ERÜ Tıp Fakültesi
   

ÖĞRENİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN AMACI 

 

·         Uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen

·         Toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürüten, geliştiren ve danışmanlık hizmeti verebilen,

·         Mevzuata hakim,

·         Tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan,

·         Temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen,

·         Değişen ve gelişen teknolojiye, toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak ekip çalışması yapabilen,

·         Araştırma ve hizmet üretebilen; iyi iletişim kurabilen, sosyal yönü güçlü, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  MEZUNİYET ÖNCE TIP EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ 

Bilgi hedefleri: 

Organ Yapı ve Fonksiyonları 

 

1.              Normal vücut yapısını (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) tanımlayabilmeli,

2.              Normal fizyolojik işlevleri (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) açıklayabilmeli,

3.              Yaşa ve cinsiyete bağlı oluşacak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikleri kavrayabilmeli, 

Hastalıklar ve Oluş Mekanizmaları 

 

4.              Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilmeli ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilmeli,

5.              Hücresel düzeyde patolojik yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını (genetik, metabolik, toksik, gelişimsel, neoplastik, oto immün, dejenaratif, travmatik) tanımlayabilmeli,

6.              Sağlığı bozan sosyal, ekonomik, kültürel, travmatik ve stres ile ilgili faktörleri tanımlayabilmeli, 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri 

 

7.              Sık kullanılan ilaçların etkilerini sayabilmeli ve farmasötik etkileşimlerini açıklayabilmeli

8.              Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tanımlanması ile ilgili klinik, laboratuvar, görüntüleme ve patolojik bulguları sıralayabilmeli,

9.              Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel yöntemleri sayabilmeli,

10.           Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri sayabilmeli, 

Sağlık Hizmet Kaynakları ve Sunumu

 11.           Sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve sunum modellerini açıklayabilmeli

12.           Acil, afet durumlarında neler yapılabileceğini sayabilmeli

13.           İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklayabilmeli 

Sağlık ve hastalığın sosyal ve kültürel belirleyicileri

 

14.           Sağlık mevzuatı dışında sağlık hizmetleri ile ilgili olabilecek yasal düzenlemelerdeki temel uygulamaları açıklayabilmeli

 Etik prensipler

 15.           Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri sayabilmeli,

 Öğrenci değişimi

 Uluslararası düzeyde öğrenci değişimi için yeterli mesleki bilgi sahibi olmalıdır.

 Beceri hedefleri:

1.              Hastakların tanıile ilgili olarak ayrıntılı, güvenilir hikâye alabilmeli, sistem sorgusu yapabilmeli,

2.              Hastakların tanı ile ilgili olarak ayrıntılı fizik muayene yapabilmeli,

3.              Güncel UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı)’te tanımlanan

4.              laboratuvar tetkikleri ve temel girişimsel işlemleri yapabilmeli,

5.              Güncel UÇEP’te tanımlanan laboratuvar tetkiklerini yorumlayabilmeli,

6.              Toplumda öncelikle sık görülen hastakla tayabilmeli ve tedavi edebilmeli,

7.              Bireyleri bütüncül yaklaşımla ele alabilmeli, hem ailenin hem de toplumun bir parça olarak değerlendirebilmeli,

8.              Toplum ve bireyin sağlığı korumak için bireye, yaşa ve cinse özel takip prosedürlerini yürütebilmeli,

9.              Toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirebilmek için çözüm üretebilmeli,

10.           Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için mesleki uygulamalar ile ilgili üretilmiş verileri uygun şekilde kullanabilmeli,

11.           Hastaların ve toplumun sağk sorunları kanıta dayalı uygulamalar ile çözebilmeli,

12.           Bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmesini yapabilmeli

13.           Kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yolları ve arlarıetkin şekilde kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanma,

14.           Toplumun sağk sorunlarına yönelik bilimsel araştırma planlayabilmeli, yütebilmeli, değerlendirebilmeli ve rapor edebilmeli,

15.           Sağk hizmeti sunumunda ekip çaşmayapabilmeli ve kendi ekibini yönetebilmeli,

16.           Uluslarara zeyde yeterli mesleki beceri sahibi olabilmeli,

17.           Toplum sağlığı tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat rakan hastaklarla ilgili ilk ve acil tedavileri yapabilmeli, gerektiğinde meslektaşlarına danışabilmeli veya sevk edebilmelidir.

 

Tutum hedefleri:

 1.              Sağlığından sorumlu olduğu bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunabilmeli,

2.              Meslektaşları,  diğer sağk personeli,  hastaları ve diğer toplum bireyleri ile iyi iletişim içinde olabilmeli,

3.              Sağklı ve hasta bireylerin yararını gözetebilmeli,

4.              Sağklı ve hasta bireylere adaletli davranabilmeli,

5.              Sağklı ve hasta bireylerin mahremiyetine saygı gösterebilmeli,

6.              Sağklı ve hasta bireylerin özerkliğine saygı gösterebilmeli,

7.              Mesleki ve toplumsal değer yargılarına uygun davranabilmeli,

8.              Hastaları,  hasta yakınlarımeslektaşları, diğer sağk personeli ve toplumsal ilişkilerinde açık, dürüst, özgüveni yüksek ve tutarlı olabilmeli,

9.              Toplumsal kurum, kurul ve bireylere karşı kişinin hakkı savunma tutumu geliştirebilmeli,

10.           Toplumun ve bireylerin sağlığı geliştirme ile ilgili olarak, gerekli kurum, kurul ve kişilerle işbirliği yapma sorumluluğunu taşıyabilmeli,

11.           Sağkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrayabilmeli,

12.           Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınla ile ilişkilerinde bbi etik kuralla doğrultusunda davranabilmeli,

13.           Araştırma ve hizmet uygulamalarında maliyet etkin davranmayı benimsemeli

14.           Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemelidir.

 

DÖNEM 1 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

DÖNEM 2 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

DÖNEM 3 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

DÖNEM 4 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

DÖNEM 5 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

DÖNEM 6 AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ