Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

MİSYON

Uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir fakülte olmaktır.

 

VİZYON

Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir.

 

TEMEL DEĞERLER

* Atatürk İlkeleri

* Fırsat eşitliği,  ifade özgürlüğü,  hukukun üstünlüğü

* Toplumsal değerlere, insan ve hasta haklarına saygı ve çevreye duyarlılık

* Bilimsel etik kurallar ve bilimsel düşünce

* Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme

* Üretilen bilgi ve hizmette kalite,  kaliteli çalışma ortamı

* Katılımcı yönetim anlayışı

* Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti

* İnsan kaynaklarının performansa dayalı değerlendirilmesi

* "Erciyes Üniversiteli" kimliği 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN KALİTE POLATİKASI

 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrencilerine, günümüz tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunmak, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve nihayetinde tıp fakülteleri arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda yer almak için kalite politikamız:
 
1. Eğitim-öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştiren
 
2. Öğrencilerin gelişimini destekleyen (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda).
 
3. Bilimsel araştırma ve yayınlar, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma imkanları geliştiren,
 
4. Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini artıran,
 
5. Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştiren,
 
6. Kurumsal öğrenmeyi destekleyen ve kurum kültürü ve kimliğini geliştiren,
 
7. Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunan,
 
8. Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik üniversite toplum ilişkilerini güçlendiren,
 
9. Fakültenin alt yapısını geliştiren,
 
10. Çalışan memnuniyetini, iş tatminini arttıran ve çalışan gelişimini sağlayan bir fakülte olmaktır.