Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Barış Tuğluk

Barış Tuğluk

Öğrenci İşleri Dönem III-IV

Dahili Tel: 23009

baristugluk@erciyes.edu.tr

1

ÖSS sınav sonucu fakültemizi kazanan öğrencilerin kayıtlarında görev almak

2

Dönem III için zorunlu dersler ve seçmeli derslere ait sınıf listelerini hazırlamak (Öğrencilerin derslerden başarı durumlarına bakılarak hazırlanır

3

Her yarıyıl kayıt yenileme haftası sonrasında Öğrenci bilgi sisteminde öğrencilerin ders atamalarının kontrol edilerek onaylanması, öğretim yılında anlatılacak olan aktif derslerin öğretim üyelerine öğrenci bilgi sisteminde tanımlanması

4

Yeni kayıt öğrencilerin muafiyet, kayıt dondurma gibi işlemlerinin takibi

5

Dönem III için her ders kurulu öncesi ders programlarının dersi verecek öğretim üyelerine ve koordinatörlere gönderilmesi

6

Program içindeki derslerin anlatılacağı gün ve saatlerin değişmesi durumlarında ilgili değişikliklerin öğretim üyelerine gönderilmesi ve amfilerde öğrencilere duyurulması

7

Dönem III için her ders kurulu teorik sınavları öncesinde ilgili anabilim dallarına soru isteme yazılarının hazırlanarak USB Flash disk ile birlikte zarflanarak gönderilmesi

8

Sınavlar yapıldıktan sonraki ilk iki gün içinde sınav sorularına itiraz eden öğrencilerin itiraz dilekçelerinin alınıp ve soru itirazı komisyonundaki öğretim üyelerine gönderilmesi. Aynı şekilde sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki bir hafta içerisinde sınav sonuçlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının alınıp ve ilgili bölümlere ve koordinatöre bildirilmesi

9

Sınav sonucu listelerinin ve sınav evraklarının dosyalanması ve arşivlenmesi

10

Dönem III’de okutulan dersler için her yarıyıl vize, final ve bütünleme sınavlarında görevlendirilecek salon başkanları koordinatör tarafından belirlenir, gözetmenler ise öğrenci işleri tarafından asistanlara eşit sayıda görev verilmesi koşuluyla belirlenir. İlgili bölüm başkanlıklarına, salon başkanlarına ve gözetmenlere görevlendirildiklerine dair yazı hazırlanarak ve zimmet karşılığında teslim edilir Ve yapılacak sınavlara katılımları sağlanır

11

Sınav sonrası Koordinatörün Dekanlık Makamına bildirmiş olduğu, sınavlarda görevine gelmeyen gözetmenler hakkında gerekli yazışmaların yapılması

12

Dönem III sınavları yapılırken devamsızlıkları nedeniyle sınava alınmayacak öğrencilerin tespiti ve gerekli duyuruların yapılması. Dönem III vize, final ve bütünleme sınavları için sınav tutanağı, cevap kağıtlarının hazırlanması

13

Dönem III-IV’de okuyan ve bütünleme tek dersten başarısız olan öğrenciler belirlenir daha önce belirlenen tarihte yapılacak olan bütünleme ve tek ders sınavı tıp fakültesi amfilerinde ve Dönem IV dersliklerde öğrenci işlerinde ilan edilmek suretiyle öğrencilere duyurulması

14

Dönem içerisinde Dönem III’den Dönem IV’e geçen öğrencileri staj gruplarına eklemek ve ilgili anabilim dallarına yazı ile bildirmek

15

1.       Dönem IV koordinatörü tarafından hazırlanan staj ve staj grupları kapak sayfasına dönem IV’e yeni  başlayan öğrencileri staj gruplarına ayırmak ve stajı tekrar alan öğrencilerin staj gruplarını belirlemek staj takvimine göre ayarlamak. Staj gruplarını anabilim dallarına resmi yazı ile bildirmek

16

Dönem IV Sınavları yapıldıktan sonraki ilk iki gün içinde sınav sorularına itiraz eden öğrencilerin itiraz dilekçelerinin alınıp ve soru itirazı yapılan anabilim dalına maddi hata olup olmadığına dair yazı yazılması

17

1.       Devamsızlıklara yapılan itirazları ilgili anabilim dallarından iletilmesi ve sonucun öğrencilere bilgi verilmesi

18

Öğrenciler ile ilgili yapılan resmi yazışmaların sonuçlarını öğrencilere ulaşarak bildirmek bilgi vermek

 

 

 

Öğrenci işleri Birimi olarak birlikte yapılan işler

1

Her öğretim yılı sonunda YÖK tarafından istenen faaliyet raporları hazırlanarak gönderilir

2

Öğretim yılı sonunda her döneme ait başarı oranları ve fakültemiz başarı oranları hesaplanır ve ilgili birimlere gönderilir

3

Öğretim yılı sonunda Sınav ücretleri hazırlanarak Dekanlık tahakkuk birimine bildirilir

4

Disiplin soruşturması açılan öğrencilerin soruşturma sonucunda ceza alan öğrencilere “disiplin ceza formu” düzenlenerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na üst yazı ile gönderilir. Ayrıca ceza alan öğrencinin ailesine bildirilir ve yine ceza alan öğrenciye aldığı ceza tutanak ile tebliğ edilir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza bitiminin takibi yapılarak cezası bittiği anda kaldığı yerden derslere devamı sağlanır

5

Her yıl sonunda arşiv odası düzenlenerek 5 yılı dolduran evraklar ayıklanarak tespit edilir ve depoya kaldırılır

6

Öğretim yılı sonunda yatay geçiş kontenjanları açılması durumunda fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin evraklarının alınması, ve bu dosyaların dönem dönem öğrenci GANO’suna göre sıraya dizilmesi ve koordinatörlere gönderilmesi

7

İstenen her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek

8

Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmaktır