Kurumsal Amaç ve Hedefler

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin

Kurumsal amacı; Uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir fakülte olmaktır.

Eğitim amacı; Nitelikli öğretim üyeleriyle, hizmet sunacağı toplumun sağlık sorunlarını bilen, bu sorunlara duyarlı ve çözüm üreten, karşısına çıkabilecek yeni sorunları öngörecek ve bunların çözümünde aktif rol oynayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutum ile donanmış, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterliğe sahip, meslekler arası ekip çalışmasını benimsemiş, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanan ve etkili iletişim kurabilen evrensel düzeyde nitelikli hekimler yetiştirmektir.

Araştırma amacı; araştırma üniversitesi olma bilinci dahilinde, araştırma alt yapısını güçlendirmek ve olanaklarını artırmak, yapılan araştırma sayısını ve niteliğini artırmakla birlikte araştırma yapma bilincine ve yeterliğine sahip hekimler yetiştirmektir.

Sağlık hizmeti sunumundaki amacı; hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini artırmak, araştırma ve uygulama olanaklarını akademisyen ve öğrencilerinin kullanımlarına sunarak donanımlı hekim ve uzman hekimler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Eğitim Hedeflerimiz

Uluslararası standartlara sahip öğretim üyelerinin koordinasyonunda;

• Birinci basamakta toplum ve çevre sağlığına yönelik koruyucu hekimlik yapabilen,

• İçinde yaşadığı toplumun sağlık sorunlarına ve o toplumda sık görülen hastalıklara hâkim ve koruyucu hekimlik ilkelerini uygulayabilen,

• Sürekli mesleki gelişim sağlayabilen, yaşam boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen,

• Mesleğini seven, meslekler arası ekip çalışmasını benimseyen, mesleksel uygulamalarda yasalar ve etik ilkelere uygun davranabilen,

• Sağlık hizmeti sunumunda, bir ekibi yönetebilen ve sorumluluk alabilen ve ekip üyelerine saygı göstererek uyum içinde çalışan, gerektiğinde liderlik yapabilen

• Hasta, hasta yakını ve meslektaşları ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen,

• Tıp Fakültesi sosyal yükümlülüğüyle ilgili farkındalığı olan ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesinde görev alabilen,

• Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen,

• Tıbbın herhangi bir dalında ileri düzeyde uzmanlık eğitimi alması, akademik çalışma yapabilmesi için gerekli olan yetkinliklere sahip olan hekimler yetiştirmektir.

Araştırma Hedeflerimiz

• Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel araştırma planlanması ve yürütülmesiyle ilgili gerekli alt yapının sağlanması,

• Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin birlikte bilimsel araştırma planlama ve yürütmeleri için uygun şartları sağlamak, Elde edilen bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası platformlarda sergilenmesini ve yayınlanmasını sağlayacak olanaklar oluşturmak,

• Multidisipliner çalışmaları teşvik etmek,

Hizmet Hedeflerimiz

• Birey ve toplum sağlığının korunma ve geliştirilmesi için nitelikli sağlık hizmetini gelişmiş teknolojik olanaklar ve alanında uzman sağlık ekibiyle en iyi şekilde sunmak,

• Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak,

• Modern ve gelişmiş araştırma ve uygulama olanaklarını akademisyen ve öğrencilerinin kullanımlarına sunarak, donanımlı hekim ve uzman hekimler yetiştirilmesine yardımcı olmak

• Hastane yönetimi ve dekanlık ile iş birliği yaparak süreçleri geliştirmek,

• Hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın güvenliği ve memnuniyetini sağlamak için gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır.