Ölçme Değerlendirme Eş Güdüm Alt Kurulu Komisyonu

TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME - DEĞERLENDİRME EŞ GÜDÜM ALT KURULU

Prof. Dr. Sibel AkınDekan Yardımcısı
Prof. Dr. Zeynep Baykan
Tıp Eğitimi
Doç. Dr. Alper Özcan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Fatih Dal
Genel Cerrahi
Doç. Dr. Mehtap Nisari
Anatomi
Arş. Gör. Dr. Abdullah Erarslan
İç Hastalıkları
Akıncan Aydın
Dönem VERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Ölçme - Değerlendirme Kurulu’nun amacı; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi programlarında ölçme ve değerlendirme çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermektir.

Kapsam

Madde 2.  Bu Yönerge; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Ölçme - Değerlendirme Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesi’nin (a) ve (b) bendleri gereğince oluşturulmuştur.

Tanımlar

Madde 4. 

Fakülte: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini,

Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

Kurul:  Ölçme - Değerlendirme Kurulunu 

Başkan: Ölçme ve Değerlendirme Kurulu başkanını, 

Sekreter: Ölçme ve Değerlendirme Kurulu sekreterini ifade eder

İKİNCİ KISIM

Kurulun Oluşturulması ve Çalışma Esasları 

Madde 5. Kurul, Dekanlığın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kurulur ve en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi, biri Fakülte öğrencisi ve biri araştırma görevlisi olmak üzere 7 üyeden oluşur. Kurul, üyeleri, arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

Kurulun oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Dekan tarafından yapılır. Üst üste toplantıya mazeretsiz üç kez katılmama durumunda üyelik düşer. Düşen üyeliğin yerine Dekan tarafından tekrar atama yapılır. Kurul en az 4 kişi ile toplanır. Kurul, kararlarını toplantı katılım sayısının yarıdan bir fazlası ile alır.

Kurul gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.

Kurul gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir. Alt Kurul oluşturmak ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Kurul Başkanının önerisiyle Dekan tarafından yapılır. 

Üyelerin Görev Süresi

Madde 6. Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Kurula atama kurul başkanının önerisi ve Dekanın onayı ile olur. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. 

Görev ve Sorumluluk

Madde 7. Kurul, oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludur. Kurulun görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimde geçerli ve güvenilir ölçme–değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla, tıp eğitimi literatürünü ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer tıp fakültelerinin uygulamalarını izler ve Dekanlığa önerilerde bulunur.

2. Mezuniyet öncesi ve Mezuniyet sonrası eğitimde geçerli ve güvenilir ölçme–değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla öğretim üyelerine danışmanlık hizmeti verir.

3. Yapılan sınavların sonuçlarını izler, yorumlar ve Dekanlığa önerilerde bulunur.

4. Eğitim – öğretimle ilgili geribildirim formları hakkında Dekanlığa önerilerde bulur. 

Kurulun Çalışma Biçimi

Madde 8. Kurul, her eğitim–öğretim döneminde dönemde en az bir kez toplanır. Toplantı yeri, tarihi ve saati Başkan tarafından belirlenerek, Sekreter tarafından üyelere duyurulur. Gerektiğinde Başkan’ın çağrısı üzerine ek toplantılar da yapar. Kurul her toplantı için toplantı tutanağı düzenler ve Dekanlığa iletir. 

Kurul, eğitim-öğretim yılı sonunda yıl içindeki faaliyetlerine ilişkin hazırladığı çalışma raporlarını Dekanlığa iletir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 8 – Bu yönerge Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 – Bu yönerge hükümlerini Dekan yürütür.