göz anatomisini açıklayabilecek,
2.        Travma ve göz yüzey yanıkları gibi göz acillerinde ilk müdahaleyi yapabilecek,
3.        Glokom krizi, akut ön üveit, keratit gibi göz ve baş ağrısı yapabilecek hastalıkları teşhis edebilecek,
4.        Glokom, göz tembelliği, şaşılık, diabetik retinopati gibi önlenebilir görme kayıplarına karşı hastaları zamanında göz hekimine yönlendirebilecek,
5.        Görme seviyesinin tespitini, direkt oftalmoskop ile göz dibi muayenesini, şaşılık muayenesini, kırmızı refle testi ile çocuklarda retinoblastom taramasını yapabilecek,
6.        Temel göz hastalıkları konusunda bilgi birikimine sahip olarak hastaların sorularını yanıtlayarak onları gerektiğinde göz hastalıkları uzmanına yönlendirebileceklerdir.
 
 
KULAK BURUN BOĞAZ STAJI
 
AMAÇ: 
“KBB ” stajının sonunda dönem V öğrencileri; özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren KBB hastalıkları başta olmak üzere sık görülen KBB hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde K.B.B. hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“KBB ” stajının sonunda dönem V öğrencileri;    
1.        KBB muayenesini yapabilecek, KBB görüntüleme yöntemlerinin değerlendirebilecek ve akut otit, akut tonsillofarenjit ve akut sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısını koyup tedavi edebilecek komplikasyonları yorumlayabilecek,
2.        Baş boyun tümörlerinin semptom ve bulgularını sayabilecek,
3.        Baş boyun tümörlerinin ayırıcı tanısını yapabilecek,
4.        Epistaksisli hastalarda ilk müdaheleyi yapabilecek,
5.        Fasial travmalarda ilk müdaheleyi yapabilecek,
6.        İntranasal tampon yapabilecek,
7.        Non enfeksiyoz baş boyun lezyonlarını tanıyabilecek,
8.        Üst solunum yolunun acil obstrüksiyonlannı tanıyıp, müdahele edebilecek,
9.        Tüberküloz gibi enfeksiyoz lenf bezi hastalıklarını tanıyabilecek,
10.     Baş boyun konjenital anomalilerini tanıyabilecek,
11.     Odyogram sonuçlarını yorumlayabilecek,
12.     Gastroözefagial reflüyü tanıyabilecek,
13.     Tükrük bezi hastalıklarını tanıyıp, konservatif tedavisini yapabilecek,
14.     İşitme kayıplarının iletim tipi ve sensorinöral ayrımını yapabileceklerdir.
                                                                                                
 
 
NÖROLOJİ STAJI
 
AMAÇ:  
“Nöroloji” stajı sonunda dönem V öğrencileri; toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların semptom ve bulgularını tanıyarak, nörolojik muayeneyi uygulayabilecek ve doğru tanıya yaklaşarak gerekli laboratuar incelemelerinin ne olduğu hakkında fikir yürütebilecek, acil nörolojik hastalıkları tanıyabilecek ve gerekli acil tedavi yaklaşımlarında bulunabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Nöroloji” stajı sonunda dönem V öğrencileri, 
1.        Hangi yakınmaların nörolojik hastalıklarla ilgili olduğunu anlayabilecek,
2.        Nörolojik hastalıkları değerlendirme ve yaklaşımda en önemli ve ilk adım olan anamnez alabilecek,
3.        Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar hakkında anamnez ve nörolojik muayene bulgularını yorumlayabilecek, ayırıcı tanıya yaklaşabilecek ve ayırıcı tanı için gerekli laboratuar yöntemleri hakkında bilgiye sahip olacak,   gerektiğinde hastaları yönlendirebilecek,    
4.        Nörolojik muayenenin nasıl uygulandığını, nörolojik muayene sırasında dikkat edecekleri önemli noktaları, hangi semptomlarda hangi muayene bulgularının öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini açıklayabilecek ve muayene bulgularının yorumlayabilecek,
5.        Acil nörolojik hastalıkları anamnez ve nörolojik muayeneyi uygulayarak tanıyabilecek ve bu hastalıklar için gerekli ilk müdahaleleri yapabilecek,
6.        Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklarda uygulanan medikal tedavilerin etkilerini ve yan etkilerini sayabileceklerdir.
 
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Nöroşirürji” stajının sonunda dönem V öğrencileri; santral sinir sisteminin (SSS) konjenital, travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının tanısı, ayrıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Nöroşirürji” stajını sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Santral sinir sisteminin travmatik, nörovasküler, konjenital, hareket bozukluğu ve tümöral hastalıkları nedeni ile başvuran hastaların nörolojik muayenelerini yapabilecek,
2.        Olguların muayene bulguları ile birlikte radyolojik bulgularını yorumlayarak tanı ve ayrıcı tanıyı yapabilecekler,
3.        Subdural tap, lomber ponksiyon, ventrikül ponksiyonu gibi küçük invaziv girişimlerin yapılış tekniklerini açıklayabileceklerdir.
 
 
ÜROLOJİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Üroloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalıklar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde ürolojik hastalıkların tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Üroloji” stajının sonunda Dönem V öğrencileri,
1.        Ürolojik muayeneyi yapabilecek,
2.        Ürolojik görüntüleme yöntemlerini değerlendirebilecek,
3.        Pyelonefrit, sistit, üretit, orşit gibi üriner enfeksiyonların tanısını koyup tedavi edebilecek, komplikasyonlarını yorumlayabilecek,
4.        Ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını sayabilecek,
5.        Pıhtılı hematürili hastalara ilk girişimi yapabilecek,
6.        Ürogenital sistem travmalarında ilk müdahaleyi yapabilecek,
7.        İdrar retansiyonu (glob) olan hastalarda ilk girişimi yapabilecek,
8.        Üretral kateterizasyon endikasyonları ve uygulamasını bilecek ve üretral kateterli hastanın bakımını yapabilecek,
9.        Üriner kolikli hastayı tedavi edebilecek,
10.     Üriner obstrüksiyon tanısı koyabilecek,
11.     İntraskrotal kitleleri sayıp ayırıcı tanısını yapabilecek,
12.     Üregenital tüberkülozun sempton ve bulgularını sayabilecek,
13.     İnmemiş testisin tanısını, komplikasyonlarını ve tedavi yaşını açıklayabilecek,
14.     Üregenital sistem konjenital anomalilerini tanıyabilecek,
15.     Spermiyogram sonuçlarını yorumlayabilecek,
16.     İnfertil erkeğin tanımını yapabilecek,
17.     Vezikoüreteral  reflüyü tanıyabilecek,
18.     Üriner sistem taş hastalığının tanısını koyup konservatif tedavisini yapabilecek,
19.     Erektil disfonksiyon  tanısını  koyabilecek,
20.     Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilecek,
21.     Nörojenik mesane ve işeme bozukluklarını tanımlayabileceklerdir.
 
 
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ: 
“Psikiyatri” stajının sonunda dönem V öğrencileri; psikiyatrik değerlendirme ve yaklaşımı benimseyecek, genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirebilecek, psikopatolojileri tanıyıp sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıklarda ayırıcı tanı yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Psikiyatri” stajını sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Psikiyatrinin işlemini anlayacak, psikiyatrik hastalıkların tanımı ve tedavi etmenin önemini kavrayacak,
2.        Psikiyatrik anamnez alabilecek, mental durum muayenesi yapabilecek,
3.        Psikiyatrik hastalıkların bedensel hastalıklarla ilişkisinin farkına varacak ve hastalarını biyo-psiko-sosyal yaklaşım içinde değerlendirebilecek,
4.        Organik beyin sendromlarını tanıyabilecek, bu hastaları değerlendirebilecek,
5.        Psikotik bozukluklar, alkol ve madde kullanım bozuklukları, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, somatoform bozuklukları kişilik bozuklukları, uyum bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkları tanıyabilecek,
6.        Psikootrop ilaçların endikasyonlarını, kontreendikasyonlarını, yan etkilerini ve ilaç ilaç etkileşimlerini sayabilecek,
7.        Sık karşılaşan psikiyatrik acil durumlara yaklaşımda bulunabilecek ve intihar eğilimi, teşebbüsü gibi durumlarda gereken dikkati gösterebileceklerdir.
 
 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 
AMAÇ: 
“Akılcı İlaç Kullanımı” stajının sonunda dönem V öğrencileri; hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimini yapabilecek, hastaları bilgilendirme tutumunu kazanacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Akılcı İlaç Kullanımı” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Herhangi bir hastalık için en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilecek,
2.        Tedavide ilaç kullanımının gerekli olup olmadığına karar verebilecek,
3.        İlaç kullanımı gerekli ise en uygun ilaçları seçebilecek,
4.        Tedavi ve ilaç seçimi için gereken kaynakları bilecek,
5.        Seçilen tedavi yöntemlerinin ve ilaçların hastalara uygunluğunu araştırabilecek
6.        Eksiksiz ve hatasız reçete yazabilecek,
7.        Hastaların tedavileri ile ilgili bilgilendirme tutumu kazanacaklardır.
 
 
SOSYAL PEDİATRİ VE ÇOCUK PSİKİYATRİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi” stajı sonunda dönem V öğrencileri; Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı sorunlarını ve ölüm nedenlerini, çocuk sağlığı izlemini ve sağlığın geliştirilmesini, önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını, çocuğun psikiyatrik ve psikometrik değerlendirmesini, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukların tanımını, etiyolojisini, kliniğini ve tedavisini öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi” stajı sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı sorunlarını ve ölüm nedenlerini açıklayabilecek,
2.        Çocukluk çağında önlenebilir sağlık sorunlarını ve korunma yollarını açıklayabilecek, bu konuda aileleri ve toplumu bilgilendirebilecek,
3.        Yenidoğan döneminden adölesan dönemi sonuna kadar çocuk sağlığı izlemini yapabilecek ve sağlığın geliştirilmesini destekleyebilecek,
4.        Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilecek,
5.        Anne sütü ile beslenme ve emzirmenin yararlarını benimseyerek, bebek ve çocuklarda sağlıklı beslenmeyi destekleyebilecek,
6.        Çocukluk çağı aşılarını açıklayabilecek ve aşı takvimi düzenleyebilecek,
7.        Çocuklarda sık karşılaşılan, sekel bırakan ya da ölüme yol açabilen sağlık sorunlarına erken tanı koyabilecek, komplikasyonlarını değerlendirebilecek, tedavisini düzenleyebilecek, birinci basamakta gereken müdahaleleri yapabilecek, bu konularda mevcut ulusal ve uluslar arası rehberleri değerlendirebilecek,
8.        Çocuklarda doğru ilaç kullanımının önemini kavrayabilecek,
9.        Çocuk psikiyatrisinde anamnez alabilecek,
10.     Çocuk ve anne baba ile psikiyatrik görüşme tekniklerini açıklayabilecek,
11.     Çocuklara uygulanan psikometrik testleri tanımlayabilecek,
12.     Toplumda ve çocuk psikiyatrisi kliniğinde sık karşılaşılacak çocuklara ve ergenlere özgü ruhsal bozuklukların neler olduğunu, etiyolojilerini, kliniklerini, sürecini ve tedavisini açıklayabileceklerdir.
 
ADLİ TIP STAJI
 
AMAÇ: 
“Adli Tıp” stajının sonunda dönem V öğrencileri, hekimlik uygulamaları sırasında sık karşılaşılan adli-tıbbi sorunlar çerçevesinde, süreci yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde yürütebilecek düzeyde bilgi ve farkındalık sahibi olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Adli Tıp” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Bilirkişilik ve adli tıp hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluklarının farkında olacak,
2.        Hasta hakları ve mesleki uygulamaları ile ilgili yasal sorumluluklarının farkında olarak daha sağlıklı hasta-hekim ilişkisi kurabilecek, aydınlatılmış onam kavramı ve önemi konusunda bilgi sahibi olarak mesleki yaşantısına uygulayabilecek,
3.        Çeşitli alet yaralarını, trafik kazalarına bağlı yaraları ve lokalizasyonlarını tanımlayabilecek, olası mekanizmaları yorumlayabilecek,
4.        Türk Ceza Kanunu’nda yaralama suçları kapsamında tanımlanan “yaşamı tehlikeye sokan durum”, basit tıbbi müdahale giderilebilir olma”, “yüzde sabit iz” gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak, adli rapor yazma usulleri ve tekniği konusunda bilgi sahibi olacak, örnek rapor yazabilecek,
5.        Ölümün tanımı, ölümün tıbbi ve adli-tıbbi yönden araştırılması ve adli işlemler konusunda bilgi sahibi olacak, ölü muayenesi sırasında karşılaşabileceği ölüm sonrası değişiklikleri tanımlayabilecek,
6.        Doğal kaynaklı ve zorlamalı ölüm sebepleri hakkında bilgi sahibi olacak, defin ruhsatı düzenlenmesi ve adli olgularda ihbar yükümlülüğü sorumlulukları kapsamında olguyu ayırt etme ve otopsi kararını verme becerisi kazanacak,
7.        Otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik örnek alma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak, örnekleme yapabileceklerdir. 
                                                                                                             
 
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI
 
AMAÇ:  
“Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” stajı sonunda verilen dersler ile dönem V öğrencileri; kas iskelet sisteminin muayenesini, fiziksel tıp ve rehabilitasyon disiplininin uygulama alanlarını, kas iskelet sistemini etkileyen hastalıkların genel özellikleri, epidemiyolojisi, klinik özelliklerini, tanı ve tedavisini öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” stajı sonunda verilen dersler ile dönem V öğrencileri;
1.        Kas iskelet sistemi muayenesini yapabilecek,
2.        Romatizmal hastalıkları sınıflandırabilecek,
3.        Toplumun sık karşılaştığı bel, boyun ve omuz ağrılarının nedenlerini, kliniğini açıklayabilecek; tedavisini yapabilecek,
4.         Enflamatuar romatizmal hastalıklar (romatoid artrit, spondiloartropatiler, kollajen doku hastalıkları, FMF, Behçet Hastalığı…) hakkında gerekli temel bilgileri, sıklığını, kliniğini açıklayabilecek; tanısı ve tedavisi yapabilecek,     
5.        Dejeneratif hastalıkların sıklığını, kliniğini, tanısını ve tedavisini açıklayabilecek, 
6.        Yumuşak doku romatizmalarını (fibromyalji, miyofasial ağrı vb…) tanıyabilecek, tedavi ve takibini yapabilecek, 
7.        Kristal artropatilerin sıklığını, kliniğini, tanısını ve tedavisini açıklayabilecek, 
8.        Nörolojik rehabilitasyon alanında önemli tabloların (hemipleji omurilik yaralanması, serebral palsi…) tanısını, tedavisini açıklayabilecek,          
9.        Metabolik kemik hastalıklarından en sık görülen osteoporozun epidemiyolojisini, nedenlerini kliniğini ve tedavisini açılayabilecek,
10.      Ağrılı hastaya yaklaşım prensiplerini sayabilecek,
11.     Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında toplumda sık görülen hastalıklar için reçete yazabileceklerdir.
                                                                                                    
 
GÖĞÜS HASTALIKLARI ve TÜBERKÜLOZ
 
AMAÇ: 
“Göğüs Hastalıkları” stajının sonunda dönem V öğrencileri; sık görülen solunum sistemi hastalıklarının ve uykuda solunum bozukluklarını tanısını koyabilecek ve acil solunum sistemi hastalıklarına müdahalede bulunup birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Göğüs Hastalıkları” Stajının sonunda dönem V öğrencileri,
1.        Solunum sisteminin fizik muayenesini yapabilecek, patolojik durumları ayırt edip patolojik muayene bulgularını ayırıcı tanı esaslarına göre yorumlayabilecek,
2.        Akciğer grafisinin farklı tekniklerini bilip, hangi durumlarda hangi tetkiklerin istenmesi gerektiğine karar verip bu grafileri yorumlayabilecek,
3.        PPD yapabilecek ve yorumlayabilecek,
4.        Farklı hastalıklarda örnek reçeteler yazabilecek,
5.        Solunum sistemi hastalıklarında sık kullanılan inhaler yöntemleri uygulayabilecek,
6.        Farklı vantilatör tekniklerini ve uygulamalarını görecek, solunum fonksiyon testleri, zirve akım hızı ölçümünü yorumlayabilecek,
7.        Akut bronşit, toplum kaynaklı pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının tanısını koyabilecek, tedavisi yapabilecek, komplikasyonları açıklayabilecek, toplum kaynaklı pnömonilerin ağırlığına göre sevkini yapabilecek,
8.        Astım, KOAH gibi hava yollarında daralma ile giden hastalıkların tanısını koyabilecek, stabil dönem ve atak dönemlerindeki hastaları tedavi edebilecek,
9.        Akciğer kanserlerinden şüphelenip tanı ve tedavisi için yönlendirme yapabilecek
10.     Tüberküloz hastalığının teşhisini koyabilecek ve tedavisini yapabilecek, tüberküloz ile savaşta toplum bilincinin oluşumunda katkıda bulunabilecek,
11.     Tütün ve tütün ürünlerinin bıraktırılması tedavilerini öğrenecek ve uygulayabilecek,
12.     Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını tanıyıp, tedavi edebilecek, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarından korunmada toplumda bilinç oluşturulmasını sağlayacak,
13.     Venöz tromboembolizmin risk faktörlerini sayabilecek, venöz tromboembolinin tanı ve tedavisini yapabilecek,
14.     Pulmoner hipertansiyonu tanıyıp, ayırıcı tanısını ve buna göre tedavisini yapabilecek,
15.     Solunum sisteminde en sık görülen semptomları ve bunların ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilecek,
16.     Hasta klinik özelliklerinin özetleyebilecek, yorumlayabilecek ve tartışabilecek,
17.     Plevral sıvısı olan bir hastanın fizik muayene ve ayırıcı tanı özelliklerini bilip, ilgili merkezlere sevk edebilecek,
18.     İnterstisyel akciğer hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulgularını öğrenip, bu hastalıkları tanıyabilecek,
19.     Paraziter ve fungal akciğer hastalıklarını tanıyabilecek,
20.     Bronşektazili hastayı tanıyıp, tedavi edebilecek, komplikasyonlarını açıklayabilecek,
21.     ARDS’yi tanıyıp, acil müdahalesini bilecek ve yönlendirebileceklerdir.
 
 
KALP DAMAR CERRAHİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
 “Kalp ve Damar Cerrahisi” stajının sonunda dönem V öğrencileri; kardiyo-vasküler hastalıkları muayene edebilme, tanı koyabilme ve birinci basamak tedavi hizmeti sunabilme, acil kardiyo-vasküler hastalıkların ilk müdahalelerini yapma ve en kısa sürede cerrahi girişim yapılan merkeze naklinin temini ve konu hakkında hasta yakınlarını bilgilendirme becerisi kazandırılacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Kalp ve Damar Cerrahisi” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Kardiyovasküler muayene yapabilecek,
2.        Arteyel/venöz vasküler hastalıklarda tanı koyabilecek,
3.        Acil kardiyovasküler hastalıkların ilk müdahalesini yapabilecek ve yönlendirebilecek,
4.        Siyanotik konjenital kalp hastalıklarını tanıyıp hastayı yönlendirebilecek,
5.        Vasküler hastalıklarda tanısal amaçlı kullanılan özel testleri yapabilecek ve tanı koyabileceklerdir.
------------------------------------------------------
 

DÖNEM V
 
AMAÇ:  
Dönem V öğrencileri bu dönemde aldıkları stajların sonunda; bu branşlarla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavisi ile acil müdahalelerini yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Dönem V öğrencileri bu dönemin sonunda;
1.        Toplumda sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının fizik muayenesini yapabilecek, tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini yapabilecek,
2.        Nörolojik muayene yapabilecek, nörolojik hastalıkların birinci basamak düzeyinde tanı ve acil tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
3.        Kas iskelet sisteminin muayenesini yapabilecek, birinci basamak düzeyinde tanı ve tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
4.        Çocuk sağlığı izlenimini yapabilecek, çocukların önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını açıklayabilecek,
5.        Çocuğun psikiyatrik değerlendirmesini yapabilecek, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukları tanıyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavi edebilecek, korunma yollarını açıklayabilecek ve gerekli durumlarda sevk edebilecek,
6.        Hekimlik uygulamaları sırasında uygun şekilde adli rapor yapabilecek, bu konuda yasal düzenlemeleri açıklayabilecek ve adli otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik olarak örnek alabilecek,
7.        Hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimi yapabilecek, hastaları bilgilendirebilecek,
8.        Göz muayenesi yapabilecek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları uygun şekilde sevk edebilecek,
9.        Kulak, burun, boğaz muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen KBB hastalıklarına acil müdahaleyi yapıp, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
10.     Kas ve iskelet sistemi muayenesi yapabilecek, ortopedik taramalı hastalara uygun şekilde sevk edebilecek,
11.     Ürolojik muayene yapabilecek, özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,
12.     Psikiyatrik muayene yapabilecek, psikopatolojileri tanıyıp, sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastaların birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,
13.     Kardiyovasküler muayene yapabilecek, acil hastalara ilk müdahaleyi yapıp uygun şekilde sevk edebilecek,
14.     Tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda eğitim verebilecek, aynı zamanda bıraktırılması tedavilerini uygulayabilecek,
15.     Solunum sistemi muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek,  acil solunum sistemi hastalılarına müdahalede bulunup, uygun şekilde sevk edebilecek,
16.     Santral sinir sisteminin muayenesini yapabilecek, k0njenitali travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının birinci basamak düzeyinde tanısını koyup, acil tedavisini uygulayıp, uygun şekilde sevk edebileceklerdir.
 
 
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ: 
“Deri ve Zührevi Hastalıklar” stajının sonunda dönem V öğrencileri; sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde bu hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Deri ve Zührevi Hastalıklar” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Deri, deri ekleri, oral ve genital mukoza muayenesini yapabilecek, lezyonları tanımlayabilecek, sık görülen deri ve mukozanın viral, bakteriyel, paraziter ve mantar enfeksiyonlarının tanısını gerekirse yardımcı tanı yöntemlerini (nativ preparat gibi) uygulayarak koyabilecek, tedavi edebilecek ve komplikasyonlarını açıklayabilecek,
2.        Bulaşıcı deri ve zührevi hastalıklarının bulaşma ve korunma yollarını, risk altındaki kişilere anlatarak eğitim verebilecek
3.        Yara bakımı ve pansumanı yapabilecek,
4.        Mantar hastalıklarının ayırıcı tanısı için nativ preparat hazırlayıp, değerlendirebilecek,
5.        Akut ürtiker, anjiödem gibi acil müdahale gerektiren hastalıklara anında tedavi uygulayabilecek, 
6.        Alerjik, inflamatuar, prekanseröz, malign, vasküler, bağ doku, istenmeyen ilaç reaksiyonları, Behçet hastalığı, enfeksiyöz deri hastalıkları, otoimmün, kalıtsal deri hastalıklarını tanıyarak, kesin tanı ve tedavinin uygulanabileceği merkezlere yönlendirebileceklerdir.
 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI
 
AMAÇ:   
“Ortopedi ve Travmatoloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri; ortopedik travmalı olguya uygun şekilde ilkyardım yapabilecek, doğumsal ve edinsel ortopedik hastalıkları tanıyabilecek ve cerrahi tedavi seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek, birinci basamak hekimlikte gerkli olan ortopediye özgü girişimleri (sirküler alçı, alçı atel hazırlanması, alçı açılması, traksiyonlar gibi) yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Ortopedi ve Travmatoloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Kas-iskelet sistemi hastalıklarını değerlendirebilecek ve toplumda sık görülenleri tedavi edebilecek,
2.        Gelişimsel kalça displazisi (GKD), Doğmalık çarpık ayak gibi anomalileri yeni doğan ve erken bebeklik döneminde tanıyabilecek, GKD oluşumunu önleme yöntemlerini açıklayabilecek,
3.        Kas ve iskelet sistemi tümörlerinde erken tanı yöntemleri ve tedavi ilkelerini sayabilecek,
4.        El, el bilek, ön kol, dirsek ve brakial pleksusu ilgilendiren hastalıkların muayenesini yapabilecek, hangi durumlarda birici basamak sağlık kuruluşlarında stabilizasyon (alçı atel uygulaması) yapılacağını ve acil olgularda uygun şekilde önlem alarak hastayı üst merkezlere sevk edebilecek,
5.        Sık karşılaşılan kırık ve çıkıkları tanılayabilme ve gerekli olan görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek,
6.        Kırıkların cerrahi tedavi yöntemlerini sayabilecek,
7.        Spor yaralanmalarında sık karşılaşılan bağ ve menisküs fizik lezyonlarının tanı yöntemlerini açıklayabilecek, fizik muayenesini yapabilecek, uygun şekilde sevk edebilecek,
8.        Eklem bölgesi hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecek,
9.        Kalıcı sakatlıklara yol açabilen omurga yaralanmalarında tanı ve tedavi yöntemlerini sayabilecek,
10.     Hastaya hastalığı konusunda açıklama yapabileceklerdir.
                                                                                                       
 
 
GÖZ STAJI
 
AMAÇ 
“Göz hastalıkları” stajı sonunda dönem V öğrencileri; göz hastalıkları konusunda temel bilgileri öğrenerek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek, görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları doğru şekilde yönlendirebilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Göz hastalıkları” stajı sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Temel göz anatomisini açıklayabilecek,
2.        Travma ve göz yüzey yanıkları gibi göz acillerinde ilk müdahaleyi yapabilecek,
3.        Glokom krizi, akut ön üveit, keratit gibi göz ve baş ağrısı yapabilecek hastalıkları teşhis edebilecek,
4.        Glokom, göz tembelliği, şaşılık, diabetik retinopati gibi önlenebilir görme kayıplarına karşı hastaları zamanında göz hekimine yönlendirebilecek,
5.        Görme seviyesinin tespitini, direkt oftalmoskop ile göz dibi muayenesini, şaşılık muayenesini, kırmızı refle testi ile çocuklarda retinoblastom taramasını yapabilecek,
6.        Temel göz hastalıkları konusunda bilgi birikimine sahip olarak hastaların sorularını yanıtlayarak onları gerektiğinde göz hastalıkları uzmanına yönlendirebileceklerdir.
 
 
KULAK BURUN BOĞAZ STAJI
 
AMAÇ: 
“KBB ” stajının sonunda dönem V öğrencileri; özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren KBB hastalıkları başta olmak üzere sık görülen KBB hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde K.B.B. hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“KBB ” stajının sonunda dönem V öğrencileri;    
1.        KBB muayenesini yapabilecek, KBB görüntüleme yöntemlerinin değerlendirebilecek ve akut otit, akut tonsillofarenjit ve akut sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısını koyup tedavi edebilecek komplikasyonları yorumlayabilecek,
2.        Baş boyun tümörlerinin semptom ve bulgularını sayabilecek,
3.        Baş boyun tümörlerinin ayırıcı tanısını yapabilecek,
4.        Epistaksisli hastalarda ilk müdaheleyi yapabilecek,
5.        Fasial travmalarda ilk müdaheleyi yapabilecek,
6.        İntranasal tampon yapabilecek,
7.        Non enfeksiyoz baş boyun lezyonlarını tanıyabilecek,
8.        Üst solunum yolunun acil obstrüksiyonlannı tanıyıp, müdahele edebilecek,
9.        Tüberküloz gibi enfeksiyoz lenf bezi hastalıklarını tanıyabilecek,
10.     Baş boyun konjenital anomalilerini tanıyabilecek,
11.     Odyogram sonuçlarını yorumlayabilecek,
12.     Gastroözefagial reflüyü tanıyabilecek,
13.     Tükrük bezi hastalıklarını tanıyıp, konservatif tedavisini yapabilecek,
14.     İşitme kayıplarının iletim tipi ve sensorinöral ayrımını yapabileceklerdir.
                                                                                                
 
NÖROLOJİ STAJI
 
AMAÇ:  
“Nöroloji” stajı sonunda dönem V öğrencileri; toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların semptom ve bulgularını tanıyarak, nörolojik muayeneyi uygulayabilecek ve doğru tanıya yaklaşarak gerekli laboratuar incelemelerinin ne olduğu hakkında fikir yürütebilecek, acil nörolojik hastalıkları tanıyabilecek ve gerekli acil tedavi yaklaşımlarında bulunabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Nöroloji” stajı sonunda dönem V öğrencileri, 
1.        Hangi yakınmaların nörolojik hastalıklarla ilgili olduğunu anlayabilecek,
2.        Nörolojik hastalıkları değerlendirme ve yaklaşımda en önemli ve ilk adım olan anamnez alabilecek,
3.        Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar hakkında anamnez ve nörolojik muayene bulgularını yorumlayabilecek, ayırıcı tanıya yaklaşabilecek ve ayırıcı tanı için gerekli laboratuar yöntemleri hakkında bilgiye sahip olacak,   gerektiğinde hastaları yönlendirebilecek,    
4.        Nörolojik muayenenin nasıl uygulandığını, nörolojik muayene sırasında dikkat edecekleri önemli noktaları, hangi semptomlarda hangi muayene bulgularının öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini açıklayabilecek ve muayene bulgularının yorumlayabilecek,
5.        Acil nörolojik hastalıkları anamnez ve nörolojik muayeneyi uygulayarak tanıyabilecek ve bu hastalıklar için gerekli ilk müdahaleleri yapabilecek,
6.        Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklarda uygulanan medikal tedavilerin etkilerini ve yan etkilerini sayabileceklerdir.
 
 
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Nöroşirürji” stajının sonunda dönem V öğrencileri; santral sinir sisteminin (SSS) konjenital, travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının tanısı, ayrıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgileri öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HADEFLERİ: 
“Nöroşirürji” stajını sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Santral sinir sisteminin travmatik, nörovasküler, konjenital, hareket bozukluğu ve tümöral hastalıkları nedeni ile başvuran hastaların nörolojik muayenelerini yapabilecek,
2.        Olguların muayene bulguları ile birlikte radyolojik bulgularını yorumlayarak tanı ve ayrıcı tanıyı yapabilecekler,
3.        Subdural tap, lomber ponksiyon, ventrikül ponksiyonu gibi küçük invaziv girişimlerin yapılış tekniklerini açıklayabileceklerdir.
 
 
ÜROLOJİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Üroloji” stajının sonunda dönem V öğrencileri özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalıklar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde ürolojik hastalıkların tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Üroloji” stajının sonunda Dönem V öğrencileri,
1.        Ürolojik muayeneyi yapabilecek,
2.        Ürolojik görüntüleme yöntemlerini değerlendirebilecek,
3.        Pyelonefrit, sistit, üretit, orşit gibi üriner enfeksiyonların tanısını koyup tedavi edebilecek, komplikasyonlarını yorumlayabilecek,
4.        Ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını sayabilecek,
5.        Pıhtılı hematürili hastalara ilk girişimi yapabilecek,
6.        Ürogenital sistem travmalarında ilk müdahaleyi yapabilecek,
7.        İdrar retansiyonu (glob) olan hastalarda ilk girişimi yapabilecek,
8.        Üretral kateterizasyon endikasyonları ve uygulamasını bilecek ve üretral kateterli hastanın bakımını yapabilecek,
9.        Üriner kolikli hastayı tedavi edebilecek,
10.     Üriner obstrüksiyon tanısı koyabilecek,
11.     İntraskrotal kitleleri sayıp ayırıcı tanısını yapabilecek,
12.     Üregenital tüberkülozun sempton ve bulgularını sayabilecek,
13.     İnmemiş testisin tanısını, komplikasyonlarını ve tedavi yaşını açıklayabilecek,
14.     Üregenital sistem konjenital anomalilerini tanıyabilecek,
15.     Spermiyogram sonuçlarını yorumlayabilecek,
16.     İnfertil erkeğin tanımını yapabilecek,
17.     Vezikoüreteral  reflüyü tanıyabilecek,
18.     Üriner sistem taş hastalığının tanısını koyup konservatif tedavisini yapabilecek,
19.     Erektil disfonksiyon  tanısını  koyabilecek,
20.     Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilecek,
21.     Nörojenik mesane ve işeme bozukluklarını tanımlayabileceklerdir.
 
 
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ: 
“Psikiyatri” stajının sonunda dönem V öğrencileri; psikiyatrik değerlendirme ve yaklaşımı benimseyecek, genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirebilecek, psikopatolojileri tanıyıp sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıklarda ayırıcı tanı yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Psikiyatri” stajını sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Psikiyatrinin işlemini anlayacak, psikiyatrik hastalıkların tanımı ve tedavi etmenin önemini kavrayacak,
2.        Psikiyatrik anamnez alabilecek, mental durum muayenesi yapabilecek,
3.        Psikiyatrik hastalıkların bedensel hastalıklarla ilişkisinin farkına varacak ve hastalarını biyo-psiko-sosyal yaklaşım içinde değerlendirebilecek,
4.        Organik beyin sendromlarını tanıyabilecek, bu hastaları değerlendirebilecek,
5.        Psikotik bozukluklar, alkol ve madde kullanım bozuklukları, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, somatoform bozuklukları kişilik bozuklukları, uyum bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkları tanıyabilecek,
6.        Psikootrop ilaçların endikasyonlarını, kontreendikasyonlarını, yan etkilerini ve ilaç ilaç etkileşimlerini sayabilecek,
7.        Sık karşılaşan psikiyatrik acil durumlara yaklaşımda bulunabilecek ve intihar eğilimi, teşebbüsü gibi durumlarda gereken dikkati gösterebileceklerdir.
 
 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 
AMAÇ: 
“Akılcı İlaç Kullanımı” stajının sonunda dönem V öğrencileri; hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimini yapabilecek, hastaları bilgilendirme tutumunu kazanacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Akılcı İlaç Kullanımı” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Herhangi bir hastalık için en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilecek,
2.        Tedavide ilaç kullanımının gerekli olup olmadığına karar verebilecek,
3.        İlaç kullanımı gerekli ise en uygun ilaçları seçebilecek,
4.        Tedavi ve ilaç seçimi için gereken kaynakları bilecek,
5.        Seçilen tedavi yöntemlerinin ve ilaçların hastalara uygunluğunu araştırabilecek
6.        Eksiksiz ve hatasız reçete yazabilecek,
7.        Hastaların tedavileri ile ilgili bilgilendirme tutumu kazanacaklardır.
 
 
SOSYAL PEDİATRİ VE ÇOCUK PSİKİYATRİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
“Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi” stajı sonunda dönem V öğrencileri; Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı sorunlarını ve ölüm nedenlerini, çocuk sağlığı izlemini ve sağlığın geliştirilmesini, önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını, çocuğun psikiyatrik ve psikometrik değerlendirmesini, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukların tanımını, etiyolojisini, kliniğini ve tedavisini öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi” stajı sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı sorunlarını ve ölüm nedenlerini açıklayabilecek,
2.        Çocukluk çağında önlenebilir sağlık sorunlarını ve korunma yollarını açıklayabilecek, bu konuda aileleri ve toplumu bilgilendirebilecek,
3.        Yenidoğan döneminden adölesan dönemi sonuna kadar çocuk sağlığı izlemini yapabilecek ve sağlığın geliştirilmesini destekleyebilecek,
4.        Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilecek,
5.        Anne sütü ile beslenme ve emzirmenin yararlarını benimseyerek, bebek ve çocuklarda sağlıklı beslenmeyi destekleyebilecek,
6.        Çocukluk çağı aşılarını açıklayabilecek ve aşı takvimi düzenleyebilecek,
7.        Çocuklarda sık karşılaşılan, sekel bırakan ya da ölüme yol açabilen sağlık sorunlarına erken tanı koyabilecek, komplikasyonlarını değerlendirebilecek, tedavisini düzenleyebilecek, birinci basamakta gereken müdahaleleri yapabilecek, bu konularda mevcut ulusal ve uluslar arası rehberleri değerlendirebilecek,
8.        Çocuklarda doğru ilaç kullanımının önemini kavrayabilecek,
9.        Çocuk psikiyatrisinde anamnez alabilecek,
10.     Çocuk ve anne baba ile psikiyatrik görüşme tekniklerini açıklayabilecek,
11.     Çocuklara uygulanan psikometrik testleri tanımlayabilecek,
12.     Toplumda ve çocuk psikiyatrisi kliniğinde sık karşılaşılacak çocuklara ve ergenlere özgü ruhsal bozuklukların neler olduğunu, etiyolojilerini, kliniklerini, sürecini ve tedavisini açıklayabileceklerdir.
 
ADLİ TIP STAJI
 
AMAÇ: 
“Adli Tıp” stajının sonunda dönem V öğrencileri, hekimlik uygulamaları sırasında sık karşılaşılan adli-tıbbi sorunlar çerçevesinde, süreci yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde yürütebilecek düzeyde bilgi ve farkındalık sahibi olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
“Adli Tıp” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Bilirkişilik ve adli tıp hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluklarının farkında olacak,
2.        Hasta hakları ve mesleki uygulamaları ile ilgili yasal sorumluluklarının farkında olarak daha sağlıklı hasta-hekim ilişkisi kurabilecek, aydınlatılmış onam kavramı ve önemi konusunda bilgi sahibi olarak mesleki yaşantısına uygulayabilecek,
3.        Çeşitli alet yaralarını, trafik kazalarına bağlı yaraları ve lokalizasyonlarını tanımlayabilecek, olası mekanizmaları yorumlayabilecek,
4.        Türk Ceza Kanunu’nda yaralama suçları kapsamında tanımlanan “yaşamı tehlikeye sokan durum”, basit tıbbi müdahale giderilebilir olma”, “yüzde sabit iz” gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak, adli rapor yazma usulleri ve tekniği konusunda bilgi sahibi olacak, örnek rapor yazabilecek,
5.        Ölümün tanımı, ölümün tıbbi ve adli-tıbbi yönden araştırılması ve adli işlemler konusunda bilgi sahibi olacak, ölü muayenesi sırasında karşılaşabileceği ölüm sonrası değişiklikleri tanımlayabilecek,
6.        Doğal kaynaklı ve zorlamalı ölüm sebepleri hakkında bilgi sahibi olacak, defin ruhsatı düzenlenmesi ve adli olgularda ihbar yükümlülüğü sorumlulukları kapsamında olguyu ayırt etme ve otopsi kararını verme becerisi kazanacak,
7.        Otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik örnek alma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak, örnekleme yapabileceklerdir. 
                                                                                                             
 
 
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI
 
AMAÇ:  
“Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” stajı sonunda verilen dersler ile dönem V öğrencileri; kas iskelet sisteminin muayenesini, fiziksel tıp ve rehabilitasyon disiplininin uygulama alanlarını, kas iskelet sistemini etkileyen hastalıkların genel özellikleri, epidemiyolojisi, klinik özelliklerini, tanı ve tedavisini öğreneceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” stajı sonunda verilen dersler ile dönem V öğrencileri;
1.        Kas iskelet sistemi muayenesini yapabilecek,
2.        Romatizmal hastalıkları sınıflandırabilecek,
3.        Toplumun sık karşılaştığı bel, boyun ve omuz ağrılarının nedenlerini, kliniğini açıklayabilecek; tedavisini yapabilecek,
4.         Enflamatuar romatizmal hastalıklar (romatoid artrit, spondiloartropatiler, kollajen doku hastalıkları, FMF, Behçet Hastalığı…) hakkında gerekli temel bilgileri, sıklığını, kliniğini açıklayabilecek; tanısı ve tedavisi yapabilecek,     
5.        Dejeneratif hastalıkların sıklığını, kliniğini, tanısını ve tedavisini açıklayabilecek, 
6.        Yumuşak doku romatizmalarını (fibromyalji, miyofasial ağrı vb…) tanıyabilecek, tedavi ve takibini yapabilecek, 
7.        Kristal artropatilerin sıklığını, kliniğini, tanısını ve tedavisini açıklayabilecek, 
8.        Nörolojik rehabilitasyon alanında önemli tabloların (hemipleji omurilik yaralanması, serebral palsi…) tanısını, tedavisini açıklayabilecek,          
9.        Metabolik kemik hastalıklarından en sık görülen osteoporozun epidemiyolojisini, nedenlerini kliniğini ve tedavisini açılayabilecek,
10.      Ağrılı hastaya yaklaşım prensiplerini sayabilecek,
11.     Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında toplumda sık görülen hastalıklar için reçete yazabileceklerdir.
                                                                                                    
GÖĞÜS HASTALIKLARI ve TÜBERKÜLOZ
 
AMAÇ: 
“Göğüs Hastalıkları” stajının sonunda dönem V öğrencileri; sık görülen solunum sistemi hastalıklarının ve uykuda solunum bozukluklarını tanısını koyabilecek ve acil solunum sistemi hastalıklarına müdahalede bulunup birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Göğüs Hastalıkları” Stajının sonunda dönem V öğrencileri,
1.        Solunum sisteminin fizik muayenesini yapabilecek, patolojik durumları ayırt edip patolojik muayene bulgularını ayırıcı tanı esaslarına göre yorumlayabilecek,
2.        Akciğer grafisinin farklı tekniklerini bilip, hangi durumlarda hangi tetkiklerin istenmesi gerektiğine karar verip bu grafileri yorumlayabilecek,
3.        PPD yapabilecek ve yorumlayabilecek,
4.        Farklı hastalıklarda örnek reçeteler yazabilecek,
5.        Solunum sistemi hastalıklarında sık kullanılan inhaler yöntemleri uygulayabilecek,
6.        Farklı vantilatör tekniklerini ve uygulamalarını görecek, solunum fonksiyon testleri, zirve akım hızı ölçümünü yorumlayabilecek,
7.        Akut bronşit, toplum kaynaklı pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının tanısını koyabilecek, tedavisi yapabilecek, komplikasyonları açıklayabilecek, toplum kaynaklı pnömonilerin ağırlığına göre sevkini yapabilecek,
8.        Astım, KOAH gibi hava yollarında daralma ile giden hastalıkların tanısını koyabilecek, stabil dönem ve atak dönemlerindeki hastaları tedavi edebilecek,
9.        Akciğer kanserlerinden şüphelenip tanı ve tedavisi için yönlendirme yapabilecek
10.     Tüberküloz hastalığının teşhisini koyabilecek ve tedavisini yapabilecek, tüberküloz ile savaşta toplum bilincinin oluşumunda katkıda bulunabilecek,
11.     Tütün ve tütün ürünlerinin bıraktırılması tedavilerini öğrenecek ve uygulayabilecek,
12.     Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını tanıyıp, tedavi edebilecek, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarından korunmada toplumda bilinç oluşturulmasını sağlayacak,
13.     Venöz tromboembolizmin risk faktörlerini sayabilecek, venöz tromboembolinin tanı ve tedavisini yapabilecek,
14.     Pulmoner hipertansiyonu tanıyıp, ayırıcı tanısını ve buna göre tedavisini yapabilecek,
15.     Solunum sisteminde en sık görülen semptomları ve bunların ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilecek,
16.     Hasta klinik özelliklerinin özetleyebilecek, yorumlayabilecek ve tartışabilecek,
17.     Plevral sıvısı olan bir hastanın fizik muayene ve ayırıcı tanı özelliklerini bilip, ilgili merkezlere sevk edebilecek,
18.     İnterstisyel akciğer hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulgularını öğrenip, bu hastalıkları tanıyabilecek,
19.     Paraziter ve fungal akciğer hastalıklarını tanıyabilecek,
20.     Bronşektazili hastayı tanıyıp, tedavi edebilecek, komplikasyonlarını açıklayabilecek,
21.     ARDS’yi tanıyıp, acil müdahalesini bilecek ve yönlendirebileceklerdir.
               
 
KALP DAMAR CERRAHİSİ STAJI
 
AMAÇ: 
 “Kalp ve Damar Cerrahisi” stajının sonunda dönem V öğrencileri; kardiyo-vasküler hastalıkları muayene edebilme, tanı koyabilme ve birinci basamak tedavi hizmeti sunabilme, acil kardiyo-vasküler hastalıkların ilk müdahalelerini yapma ve en kısa sürede cerrahi girişim yapılan merkeze naklinin temini ve konu hakkında hasta yakınlarını bilgilendirme becerisi kazandırılacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Kalp ve Damar Cerrahisi” stajının sonunda dönem V öğrencileri;
1.        Kardiyovasküler muayene yapabilecek,
2.        Arteyel/venöz vasküler hastalıklarda tanı koyabilecek,
3.        Acil kardiyovasküler hastalıkların ilk müdahalesini yapabilecek ve yönlendirebilecek,
4.        Siyanotik konjenital kalp hastalıklarını tanıyıp hastayı yönlendirebilecek,
5.        Vasküler hastalıklarda tanısal amaçlı kullanılan özel testleri yapabilecek ve tanı koyabileceklerdir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÖNEM VI
 
AMAÇ:
Dönem VI (Aile hekimliği) stajları sonrasında öğrenciler; ülkemizin sağlık sorunlarını ve sağlık hizmetlerinin sunuluşundaki prosedürleri kavrayabilecek, birinci basamak düzeyinde koruyucu hekimlik hizmetlerini verebilecek, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin sık görülen hastalıkların uygun tanı-tedavi-sevk işlemlerini yapabilecek, aciller dahil olmak üzere gerekli müdahaleleri yapabilecek, başvuranlar ya da hastalar ile etkili iletişim kurabilecek ve birinci basamak sağlık kuruluşlarını yönetebilecektir. 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Dönem VI öğrencileri bu dönem sonunda;
1.        Toplumda sık görülen hastalıkların biyolojik, sosyal ve kültürel nedenlerini ve risk faktörlerini sıralayabilecek, bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri sayabilecek,
2.        Sık görülen hastalıkların belirtilerini ve tanıya yönelik klinik, radyolojik, patolojik vb. bulgularını açıklayabilecek, tıbbi materyal ve raporları değerlendirilebilecek ve bu hastalıkların tanısını koyabilecek,
3.        Sık görülen hastalıkların tedavisinde yapılması gerekenleri sıralayabilecek ve bu hastalıklarda reçete düzenleyebilecek,
4.        Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri uygulayabilecek,
5.        Acil hastalıklara yaklaşım prensiplerini açıklayabilecek, acil durumlarda gerekli müdahale ve temel girişimsel işlemleri yapabilecek,
6.        Hastayı bütüncül yaklaşım içerisinde psikiyatrik yönden de değerlendirilebilecek, sık görülen psikiyatrik hastalıkların ayrıcı tanı ve tedavilerini yapabilecek,
7.        Çocuk hasta ve ailelerine yaklaşım ve anamnez almanın önemini kavrayabilecek, hasta bakım ve sunumunu yapabilecek, tanı ve tedavi yöntemlerini değerlendirebilecek,
8.        Sık görülen dahili hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak tedavi ve müdahalesini yapabilecek ve gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,
9.        Birinci basamakta sık görülen kadın hastalıklarının tanı ve tedavisini yapabilecek, normal doğumlara yardımcı olabilecek,
10.     Kardiyovasküler hastalıkların tanı-tedavisini ve bu hastalıklara yönelik acil müdahaleleri yapabilecek,
11.     Sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanı- tedavisini yapabilecek,
12.     Aile planlaması danışmanlığı yapabilecek,
13.     Tütün, alkol, uyuşturucu vb… zararlarından korunma konusunda eğitim verebilecek,
14.     Toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıklarının toplum sağlığı açısından önemini benimseyecek, bu hastalıkların aşılama dahil korunma yollarını tanımlayabilecek ve tanı – tedavilerini yapabilecek,
15.     Birinci basamak sağlık kuruluşlarının yönetim ve işleyiş mekanizmasını kavrayabilecek ve bu kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek,
16.     Toplumun sağlık sorunlarını saptama ve çözmeye yönelik araştırmaları planlayıp uygulayabilecek, makale ve seminerler hazırlayıp sunabilecek,
17.     Hasta hakları, etik ve deontolojiye uygun davranışları benimseyecek; toplumla, hasta ve hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla bu ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabileceklerdir.
 
ACİL TIP STAJI
 
AMAÇ 
“Acil Tıp” stajının sonunda dönem VI öğrencileri; sık görülen acil hastalıklara yaklaşımı tanı, ayırıcı tanı, müdahale ve stabilizasyon, tedavi ve temel girişimsel işlemleri yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Acil Tıp” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Acil Servise gelen hastada öykü ve fizik muayeneden yararlanarak hayatı tehdit edici bir hastalık ihtimali olup olmadığı değerlendirebilecek,
2.        Uygun tanısal tetkikleri isteyebilecek,
3.        Göğüs ağrısı olan hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
4.        Karın ağrısı olan hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
5.        Baş ağrısı olan hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
6.        Akut solunum güçlüğü olan hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
7.        Zehirlenmiş hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
8.        Bilinç bozukluğu olan hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
9.        Temel yaşam desteği sağlayabilecek,
10.     İleri kalp yaşam desteği sağlayabilecek,
11.     Havayolu yönetiminin temel ilkelerini açıklayabilecek,
12.     Çoklu yaralanmalı hastaya uygun şekilde yaklaşabilecek,
13.     Temel yara bakımı ve sütür yöntemlerini uygulayabilecek,
14.     Acildeki hastayı devralabilecek, takip edebilecek ve devredebilecek,
15.     Hasta dosyası hazırlayabilecek ve kayıt tutabilecek,
16.     Temel girişimsel işlemleri yapabileceklerdir.
 
İntörn doktorlar Acil Serviste dahili  pediyatri vakaları dışında tüm acil hastalarla ilgilenirler. Acil Servise gelen hastadan nöbetçi doktor gözetiminde öyküsünü alır, hastayı değerlendirir ve gerekli tahlilleri isterler. Gerekli ise ilk müdahaleyi yaparlar. Hastayı değerlendirdikten sonra ya tedavisini düzenler ve taburcu eder veya ilgili bölüme yatışını yaparlar. Bütün bu işlemler, mutlaka nöbetçi doktora danışmak ve nöbetçi doktorun izni, bilgisi ve gözetiminde yapmak zorundadırlar. Nöbetlerini Acil Tıp Anabilim Dalınca düzenlenen listelere göre şift  (vardiya) usulü tutarlar.
 
 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ 
“Çocuk sağlığı ve hastalıkları” stajının sonunda dönem VI öğrencileri; çocuk hasta ve ailelerinden anamnez almayı, fizik muayene yapabilmeyi, hasta kayıtlarını tutabilmeyi, hasta bakım ve sunumunu yapabilmeyi, tıbbi materyal ve raporları değerlendirebilmeyi, hastaların teşhis ve tedavi yöntemlerini konuşup değerlendirmeyi, makale ve seminer hazırlayıp sunabilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Çocuk sağlığı ve hastalıkları” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Çocuk hastalardan ve ailelerinden anamnez alabilecek,
2.        Çocuk hastaların fizik muayenelerini yapabilecek,
3.        Uygun ve gerekli bütün laboratuar testlerini isteyebilecek,
4.        Anamnez, fizik muayene ve laboratuar bulgularını yorumlayabilecek,
5.        Tedaviyi planlayabilecek, ailelere hastalık hakkında bilgi verebilecek,
6.        Hasta kayıtlarını tutabilecek, hastalarda teşhis ve tedavi sırasında oluşan değişiklikleri günlük olarak hasta dosyalarına işleyebilecek,
7.        Çocuk beslenmesi ve aşılanması konusunda danışmanlık verebilecek,
8.        Çocukların motor ve mental gelişim basamaklarını kronolojik olarak sayabilecek, normalden sapmaları tespit edebilecek,
9.        Anneye emzirme pratiği kazandırılabilecek,
10.     Çocuk hastalara yönelik basit girişimleri (enjeksiyon, kan alma, damar yolu açma, nazogastrik ve orogastrik sonda takma, idrar sondası takma, hava yolu açıklığını sağlayabilme, lomber ponksiyon vb) ve bakımlarını yapabilecek,
11.     Hastaların teşhis ve tedavilerini yapabilecek, tedavinin yolunda gidip gitmediğini değerlendirebilecek,
12.     Çocuk hastalara yönelik uluslararası dergilerde çıkmış makaleleri okuyup bunları sunabilecek ve yorumlayabilecek,
13.     Toplumda sık karşılaşacağı hastalıklara nasıl müdahale edeceğini, koruyucu hekimlikte nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayabilecek,
14.     Gerekli durumlarda reçete yazabilecek, uygun şartlarda sevk edebileceklerdir.
 
Bu stajda İntern doktorlar Çocuk Acil, İnfeksiyon Hastalıkları, Yenidoğan, Süt Çocuğu, Adölesan, Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisleri ve Poliklinik çalışmalarına aktif olarak katılırlar. 16 yaşın altındaki tüm acil vakaların ilk müşahedeleri internler tarafından alınır ve konsültan hekime danışılır. Poliklinikte ve Acil Servis’te yaklaşık olarak bir ay kadar görev verilir. Diğer bölümlerde de bir ay görev alınır. İnternlere ayrıca servis nöbeti tutturulur. Yukarıdaki görevleri dışında teorik dersler, vaka takdimi, seminerler ve konferanslar, röntgen ve patoloji toplantılarına katılırlar.
 
 
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
 
AMAÇ 
“Kadın Hastalıkları ve Doğum” stajı sonunda dönem VI öğrencileri; birinci basamak hekimlik uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri ve toplumda sık görülen kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili hastalıklarda temel pratik bilgileri edinecek, bu hastalıkların önemini toplum sağlığı açısından ifade edebilecek, klinik belirti ve bulgularını, tanı için gerekli olan tetkikleri ve nasıl yorumlanacağını, tedavisini ve yatış endikasyonunu tanımlayabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
 “Kadın Hastalıkları ve Doğum” stajı sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Kadın genital sistem muayenesini yapabilecek, normal ve anormal bulguları ayırt edebilecek,
2.        Vajinal ve servikal örnek alabilecek, kontrasepsiyon danışmanlığı verebilecek,
3.        Rutin gebelik muayenesini yapabilecek, gebelik takibinde yapılması gereken tetkikleri isteyebilecek, NST bağlayabilecek ve yorumlayabilecek, gebelik komplike olduğunda üst merkezde tedaviyi gerektiren durumları ve acil şartlarda yapılması gerekenleri anlatabilecek,
4.        Doğum öncesi danışmanlık ve doğum sonrası bakım verebilecek,
5.        Yeni doğum yapmış anneye emzirme, bebek beslenmesi ve aile planlaması eğitimi verebilecek,
6.        Jinekolojik kanserli hastalardan örnek alabilecek, muayene yapabilecek ve yapılan tetkiklerin sonuçlarını yorumlayabilecek,
7.        Aile planlaması danışmanlığı ve istenmeyen gebeliklere danışmanlık verebilecek,
8.        Birinci basamakta tedavi edilebilecek kadın hastalıklarının tanısını koyabilecek ve tedavisini yapabilecek, acil müdahele yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şartlarda sevk edebilecek,
9.        Kadın genital sisteminde pübertede oluşan değişiklikleri tanımlayabilecek ve puberte ile ilgili patolojilerde yapılması gereken muayene ve tetkikleri tanımlayarak uygun tedavi seçeneklerini sayabilecek,
10.     Üriner inkontinans şikâyeti ile başvuran hastalarda sınıflama, yapılması gereken temel muayene ve tetkikleri tanımlayabilecek ve tedavi seçeneklerini ifade edebilecek,
11.     Menapoz döneminde meydana gelen değişiklikleri tanımlayabilecek ve bu döneme riski artmış olan hastalıkların taranması, teşhisi ve tedavisinde kullanılan yöntemleri ifade edebilecek, yönlendirme yapabileceklerdir.
 
Bir aylık staj süresi poliklinik, servis ve travay odasında doğum takibi şeklinde geçmektedir.
 
Klinik çalışmaları dışında nöbetlere de kalan internler, seminer hazırlama, teorik ders ve seminer dinleme, makale saatine, konsültasyonlara ve vaka takdimlerine katılma gibi görevleri üstlenirler.
 
 
İÇ HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ: 
 “İç Hastalıkları” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;  önemli, sık görülen ve acil müdahale gerektirebilecek temel dahili hastalıklara nasıl yaklaşıldığını görecek, bu hastalara pratik uygulamalarda bulunacak, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini ve acil müdahaleleri yapabilecek ve gerekli durumda hastayı uzmanına gönderebileceklerdir.
 
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ; 
“İç Hastalıkları” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Hikaye alma ve fizik muayene sırasında iç hastalıklarının belirtilerini sorgulayabilecek, muayenede bu belirtileri tanıyabilecek, ilk aşamada gerekli tetkikleri isteyebilecek ve bunları yorumlayabilecek, toplumda sık görülen hastalıkları tedavi edebilecek, hangi hastaların bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini saptayabilecek,
2.        Tam kan sayım sonuçlarını ve periferik kan yaymasını değerlendirebilecek ve sonuçla ilgili yorumlar yapabilecek,
3.        İdrar tahlili yapabilecek, temel laboratuar (kan sayımı, biyokimya, seroloji, kan gazı) ve radyolojik tetkikleri uygun endikasyonlara göre isteyip sonuçlarını yorumlayabilecek,
4.        Elektrolit ve asit-baz bozukluklarını tanıyıp ilk yaklaşımı uygulayabilecek,
5.        Hastanın dosyasını hazırlama ve hasta izlemi bilgi ve becerisi kazanacak,
6.        Topluma, hasta ve hasta yakınlarına, meslektaşlarına etik ve deontolojik şekilde davranabileceklerdir.
 
İnternler 1 ay süre ile dahiliye servislerinden birinde, 1 ay da polikliniklerde çalışırlar. Aktif olarak servis çalışmaları dışında gece nöbetine katılırlar. Makale saati, vaka takdimi, röntgen ve patoloji saati, seminer, konferans ve teorik derslere katılırlar ve gerekirse buralarda aktif olarak görev alırlar.
 
 
HALK SAĞLIĞI (KIRSAL HEKİMLİK) STAJI
 
AMAÇ 
“Halk Sağlığı” stajının sonunda dönem VI öğrencileri; birinci basamakta verilen koruyucu ve tedavi edici hizmetlerle ilgili gerekli bilgileri kazanacak; birinci basamaktaki tanı-tedavi-sevk işlemlerini yapabilecek, toplumun sağlık sorunlarını saptama ve çözmeye yönelik araştırmaları planlayıp uygulayabilecek, bir toplum sağlığı merkezini (TSM) yönetebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
  
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Halk Sağlığı” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Türkiye’de verilen sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı sayabilecek,
2.        Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sunuluş modelini ve hizmetlerde görev alan personelin görev yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecek,
3.        Bir toplum sağlığı merkezinin ve aile sağlığı merkezinin yönetim ve işleyiş mekanizmasını kavrayabilecek,
4.        Halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenleri sıralayabilecek,
5.        Hastaları çevresiyle birlikte inceleyip izleyebilecek,
6.        Sağlıkla ilgili olaylarda biyolojik olduğu kadar sosyal ve kültürel etmenleri de değerlendirebilecek,
7.        Birinci basamak sağlık kuruluşlarında erken tanı ve tedavinin önemini benimseyecek,
8.        Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki ilişkiyi ve uyumu kavrayarak, sevk edilecek hastaları seçebilecek,
9.        Birinci basamak koşullarında yapılabilecek laboratuar incelemelerinin gerekliliğini ve önemini benimseyip, sonuçları değerlendirebilecek,
10.     Toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptayabilecek, değerlendirme ve çözüm yollarını ortaya koyabilecek, bu amaçla bir araştırma planlayıp, uygulayıp ve sunabilecek,
11.     Hizmet içi eğitimin ve denetimin önemini benimseyecek,
12.     Aşıların temini, saklanması ve korunmasının önemini kavrayabilecek,
13.     Aşı takvimi ve uygulama tekniklerini belirtebilecek, aşı yapabilecek
14.     Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemlerini sıralayabilecek,
15.     Çevre sağlığına yönelik çeşitli kuruluşlarca yapılan hizmetleri sayabilecek,
16.     İşyerlerinde verilen sağlık hizmetlerini sıralayabilecek,
17.     Toplumdaki beslenme sorunlarını değerlendirebilecek ve çözüm önerileri üretebilecek,
18.     Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen safhalarda hijyenin sağlanması ve gıdaların bozulmadan saklanması için yapılması gerekenleri sıralayabilecek,
19.     Gebe, loğusa, bebek ve çocuk izlemlerinin amaç ve önemini açıklayabilecek, izlem yapabilecek,
20.     Çeşitli yaş ve cins gruplarına sağlık eğitimi yapabilecek,
21.     Aile planlaması yöntemlerinin özelliklerini açıklayabilecek ve bu konuda danışmanlık yapabilecek,
22.     Temel demografik ölçütleri hesaplayabilecek ve yorumlayabilecektir.
 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı denetiminde, internler iki ay süre ile Kırsal Hekimlik stajını yaparlar. Bu süre zarfında öğrenci, bir Toplum Sağlığı Merkezinde çalışır. İnternler:
 
a)   Toplum Sağlığı Merkezi çalışmalarına katılırlar ve kendilerine verilmiş olan programı uygularlar.
b)   Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve öğretim elemanları ile gerekli konuları tartışırlar.
c)   Halk Sağlığı ile ilgili bir konuda bir çalışma raporunu veya araştırmayı bilimsel kurallar çerçevesinde hazırlarlar.
d)   Saha çalışmaları ve akademik çalışmalara ilişkin konuların tartışıldığı Anabilim Dalı toplantılarına, teorik derslere ve seminerlere katılırlar.
 
 
PSİKİYATRİ STAJI
 
AMAÇ 
“Psikiyatri” stajının sonunda dönem VI öğrencileri; genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirebilecekler, psikopatolojileri tanımlayacaklar ve sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavilerini yapabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
“Psikiyatri” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Hasta, hasta yakınları ve mesai arkadaşları ile iletişim kurabilecek,
2.        Biyopsikososyal model çerçevesinde bütüncül yaklaşımla psikiyatrik değerlendirme yapabilecek,
3.        Psikiyatrik anamnez alabilecek, mental durum muayenesi yapabilecek,
4.        Psikiyatride yatan hasta ve ayaktan hasta takibini yapabilecek,
5.        Psikiyatrik hastaları tanıyıp, sık karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastaların tedavilerini yapabilecek,
6.        Psikotrop ilaçların reçetelerini yazabilecek,
7.        Saldırganlık, intihar eylemi teşebbüsü gibi psikiyatrik acil durumlara yaklaşımı öğrenecek, müdahale edebileceklerdir.
 
Bir aylık bu staj döneminde internler serviste yapılan teorik derslere, vaka toplantılarına, hasta vizitlerine ve klinik nöbetlerine katılırlar. Kendileri bizzat hastaları hazırlarlar. Seminerler hazırlarlar. Stajlarının ortalama olarak yarısını poliklinikte hasta muayenesi ile geçirirler.
 
 
KARDİYOLOJİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ve  ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJI
 
Kardiyoloji AD, Göğüs Hastalıkları AD ve Enfeksiyon Hastalıkları AD’larındaki bir aylık dönemi kapsar. Her İntern Dr üç anabilim dalından birini Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın onayı ile seçer.
 
 KARDİYOLOJİ STAJI
 
AMAÇ 
“Kardiyoloji” stajının sonunda dönem VI öğrencileri; temel kardiyovasküler sistem hastalıklarının tanısını, tedavisini ve acil tedavisini öğrenecek ve uygulayacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
“Kardiyoloji” stajının sonunda dönem VI öğrencileri;
1.        Anamnez ve fizik muayenenin önemini kavrayacak,
2.        Kalp krizi ve aritmi başta olmak üzere temel hastalıklardaki EKG bulgularını yorumlayabilecek,
3.        Defibrilatör kullanabilecek,
4.        Hastalıkların tanı ve tedavi uygulayabilecek,
5.        Bilimsel araştırmaların nasıl ve ne amaçla yapıldığının, nasıl yorumlanması gerektiğini daha iyi anlaşılabilmesi için makale çevirisi ve sunumu yapacaklardır.
 
 
GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ
"Göğüs Hastalıkları" stajının sonunda dönem VI öğrencileri; birinci basamak hekimlik sırasında karşılaşabileceği Göğüs Hastalıkları alanında temel hastalıkların tanısını, tedavisini ve acil tedavilerini öğrenecek ve uygulayacaklardır.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Göğüs Hastalıkları stajının sonunda Dönem VI öğrencileri;
1-       Anamnez ve fizik muayenenin önemini kavrayacak,
2-       Hastalıklara genel yaklaşımı öğrenecek, fizik muayene tekniklerini uygulayacak ve gerekli tetkikleri planlayacak,
3-       Akciğer grafisi bulgularını yorumlayacak,
4-       Solunum fonksiyon testlerinde temel bulguları kavrayacak,
5-       Göğüs hastalıkları acilleri konusunda temel hastalıkların (Astım, KOAH, Pulmoner Tromboemboli gibi) acil müdahale ve tedavisini düzenleyecek,
6-       Bilimsel araştırmaların nasıl ve ne amaçla yapıldığını, yorumlamasını, literatür ve olgu bildirilerinin sunumunu yapacaklardır.
 
 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI STAJI
 
AMAÇ 
Bu stajının sonunda Dönem VI öğrencileri birinci basamak hekimlik sırasında karşılaşılabilecek ve toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıkları ile ilgili uygulamaya yönelik pratik bilgileri değerlendirebilecek, bu hastalıkların toplum sağlığı açısından önemini ifade edebilecek, klinik belirti ve bulguları, yatış endikasyonları, tedavisi, ve aşılama dahil korunma yollarını tanımlayabileceklerdir.
 
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
Bu stajının sonunda Dönem VI öğrencileri;
 
1.        Enfeksiyon hastalarına genel yaklaşım, anamnez ve fizik muayene tekniklerini uygulayabilecek ve becerilerini artıracak, bu hastalar için uygun radyolojik ve laboratuvar testleri belirleyebilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek, gece nöbetleri sırasında enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili pratik deneyimlerini pekiştirecekler,
2.        hasta başı eğitimi olarak poliklinikte birinci basamak hekimlikte sık rastlanılan enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili genel bilgileri yorumlayabilecek, güncel enfeksiyon hastalıklarını tanımlayabilecek, ayaktan tedavi koşulları ve yatış endikasyonlarını özetleyebilecek, ayaktan hasta değerlendirme yeteneklerini geliştirecekler
3.        hasta başı eğitimi olarak klinik vizitlerde nedeni bilinmeyen ateş olguları, ağır sepsis akut viral hepatit, viral hemorajik ateş, AİDS, hastane enfeksiyonları, menenjit, ağır pnomöni, sellilüt, pyelonefrit gibi yatış endikasyonu bulunan ağır enfeksiyonların klinik, radyolojik, laboratuvar bulgularını, takiplerini, tedavilerinin süre ve modifikasyonlarını  değerlendirebilecek,
4.        klinikte içindeki laboratuvarda periferik yayma, kalın damla preparatlarının hazırlayabilecek, Gram, giemsa, metilen mavisi ve ARB boyama gibi boyamalar ve kan şekeri ölçümü, tam idrar tetkiki, eritrosit sedimantasyon hızı, Hb tayini ve beyaz küre sayımı gibi testleri yapabilecek ve yorumlayabilecek, steril veya steril olmayan klinik örneklerden direkt inceleme ve boyamalar için preparat hazırlayabilecek ve uygun koşullarda uygun kültür ortamlarına ekebilecek veya ekim için uygun şekilde mikrobiyoloji laboratuvarına gönderebilecek
5.        klinik ve poliklinik çalışmaları sırasında ayaktan veya yatarak tedavi alan hastaların antibakteriyel, antiviral, antifungal ve diğer ilaç tedavilerini düzenlemeyi araştırma görevlisiyle birlikte pratik olarak uygulayabilecektir.
 
SEÇMELİ STAJ
Dönem VI öğrencileri, ilgili anabilim dalı başkanı ve koordinatörün görüşünü alarak dönem VI seçmeli stajlardan birini seçerler.  

kayseri web tasarımı kayseri web tasarım