Program Değerlendirme Komisyonu

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Sibel Akın
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Altay AtalayDahili Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Dahili Tıp Bilimleri
Prof. Dr. İrfan Özyazgan
Cerrahi Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Saliha Demirel Özsoy
Dahili Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Melis Nacar
Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Zeynep Baykan
Tıp Eğitimi


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. Program Değerlendirme Komisyonu’nun amacı mezuniyet öncesi eğitim programlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toparlanması, evrensel program değerlendirme modellerinin kullanılması ve tıp fakültesi eğitim programının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3. Yönergede geçen;

Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosu’nu

Fakülte: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni

Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı

Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nu

Komisyon: Program Değerlendirme Komisyonu’nu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun oluşturulması, İşleyişi ve Çalışma Biçimi

Komisyonun oluşturulması

Madde 5. (1) Komisyon Dekanın teklifi ile ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve en az yedi üyeden oluşur.  Ayrıca Dekanlık tarafından belirlenen dönem 2, 3, 4, 5 ve 6’yı temsilen birer öğrenci ile 2 yıl hekimlik yapmış Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir  hekim oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere komisyonda yer alır. Üyelerden biri dekan yardımcısı, en az biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olmalıdır.  Diğer üye seçiminde de temel bilimler, dahili bilimler ve cerrahi bilimlerden en az birer öğretim üyesi olmalıdır. Öğretim üyesi ve mezun komisyon üyeleri üç yıllığına Dekan tarafından atanır.  Öğrenci temsilcileri ise her yıl yeniden belirlenir.  Görev süresi biten komisyon üyesi yeniden atanabilir.  Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

 

İşleyişi ve Çalışma biçimi

Madde 5. (2) Komisyonun oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Dekan tarafından yapılır. Komisyon her yıl en az dört defa (Kasım, Şubat, Nisan, Temmuz aylarında) toplanır.  Gerek duyulduğu hallerde başkanın çağrısı ile Komisyon daha fazla sayıda toplantı yapabilir.  Toplantı yeri, tarihi ve saati başkan tarafından belirlenerek, gündemle birlikte sekreter tarafından üyelere duyurulur.  Komisyon toplantıları için bir karar defteri tutulur.  Her toplantıda alınan kararlar karar defterine yazılır ve tutanak haline getirilerek Dekanlığa sunulur.   Ayrıca her eğitim-öğretim dönemi sonunda bir faaliyet raporu hazırlayarak dekanlığa sunar.

 

Üç toplantıya üst üste izinsiz veya mazeretsiz olarak katılmama durumunda üyelik düşer.  Düşen üyeliğin yerine Dekan tarafından tekrar atama yapılır.  Komisyon en az beş kişi ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Kuruluş amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludur. 

2. Eğitim programını ve öğrencilerin gelişimini izleyen bir program değerlendirme sistemi oluşturulmasına rehberlik eder.

3. Öğrenci, mezun ve öğretim üyelerinden alınan geri bildirimleri değerlendirir.

4. Eğitim programı ile fakülte eğitim hedefleri arasındaki uygunluğu izler, değerlendirir ve problemlerle ilgili çözüm önerilerinde bulunur.

5. Eğitim programının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin gösterilmesi ile ilgili verilerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda dekanlığa görüş ve öneri bildirir.

6. Fakülte eğitim programının uygulanması, geliştirilmesi ve fakülte amaç ve hedeflerine uygunluğunun sağlanması açısından öğrenci, öğretim üyeleri ve bölümlerle görüşmeler yapar.  Sonuçları dekanlıkla paylaşır ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve yürütme

Yürürlük

Madde 7. Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8. Bu yönerge hükümlerini Dekan yürütür.