Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Gülcan Yıldız

Gülcan Yıldız

Öğrenci İşleri Dönem V-VI

Dahili Tel: 23023

gyildiz@erciyes.edu.tr

1

Kesin kayıt işlemlerinin yapılması

2

Öğretim yılında verilecek derslerin tanımı işlemlerinin yapılması

3

Öğretim planlarının listelenmesi işlemlerinin yapılması

4

Yatay geçiş işlemlerinin yapılması

5

Sınav değerlendirme formlarının kontrolünün yapılarak ilgili birimlere yollanması

6

Ek sınavlarla ilgili programların yapılarak ilgili birimlere yollanması

7

Disiplin cezası ile ilgili yazışmaların yapılması

8

Öğrenci temsilciliği ile ilgili yazışmaların yapılması

9

Burs işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması

10

Staj işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması

11

Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin yazışmalarının yapılması

12

Ara sınav programının hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi

13

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin durumlarının  incelenerek kayıtlarının dondurulması ve karar yazışmalarının yapılması

14

Erasmus programına katılacak öğrenciler ile ilgili yazışmalar, aldıkları derslerin eşdeğer sayılması ile ilgili kararların hazırlanması

15

Öğrenci listelerinin oluşturulup, ilgili yazışmaları yapmak

16

Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi

17

Dönem VI öğrencilerinin rotasyon tablosuna göre aylık olarak değişen öğrenci listelerinin ilgili Anabilim Dallarına gönderilmesi

18

Staj sonu notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi

19

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması, hazırlanan diplomaların tescil işlemleri için sağlık bakanlığına gönderilmesi ve onaydan gelen diplomanın mezuna teslim edilmesi

20

Diplomasını kaybeden mezunlar için ikinci nüsha diploma hazırlanması için başvuruların alınması ve işlemlerinin tamamlanması

21

İlgili Makama yazılarının düzenlenmesi

22

2011 yılı öncesi mezunların ÖBİSİS  üzerinde bulunmayan Transkirpt belgelerinin  hazırlanması,(Macintosh bilgisayarlardan ve arşiv dosyalarından bakılarak hazırlanır

23

Her yarıyıl kayıt yenileme haftası sonrasında Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrencilerinin ders atamalarının kontrol edilerek onaylanması, öğretim yılında anlatılacak olan aktif derslerin öğretim üyelerine öğrenci bilgi sisteminde tanımlanması

24

İstenen her türlü istatistiki bilgilerin düzenlenmesi

25

Staj sonu sınavı ve sonucuna itiraz eden öğrencilerin dilekçelerinin alınarak ilgili Anabilim dalına bildirilmesi ve sınav sonucun değişip değişmediğinin öğrenciye bildirilmesi işlemleri yapılmaktadır

 

 

 

Öğrenci işleri Birimi olarak birlikte yapılan işler

1

Her öğretim yılı sonunda YÖK tarafından istenen faaliyet raporları hazırlanarak gönderilir

2

Öğretim yılı sonunda her döneme ait başarı oranları ve fakültemiz başarı oranları hesaplanır ve ilgili birimlere gönderilir

3

Öğretim yılı sonunda Sınav ücretleri hazırlanarak Dekanlık tahakkuk birimine bildirilir

4

Disiplin soruşturması açılan öğrencilerin soruşturma sonucunda ceza alan öğrencilere “disiplin ceza formu” düzenlenerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na üst yazı ile gönderilir. Ayrıca ceza alan öğrencinin ailesine bildirilir ve yine ceza alan öğrenciye aldığı ceza tutanak ile tebliğ edilir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza bitiminin takibi yapılarak cezası bittiği anda kaldığı yerden derslere devamı sağlanır

5

Her yıl sonunda arşiv odası düzenlenerek 5 yılı dolduran evraklar ayıklanarak tespit edilir ve depoya kaldırılır

6

Öğretim yılı sonunda yatay geçiş kontenjanları açılması durumunda fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin evraklarının alınması, ve bu dosyaların dönem dönem öğrenci GANO’suna göre sıraya dizilmesi ve koordinatörlere gönderilmesi

7

İstenen her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek

8

Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmaktır