Öğrenim Amaç ve Hedefler

ÖĞRENİM AMAÇ VE HEDEFLER

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amacı

Eğitim

• Uluslararası, ulusal ve bölgesel öncelikli sağlık sorunlarını bilen,

• Toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini yürüten, geliştiren ve danışmanlık hizmeti verebilen,

• Mevzuata hakim,

• Tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli temel düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olan,

• Temel mesleki bilgi ve becerilerini mezuniyet sonrasında geliştirebilen,

• Değişen ve gelişen teknolojiye, toplumsal değer yargılarına ve mesleki etik kurallara uyum sağlayarak ekip çalışması yapabilen,

Araştırma

Araştırma hipotezi kurabilen, tasarlayabilen, yapabilen, hem kendi hem de diğer bilimsel çalışmaların bulgularını yorumlayabilen hekimler yetiştirmektir.

Hizmet

İhtiyaç duyulan bireysel ve toplumsal sağlık hizmetleri üretebilen; iyi iletişim kurabilen, sosyal yönü güçlü, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

ERÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitiminin hedefleri

Bilgi hedefleri

Organ Yapı ve Fonksiyonları

1. Normal vücut yapısını (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) tanımlar,

2. Normal fizyolojik işlevleri (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) açıklar,

3. Yaşa ve cinsiyete bağlı oluşacak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikleri kavrar,

Hastalıklar ve Oluş Mekanizmaları

4. Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlar ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayar,

5. Hücresel düzeyde patolojik yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını (genetik, metabolik, toksik, gelişimsel, neoplastik, oto immün, dejenaratif, travmatik) tanımlar,

6. Sağlığı bozan sosyal, ekonomik, kültürel, travmatik ve stres ile ilgili faktörleri tanımlar,

Tanı - Tedavi ve Korunma Yöntemleri

7. Sık kullanılan ilaçların etkilerini sayabilmeli ve farmasötik etkileşimlerini açıklar,

8. Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen ve salgın hastalıkların tanımlanması ile ilgili klinik, laboratuvar, görüntüleme ve patolojik bulguları sıralar,

9. Uluslararası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel yöntemleri sayar,

10. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren, en çok sakat bırakan ve salgın hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri, korunma yöntemlerini sayar,

Sağlık Hizmet Kaynakları ve Sunumu

11. Sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve sunum modellerini açıklar,

12. Acil, afet durumlarında neler yapılabileceğini sayar,

13. İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarını açıklar,

Sağlık ve hastalığın sosyal ve kültürel belirleyicileri

14. Sağlık mevzuatı dışında sağlık hizmetleri ile ilgili olabilecek yasal düzenlemelerdeki temel uygulamaları açıklar,

Etik prensipler

15. Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri sayar,

Öğrenci değişimi

Uluslararası düzeyde öğrenci değişimi için gerekenleri açıklar,

Beceri hedefleri

1. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı, güvenilir hikâye alabilmeli, sistem sorgusu yapar,

2. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı fizik muayene yapar,

3. Güncel UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı)’te tanımlanan laboratuvar tetkikleri ve temel girişimsel işlemleri yapar,

4. Güncel UÇEP’te tanımlanan laboratuvar tetkiklerini yorumlar,

5. Toplumda öncelikle sık görülen hastalıkları tanıyabilmeli ve tedavi eder,

6. Bireyleri biyopsikososyal açıdan ele alır, hem ailenin hem de toplumun bir parçası olarak değerlendirir,

7. Toplum ve bireyin sağlığını korumak için bireye, yaşa ve cinse özel takip prosedürlerini yürütür,

8. Toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirebilmek için çözüm üretir,

9. Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için mesleki uygulamalar ile ilgili üretilmiş verileri uygun şekilde kullanır,

10. Hastaların ve toplumun sağlık sorunlarını kanıta dayalı uygulamalar ile çözer,

11. Bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili süreçler hakkında bilgilendirilmesini yapar,

12. Kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanır ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır,

13. Toplumun sağlık sorunlarına yönelik bilimsel araştırma planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor eder,

14. Sağlık hizmeti sunumunda ekip çalışması yapar ve kendi ekibini yönetir,

15. Uluslararası düzeyde yeterli mesleki beceri sahibi olur,

16. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri yapar gerektiğinde meslektaşlarına danışır veya sevk eder.

Tutum hedefleri

1. Sağlığından sorumlu olduğu bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunur,

2. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastaları ve diğer toplum bireyleri ile iyi iletişim içinde olur,

3. Sağlıklı ve hasta bireylerin yararını gözetir,

4. Sağlıklı ve hasta bireylere adaletli davranır,

5. Sağlıklı ve hasta bireylerin mahremiyetine saygı gösterir,

6. Sağlıklı ve hasta bireylerin özerkliğine saygı gösterir,

7. Mesleki ve toplumsal değer yargılarına uygun davranır,

8. Hastaları, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık personeli ve toplumsal ilişkilerinde açık, dürüst, özgüveni yüksek ve tutarlı olur,

9. Toplumsal kurum, kuruluş ve bireylere karşı kişinin hakkını savunma tutumu geliştirir,

10. Toplumun ve bireylerin sağlığını geliştirme ile ilgili olarak, gerekli kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapma sorumluluğunu taşır,

11. Sağlıkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrar,

12. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınları ile ilişkilerinde tıbbi etik kuralları doğrultusunda davranır,

13. Araştırma ve hizmet uygulamalarında maliyet etkin davranmayı benimser,

14. Tıbbi uygulamalar ve araştırma etiği ile ilgili kavram ve ilkeleri benimser.

Araştırma hedefleri

• Araştırma hipotezi kurabilen, tasarlayabilen, yapabilen hem kendi hem de diğer bilimsel çalışmaların bulgularını yorumlayabilen hekimler yetiştirmektir.

• Öğrenci toplumun şimdiki ve gelecekteki sağlık sorunları ve gereksinimlerine yönelik planlanan araştırmalara katkıda bulunur ve sonuçlarına göre işlem yapılması ya da çözüm geliştirilmesi için çalışır.

• Öğrenci toplumun şimdiki ve gelecekteki sağlık sorunları ve gereksinimlerine yönelik planlanan araştırmalara katkıda bulunur ve sonuçlarına göre işlem yapılması ya da çözüm geliştirilmesi için çalışır.

Hizmet hedefleri

• İhtiyaç duyulan bireysel ve toplumsal sağlık hizmetleri üretebilen; iyi iletişim kurabilen, sosyal yönü güçlü, yöneticilik ve liderlik özelliği gösterebilen hekimler yetiştirmektir.

• Tıp fakültesi mezunları sağlık hizmetini eşitlik, hakkaniyet ve etkinlik ilkeleri gereğince sunar

• Tıp fakültesi mezunlarının sunduğu sağlık hizmeti hesap verebilir niteliktedir.

ERÜTF MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YETKİNLİK YETERLİLİKLERİ

YETKİNLİK ALANI 1

Yetkinlik 1.1. Sağlık Hizmeti Sunucusu

Mesleki Uygulamalar

Yeterlik 1.1.1. Temel ve klinik tıp bilimlerinden, davranış bilimlerinden ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirerek sağlık hizmeti sunumunda kullanır.

Yeterlik 1.1.2. Hasta yönetiminde, dil, din, ırk ve cins ayrımı gözetmeden bireyin sosyodemografik ve sosyokültürel geçmişini de dikkate alan biyopsikososyal bir yaklaşım gösterir.

Yeterlik 1.1.3. Sağlık hizmeti sunumunda, bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceler.

Yeterlik 1.1.4. Sağlığı etkileyen bireysel, toplumsal, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate alarak; sağlıklılık durumunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapar.

Yeterlik 1.1.5. Hedef kitlenin özelliklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanıyarak, sağlıklı/hasta bireylere ve yakınlarına ve diğer sağlık çalışanlarına sağlık eğitimi verir.

Yeterlik 1.1.6. Sağlık hizmet sunumunda, koruma, tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde güvenli, akılcı ve etkin yaklaşım gösterir.

Yeterlik 1.1.7. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde, girişimsel ve/veya girişimsel olmayan uygulamaları hasta için güvenli ve etkin bir biçimde gerçekleştirir.

Yeterlik 1.1.8. Hasta ve çalışan sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlık hizmeti sunar.

Yeterlik 1.1.9. Sağlık hizmet sunumunda, sağlığa etki eden gerek bölgesel ve küresel ölçekteki fiziksel ve sosyoekonomik çevreye ilişkin değişiklikleri, gerekse de kendisine başvuran kişilerin bireysel özellik ve davranışlarındaki değişimleri göz önünde bulundurur.

YETKİNLİK ALANI 2

YETKİNLİK 2.1. Mesleki Etik ve Profesyonel İlkeleri Benimseyen Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

Yeterlik 2.1.1. Mesleğini yürütürken iyi hekimlik uygulamalarını dikkate alır.

Yeterlik 2.1.2. Mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ile hak ve yasal sorumluluklar çerçevesinde görev ve yükümlülükleri yerine getirir.

Yeterlik 2.1.3. Hastanın bütünlüğünü dikkate alarak, yüksek nitelikli sağlık bakımı sunma konusunda kararlı davranışlar gösterir.

Yeterlik 2.1.4. Mesleki uygulamalarındaki performansını, duygularını ve bilişsel özelliklerini de göz önünde bulundurarak değerlendirir.

YETKİNLİK ALANI 2

YETKİNLİK 2.2. Sağlık Savunucusu

Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

Yeterlik 2.2.1. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için, sosyal güvenirlik ve sosyal yükümlülük kavramlarını göz önünde bulundurarak, sağlık hizmet sunumunu geliştirmeyi savunur.

Yeterlik 2.2.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili hizmet sunumu, eğitim ve danışmanlık süreçlerini tüm bileşenler ile işbirliği içinde planlayabilir ve yürütebilir.

Yeterlik 2.2.3. Sağlık politikalarının ve uygulamalarının birey ve toplum sağlık göstergelerine etkisini değerlendirir ve sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasını savunur.

Yeterlik 2.2.4. Hekim kendi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığını korumaya ve geliştirilmesine önem verir, bunun için gerekenleri yapar.

YETKİNLİK ALANI 2

YETKİNLİK 2.3. Lider-Yönetici Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

Yeterlik 2.3.1. Hizmet sunumu sırasında sağlık ekibi içinde örnek davranışlar gösterir, liderlik yapar.

Yeterlik 2.3.2. Yöneticisi olduğu sağlık kuruluşunda, sağlık hizmetlerini planlama, uygulama, değerlendirme süreçlerinde kaynakları maliyet-etkin, toplum yararına ve mevzuata uygun kullanır.

YETKİNLİK ALANI 2

YETKİNLİK 2.4.

Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

Yeterlik 2.4.1. Birlikte hizmet sunduğu sağlık ekibi içinde, olumlu iletişim kurar ve gerektiğinde farklı ekip rollerini üstlenir.

Yeterlik 2.4.2. Sağlık ekibi içindeki sağlık çalışanlarının görev ve yükümlülüklerinin farkındadır ve buna uygun davranışlar gösterir.

Yeterlik 2.4.3. Mesleki uygulamalarında meslektaşları ve diğer meslek grupları ile uyumlu ve etkin çalışır.

YETKİNLİK ALANI 2

YETKİNLİK 2.5.

İletişimci Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

Yeterlik 2.5.1. Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.

Yeterlik 2.5.2. Özel yaklaşım gerektiren ve farklı sosyokültürel özelliklere sahip birey ve gruplar ile etkili iletişim kurar.

Yeterlik 2.5.3. Tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerinde, hastayı karar verme mekanizmalarına ortak eden, hasta merkezli bir yaklaşım gösterir.

YETKİNLİK ALANI 3

YETKİNLİK 3.1. Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren Mesleki ve Bireysel Gelişim

Yeterlik 3.1.1. Hizmet sunduğu nüfusa yönelik, gerekli durumlarda bilimsel araştırma planlar, uygular ve elde ettiği sonuçları ve/veya başka araştırmaların sonuçlarını toplumun yararına kullanır.

Yeterlik 3.1.2. Mesleği ile ilgili güncel literatür bilgisine ulaşır ve eleştirel değerlendirir.

Yeterlik 3.1.3. Klinik karar verme sürecinde, kanıta dayalı tıp ilkelerini uygular.

Yeterlik 3.1.4. Sağlık hizmeti, araştırması ve eğitimine yönelik çalışmalarının etkinliğini artırmak için bilişim teknolojilerini kullanır.

YETKİNLİK ALANI 3

YETKİNLİK 3.2. Yaşam Boyu Öğrenen Mesleki ve Bireysel Gelişim

Yeterlik 3.2.1. Bireysel çalışma süreçlerini ve kariyer gelişimini etkili olarak yönetir.

Yeterlik 3.2.2. Yeni bilgileri edinme, değerlendirme, mevcut bilgileri ile entegre etme, mesleki durumlara uygulama ve meslek yaşamı boyunca değişen koşullara uyum sağlama becerilerini gösterir.

Yeterlik 3.2.3. Sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer, kendi öğrenme sürecini düzenler.