Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER

 

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı

•  Uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen,

•  Toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürüten, geliştiren ve danışmanlık hizmeti verebilen,

•  Mevzuata hakim,

•  Tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan,

•  Temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen,

•  Değişen ve gelişen teknolojiye, toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak ekip çalışması yapabilen,

•  Araştırma ve hizmet üretebilen; iyi iletişim kurabilen, sosyal yönü güçlü, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

 

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin hedefleri

Bilgi hedefleri:

Organ Yapı ve Fonksiyonları

1. Normal vücut yapısını (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) tanımlayabilmeli,

2. Normal fizyolojik işlevleri (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) açıklayabilmeli,

3. Yaşa ve cinsiyete bağlı oluşacak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikleri kavrayabilmeli,

 

Hastalıklar ve Oluş Mekanizmaları

4. Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilmeli ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilmeli,

5. Hücresel düzeyde patolojik yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını (genetik, metabolik, toksik, gelişimsel, neoplastik, oto immün, dejenaratif, travmatik) tanımlayabilmeli,

6. Sağlığı bozan sosyal, ekonomik, kültürel, travmatik ve stres ile ilgili faktörleri tanımlayabilmeli,

 

Tanı - Tedavi ve Korunma Yöntemleri

7. Sık kullanılan ilaçların etkilerini sayabilmeli ve farmasötik etkileşimlerini açıklayabilmeli

8. Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tanımlanması ile ilgili klinik, laboratuvar, görüntüleme ve patolojik bulguları sıralayabilmeli,

9. Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel yöntemleri sayabilmeli,

10. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri, korunma yöntemlerini sayabilmeli,

 

Sağlık Hizmet Kaynakları ve Sunumu

11. Sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve sunum modellerini açıklayabilmeli

12. Acil, afet durumlarında neler yapılabileceğini sayabilmeli

13. İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklayabilmeli

 

Sağlık ve hastalığın sosyal ve kültürel belirleyicileri

14. Sağlık mevzuatı dışında sağlık hizmetleri ile ilgili olabilecek yasal düzenlemelerdeki temel uygulamaları açıklayabilmeli

 

Etik prensipler

15. Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri sayabilmeli,

 

Öğrenci değişimi

Uluslararası düzeyde öğrenci değişimi için gerekenleri açıklayabilmeli, 

 

Beceri hedefleri:

1. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı, güvenilir hikâye alabilmeli, sistem sorgusu yapabilmeli,

2. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı fizik muayene yapabilmeli,

3. Güncel UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı)’te tanımlanan laboratuvar tetkikleri ve temel girişimsel işlemleri yapabilmeli,

4. Güncel UÇEP’te tanımlanan laboratuvar tetkiklerini yorumlayabilmeli,

5. Toplumda öncelikle sık görülen hastalıkları tanıyabilmeli ve tedavi edebilmeli,

6. Bireyleri bütüncül yaklaşımla ele alabilmeli, hem ailenin hem de toplumun bir parçası olarak değerlendirebilmeli,

7. Toplum ve bireyin sağlığını korumak için bireye, yaşa ve cinse özel takip prosedürlerini yürütebilmeli,

8. Toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirebilmek için çözüm üretebilmeli,

9. Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için mesleki uygulamalar ile ilgili üretilmiş verileri uygun şekilde kullanabilmeli,

10. Hastaların ve toplumun sağlık sorunlarını kanıta dayalı uygulamalar ile çözebilmeli,

11. Bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmesini yapabilmeli

12. Kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmalı,

13. Toplumun sağlık sorunlarına yönelik bilimsel araştırma planlayabilmeli, yürütebilmeli, değerlendirebilmeli ve rapor edebilmeli,

14. Sağlık hizmeti sunumunda ekip çalışması yapabilmeli ve kendi ekibini yönetebilmeli,

15. Uluslararası düzeyde yeterli mesleki beceri sahibi olabilmeli,

16. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri yapabilmeli, gerektiğinde meslektaşlarına danışabilmeli veya sevk edebilmelidir.

 

Tutum hedefleri:

1. Sağlığından sorumlu olduğu bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunabilmeli,

2. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastaları ve diğer toplum bireyleri ile iyi iletişim içinde olabilmeli,

3. Sağlıklı ve hasta bireylerin yararını gözetebilmeli,

4. Sağlıklı ve hasta bireylere adaletli davranabilmeli,

5. Sağlıklı ve hasta bireylerin mahremiyetine saygı gösterebilmeli,

6. Sağlıklı ve hasta bireylerin özerkliğine saygı gösterebilmeli,

7. Mesleki ve toplumsal değer yargılarına uygun davranabilmeli,

8. Hastaları, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık personeli ve toplumsal ilişkilerinde açık, dürüst, özgüveni yüksek ve tutarlı olabilmeli,

9. Toplumsal kurum, kuruluş ve bireylere karşı kişinin hakkını savunma tutumu geliştirebilmeli,

10. Toplumun ve bireylerin sağlığını geliştirme ile ilgili olarak, gerekli kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapma sorumluluğunu taşıyabilmeli,

11. Sağlıkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrayabilmeli,

12. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınları ile ilişkilerinde tıbbi etik kuralları doğrultusunda davranabilmeli,

13. Araştırma ve hizmet uygulamalarında maliyet etkin davranmayı benimsemeli,

14. Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemelidir.

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1-     İnsan bedeninin normal fiziksel ve psikolojik işleyişinin ana basamaklarını bilir.

2-     Fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyal çevre faktörlerinin insan sağlığına etkilerini açıklayabilir. Bireyleri çevresiyle bir bütün olarak değerlendirir.

3-     Hastalık ve yaralanmaların hücre, doku ve organlarda oluşturduğu yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri ve bunların yol açtığı semptom ve bulguları açıklayabilir.

4-     Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği hekimlik becerilerini (tanı, tedavi, izlem, rehabilitasyon ve acil girişim) bilir ve uygular.

5-     Tıbbi uygulamalarını maliyet – etkili yaklaşımlara dayandırır.

6-     Sevk edilmesi gereken hastaları seçebilir ve uygun koşullarda sevk edebilir.

7-     Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri bilir ve uygular.

8-     Sağlık hizmetlerinin sunumunda güncel uygulamaları ve hukuki düzenlemeleri bilir.

9-     Mevcut düzenlemelere uygun şekilde tıbbi ve adli kayıt tutabilir ve gerekli bildirimleri yapabilir.

10-   Mesleğini uygularken hastalar, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve diğer paydaşlarla etkin iletişim kurar.

11-   İnsani ve mesleki değerlerle etik ilkelere uygun davranır.

12-   Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.

13-   Hekimlik mesleğinde yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, farklı kaynaklardan güvenilir bilgiye ulaşabilir ve elde ettiği bilgileri eleştirel yaklaşımla yorumlayabilir.

14-   Sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan alet ve cihazlar hakkında bilgi sahibidir, birinci basamak koşullarında kullanılması beklenen alet ve cihazları kullanabilir.

15-   Bilimsel araştırma planlayabilir, verileri toplayabilir, değerlendirebilir, araştırma raporu hazırlayabilir, hazırladığı raporu yurt içi veya yurt dışı bir dergide yayınlayabilir veya bir bilimsel toplantıda sunabilir.

16-   Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.

17-   En az bir yabancı dili; mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde kullanabilir.

18-   Temel yöneticilik ve liderlik becerilerine sahiptir.